Bhutan - Ray of Hope

Motivatie voorlopige goedkeuring op 1 mei 2016


 • De voorwaarden die door de wetgeving van Bhutan worden gesteld op het vlak van toestemming van ouders/voogden komen in grote lijnen overeen met de voorwaarden van België. Op het vlak waar ze verschillen zijn er extra garanties waardoor deze verschillen geen beletsel vormen.
 • De bevoegde adoptieautoriteit, NCWC (National Commission for Women and Children), zorgt voor de nodige informatie over het kind (zowel psychosociale als juridische adoptabiliteit).
 • In Bhutan zijn heel wat alternatieven beschikbaar voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Interlandelijke adoptie is eerder uitzonderlijk en het subsidiariteitsprincipe wordt sterk nageleefd.
 • De procedure is duidelijk, voldoet aan de Belgische voorwaarden en houdt in iedere stap rekening met het belang van het kind.

Wie kan adopteren?


 • Gehuwde heterokoppels.
 • Beide partners moeten minimaal 30 jaar zijn.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?


In Bhutan worden vooral kinderen ouder dan 5 jaar voorgesteld voor interlandelijke adoptie. Het gaat om kinderen in moeilijke omstandigheden, met name:

 • gevonden zonder een vaste woonplaats en zonder levensmiddelen;
 • een ouder of voogd hebben die ongeschikt is om voor het kind te zorgen;
 • gevonden worden bij personen die een immoreel, dronken of verdorven leven leiden;
 • risico lopen op misbruik of uitbuiting voor immoreel of illegale bedoelingen;
 • frequent het slachtoffer worden van individuen, families of de gemeenschap.

Procedure


1) Kandidaat-adoptieouders stellen een basisdossier samen.
2) De aanvraag van de kandidaten aan het NCWC bezorgd.
3) Het NCWC beoordeelt het dossier en bij aanvaarding worden de kandidaten opgenomen op de centrale wachtlijst.
4) Als een kind kan voorgesteld worden (er is geen inschatting van de wachttijd, er wordt weinig interlandelijk geadopteerd), dan stuurt het NCWC de kindgegevens en documenten aan Ray of Hope.
5) Na advies van het multidisciplinair team wordt het kindvoorstel voorgelegd aan het Vlaams Centrum voor Adoptie dat zijn goedkeuring moet geven.
6) Daarna krijgen de kandidaten het kindvoorstel en de aanvaarding van alle betrokkenen wordt aan het NCWC bezorgd.
7) Het NCWC vraagt dan de goedkeuring van het dossier aan het Ministry of Home and Cultural affairs. Na deze goedkeuring wordt het dossier ingediend bij de rechtbank.
8) Kandidaat-adoptieouders reizen dan af, ze moeten verschijnen voor de rechtbank, die dan de adoptie uitspreekt.
9) Met de adoptieuitspraak worden reisdocumenten/paspoort aangevraagd bij het Ministry of Foreign Affairs.
10) Kandidaten moeten dan, samen met het adoptiekind, naar New Delhi (India) om de (voorlopige) erkenning van de adoptiebeslissing via de Belgische ambassade aan te vragen en het visum voor terugreis naar België te verkrijgen.
11) Bij thuiskomst wordt een definitieve erkenning aangevraagd bij de federale centrale autoriteit.


Het verblijf ter plaatse zal ongeveer 4à5 weken zijn + 1 week in India voor het Belgisch visum te verkrijgen. Reizen naar Bhutan kan enkel onder begeleiding van een erkend reisbureau en iedereen moet iedere dag begeleid worden door een tourguide.


Er moeten nazorgrapporten worden opgestuurd naar Bhutan tot het kind 18 jaar is.


Kostprijs


Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Bhutan met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen.
Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.Kosten in België
Prestatievergoeding adoptiedienst
3000 euro
Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, ...)
800 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken eerste jaar 500 euro

en ieder jaar 65 euro tot kind 18 jaar wordt, dus maximaal 12 jaar)

1280 euro

Andere (vertaling kinddossier, legalisaties)
500 euro
Totaal kosten in België (afhankelijk van jaren nazorg)
5580 euro


Kosten in Bhutan
contactpersoon/begeleiding ter plaatse
1000 euro
Administratieve/procedurekosten
3100 USD(+/- 2800 euro)
Andere (overheadkosten)
500 euro
Totaal kosten in Bhutan
+/- 4300 euro