Sociale zekerheid


Gezinsopvang met eigen statuut (vroegere aangesloten onthaalouder)

De kinderbegeleider die aangesloten is bij een organisator gezinsopvang (de vroegere dienst voor onthaalouders), is onderworpen aan het sociaal statuut voor onthaalouders. Hij/zij bouwt een pensioen op en kan zelf een recht op gezinsbijslag doen ontstaan. De onthaalouder is verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Indien kinderen buiten zijn/haar wil afwezig zijn, krijgt hij/zij van de RVA een opvanguitkering.

De sociale zekerheidsbijdragen worden door de organisator aan de bron van de kostenvergoeding ingehouden en aan de RSZ gegeven. De organisator betaalt ook zelf een bijdrage aan de RSZ.

De hoogte van de meeste sociale zekerheidsuitkeringen hangt af van de gezinssituatie, het aantal opgevangen kinderen en het aantal dagen dat die kinderen opgevangen zijn.

Aangiftes kinderbegeleiders met eigen statuut (de vroegere aangesloten onthaalouders)


Vragen over sociale zekerheid

Algemeen

contact opnemen:


Opvanguitkering


Ziekteverzekering


Beroepsziekten


Arbeidsongevallen 


Gezinsbijslagen

• Vzw-Diensten: de kinderbijslagfondsen


Pensioenen


Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders

De Vlaamse Regering gaf op 14 februari 2014 zijn akkoord om een proefproject op te starten dat nagaat of en hoe een werknemersstatuut in de praktijk kan worden toegepast bij onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, die gezinsopvang aanbieden in de eigen thuiswoning.

Private organisatoren

pdf Oproep

pdf Aanvraagformulier

Publieke organisatoren

pdf Oproep (1MB)

word Aanvraagformulier


Opvang met zelfstandig statuut

Zelfstandigen zijn onderworpen aan het statuut voor zelfstandigen:

 • Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een ziekenfonds.
 • Betaling van sociale zekerheidsbijdragen en daardoor recht op een pensioen, kraamgeld, adoptiepremie, kinderbijslag en een ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Vermindering of vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen mogelijk. Bv. bij een bijberoep of wanneer het inkomen onder een bepaald min. blijft en men via de partner verzekerd is. Men bouwt dan wel zelf geen socialezekerheidsrechten, zoals een pensioen.
 • Meer weten: bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Medewerkers

Medewerkers die in de opvang werken, kunnen werknemer of zelfstandige zijn.

 • Werknemers hebben het socialezekerheidsstatuut van werknemers. Meer weten: RSZ
 • Zelfstandigen
  • In de zelfstandige opvang wordt er wel eens voor gekozen om met meerdere personen op zelfstandige basis samen te werken.
  • Opgelet! Iemand die zich als zelfstandige registreert maar in feite onder het gezag van een werkgever werkt, is een schijnzelfstandige. Bij controle door de sociale inspectie kan dit zware gevolgen hebben voor de werkgever.