Dienst voor onthaalouders


Algemene subsidies Kind en Gezin

De dienst ontvangt:

1. subsidies voor de dienst

 • een forfaitair bedrag per erkende plaats gekoppeld aan de gemiddelde leeftijd van het personeel
 • een forfaitair bedrag per erkende plaats
 • een forfaitair bedrag per aangesloten onthaalouders en per opgevangen kind
 • als je dienst in een samenwerkingsverband zit: een subsidie per plaats door te storten aan het samenwerkingsverband van diensten voor onthaalouders

• eventueel: de vergoedingen voor de dienst voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte of voor flexibele opvang

2. vergoedingen om door te storten aan de onthaalouders voor:

 • de kostenvergoeding
 • eventueel: de installatiekostenvergoeding
 • eventueel: de vergoedingen voor de onthaalouders voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte of voor flexibele opvang

3. subsidies in het kader van  de sociale zekerheid van de onthaalouders 

 • de fictieve werknemers- en de werkgeversbijdragen
 • de arbeidsongevallenverzekering
 • de regelgeving inzake beroepsziekten

De ontvangen financiële bijdragen van de gezinnen worden met de subsidie verrekend.

Financiële bijdrage gezin - kinderdagverblijf en dienst

De gezinnen betalen aan de opvang een bijdrage op basis van het inkomen.

Deze bijdrage hangt af van:

 • het gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten; 
 • het aantal kinderen ten laste, eventueel een meerling; 
 • de opvangduur; 
 • eventueel: hun uitzonderlijke financiële situatie.

De opvang mag bepaalde, specifiek omschreven bijkomende kosten en vergoedingen vragen als ze opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement of in de opvangovereenkomst. Voorbeelden:

 • het gebruik en de afvalverwerking van de luiers; 
 • bepaalde warme maaltijden; 
 • de ouders niet betalen.

De informatie over de financiële bijdrage van het gezin moet aan de ouders worden gecommuniceerd en opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De ouders betalen aan de dienst of het kinderdagverblijf. Kind en Gezin verrekent de ouderbijdragen met de subsidies aan het kinderdagverblijf of de dienst.

Specifieke zorg

De opvang kan een financiële ondersteuning aanvragen voor kinderen die door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben. Zowel de zelfstandige als de erkende opvang kan deze ondersteuning voor een individueel kind vragen. De erkende opvang kan dat ook voor een structureel aanbod aanbod.

Gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool

Erkende voorzieningen kunnen een aanvraag doen voor een gemandateerde voorziening of coördinatiepunt en flexibele opvangpool. Deze voorzieningen coördineren flexibele en occasionele opvang.

DAC

Kinderopvangvoorzieningen die werken met personeelsleden met een DAC-statuut krijgen hiervoor subsidies van Kind en Gezin.

Erkend kinderdagverblijven

Deze subsidie wordt toegekend zolang het personeelslid in gewezen DAC-statuut tewerkgesteld blijft.

Andere voorzieningen

Deze subsidie wordt ook toegekend voor vervangers van het personeelslid in gewezen DAC-statuut, zolang de opvang bestaat of tot dat de opvang erkend en gesubsidieerd wordt.

Tewerkstellingsmaatregelen

De overheid doet inspanningen om de tewerkstelling te stimuleren. Dit kan betekenen dat de kosten van een werknemer voor de werkgever lager zijn dan gebruikelijk.

Meer weten

Lokale besturen

Heel wat gemeente-, provinciebesturen of OCMW's leveren inspanningen op het vlak van kinderopvang. Dit kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld financiële ondersteuning, een starterspremie, lokalen, personeel, opleiding, gratis vuilniszakken, ...
Deze tegemoetkomingen zijn zeer verschillend en vallen buiten de bevoegdheid van Kind en Gezin. Neem contact op met je gemeente, OCMW of provincie.

Bedrijven

Sommige bedrijven zijn bereid om in kinderopvang te investeren, bijvoorbeeld door samen te werken.

FCUD

Het FCUD geeft onder bepaalde voorwaarden aanvullende subsidies voor:

 • buitenschoolse opvang
 • opvang van zieke kinderen
 • flexibele opvang (voor 7 uur en na 18 uur, tijdens weekends)
 • dringende opvang, bijvoorbeeld voor kinderen van werklozen die solliciteren, een opleiding volgen of herintreden in het beroepsleven.

Komen in aanmerking:

 • elke opvang (IBO, erkend kinderdagverblijf, ...) die toegankelijk is voor kinderen van werknemers en gelijkgestelden zoals ambtenaren, personen met een sociale vervangingsuitkering, grensarbeiders of politieke vluchtelingen
 • zelfstandige kinderdagverblijven enkel indien ze een vzw zijn.
 • niet voor opvang van schoolgaande kinderen binnen scholen.

Deze subsidies vallen buiten de bevoegdheid van Kind en Gezin. Meer info bij het FCUD: 02 237 22 45 of 02 237 24 30.

ESF

Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie samen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken.

Meer weten

 

Overzicht uitgaven

 • Vergoedingen en sociale zekerheidsbijdragen voor onthaalouders. 
 • Personeelskosten van de medewerkers van de dienst 
 • Huur en kosten of afbetaling, interest en onroerende voorheffing 
 • Water, elektriciteit, verwarming, gas, telefoon, vuilnisophaling 
 • Onderhoudskosten voor gebouw, linnen en blusapparaten 
 • Herstellingen 
 • Vervangingsaankopen 
 • Opleidings- en literatuurkosten voor de onthaalouders en de dienstverantwoordelijke 
 • Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, arbeidsongevallen en eventuele aanvullende verzekeringen
 • Reiskosten 
 • Administratiekosten: kantoorkosten, sociaal secretariaat, informatica, ... 
 • Publiciteitskosten. 
 • Financiële lasten van andere dan hypothecaire leningen (bv. voor het aankopen van de inrichting) 
 • Afschrijvingen voor vroegere aankopen

SABAM en billijke vergoeding

In de kinderopvang moet je SABAM en billijke vergoeding betalen voor de muziek die je in de ruimte van de kinderen speelt.

SABAM of billijke vergoeding moet niet worden betaald:

 • door een alleenwerkende onthaalouder in een privéwoning
 • door onthaalouders die maximaal met 2 samen kinderen in een privéwoning opvangen en die onderling geen werkgever-werknemerverhouding hebben
 • in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel (vb. refter, bureau) in een opvang waar maximaal 8 voltijdse personen tewerkgesteld zijn

Meer weten:

pdf Mededeling

pdf Brief