Organogram


De Vlaamse overheid

De taken en bevoegdheden van de Vlaamse overheid zijn -sinds de reorganisatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ in 2003- gegroepeerd in 13 logisch samengestelde beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein heeft een gelijke organisatiestructuur. Voor elk beleidsdomein bestaat er binnen het ministerie van de Vlaamse gemeenschap een departement, met daarnaast een aantal agentschappen die in min of meerdere mate zelfstandig kunnen optreden voor de uitvoering van het beleid. 

Er wordt daarbij een specialisatie doorgevoerd in de taakverdeling tussen:

 • de beleidsbepaling is een taak van de minister die de uitvoering van het beleid door de agentschappen aanstuurt, evalueert en bijstuurt. 
 • de verzelfstandigde agentschappen verzorgen de beleidsuitvoering. 

Surf naar www.vlaanderen.be.

Raadgevend comité van Kind en Gezin

Het agentschap Kind en Gezin beschikt over een raadgevend comité dat advies verstrekt op verzoek van het hoofd van het agentschap. Het raadgevend comité verstrekt tevens op eigen initiatief advies over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de taken van het agentschap. Zij vormen een belangrijke maatschappelijke toetssteen voor het beleid van Kind en Gezin.

Het raadgevend comité van Kind en Gezin bestaat uit 20 leden, waarvan:

 • 4 vertegenwoordigers van de gebruikers van de door het agentschap georganiseerde ondersteuning
 • 4 vertegenwoordigers van de voorzieningen, die actief zijn op het werkterrein van het betrokken agentschap
 • 4 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen 
 • 8 onafhankelijke deskundigen.

Het raadgevend comité wordt benoemd voor 4 jaar. De installatievergadering van het huidig Raadgevend Comité was op 22 januari 2014.

pdf BVR van 19 juli 2007 houdende de samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandige agentschappen met rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Leden van het Raadgevend comité:

 • Voorzitter:
  Martine Lemonnier
 • Ondervoorzitters:
  Jan Bosmans, Erwin Devriendt
 • Leden:
  Fien Adriaens, Fatiha Dahmani, Dany Depreitere, Dimitri Govers, Evelien Grefhorst, Dr. Stijn Gryp, Jannie Hespel, Ferre Laevers, Ann Lobijn, Monique Swinnen, Kelly Van Meldert, Bram Van Braeckevelt, Wim Van Esch, Dr. Michel Vandenbroeck, Elke Verdoodt, Dr. Christel Verhas, Lutgard Vrints

Raadgevend Comité VCA

Sinds 2013 is er een Raadgevend comité opgericht dat advies kan geven aan het Vlaams Centrum voor Adaoptie. Dit Raadgevend comité bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers van geadopteerden en adoptieouders.

 • Vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het VCA.

 • Vertegenwoordigers van de werknemers van die voorzieningen.

 • Onafhankelijke deskundigen.

Meer info vind je op de pagina's over het VCA