Ghana - zelfstandige adoptie

Het verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de Bescherming van Kinderen en de Samenwerking op het gebied van Interlandelijke adoptie werd niet ondertekend in Ghana.
Bevoegde Centrale Autoriteit:
 
The Ghanaian Adoption Authority (Department of Social Welfare, Ministry of Women’s and Children’s Affairs). 

Regionaal Directeur voor Accra: Benjamin Otoo, 
Telefoon: 00233 244521115, 

Adjunct-Directeur voor Accra: Comfort Asare, 
Telefoon: 00233 277305050, 
(bron: Buitenlandse Zaken)


Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA.

Kinderen in Ghana

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie. Een kind is een persoon jonger dan 18 jaar. Het belang van het kind moet altijd primeren.
Een kind kan adoptabel verklaard worden indien het:
 • een wees is of verlaten werd door zijn familieleden
 • verwaarloosd werd of slecht behandeld werd door de persoon die instaat voor de zorg van het kind.
 • een ouder of voogd heeft die het voogdijschap niet correct uitoefent
 • berooid is
 • onder de zorg staat van een ouder of voogd die, door criminele of dronken gewoontes, ongeschikt is om de zorg van het kind op te nemen
 • rondzwerft en geen huis of woonplaats heeft noch zichtbare bestaansmiddelen 
 • bedelt of aalmoezen ontvangt, of gevonden wordt in een straat of plaats met de bedoeling te bedelen of aalmoezen te ontvangen of een persoon vergezelt die bedelt of aalmoezen ontvangt
 • dikwijls het gezelschap heeft van een dief of prostitue
 • in een huis verblijft dat gebruikt wordt voor prostitutie
 • betrokken is bij slavernij
 • gevonden werd op een manier waarvan het aan te nemen is dat hij gebruikt werd voor immorele doelstellingen
 • jonger is dan de leeftijd voor criminele verantwoordelijkheid en betrokken is bij een overtreding of een ander criminele activiteit 
 • op één of andere manier werd blootgesteld aan moreel of fysisch gevaar.
(bron: Children’s Act 1998)


Toestemming in de adoptie moet gegeven worden door:
 • de ouders of voogd indien niet ontzet uit de ouderlijke macht
 • het kind indien ouder dan 14 jaar
De rechtbank kan een bijkomend persoon om toestemming vragen indien deze rechten en plichten heeft tov het kind.
Toestemming moet steeds gegeven worden zonder te weten wie de kandidaat-adoptant is.


Voorwaarden kandidaat-adoptanten (Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen)

• Kandidaat-adoptanten moeten gehuwd zijn. Als alleenstaande adopteren kan enkel voor Ghanezen en in het hoogste belang van het kind.
• Eén van de kandidaat-adoptanten is ten minste 25 jaar oud en minstens 21 jaar ouder dan het te adopteren kind of is een familielid van het kind en is minstens 21 jaar oud.
• Een mannelijke kandidaat-adoptant zal alleen een adoptie toegestaan worden als de aanvraag gebeurt betreffende zijn zoon of als de rechtbank akkoord gaat dat er speciale omstandigheden zijn die een vonnis toelaten.
• De kandidaat-adoptanten en het kind moeten in Ghana wonen of de kandidaat-adoptant is een Ghanees wonend in het buitenland.
• De kandidaat-adoptant heeft het departement minstens 3 maanden voor het vonnis ingelicht over zijn intentie om een adoptieaanvraag in te dienen. (bron: Children’s Act 1998)


Procedure

Het Department of Social Welfare kan interlandelijke adoptie overwegen indien een kind niet geplaatst kan worden in een adoptie – of pleeggezin in Ghana.

De biologische ouders (indien in leven en gekend) of de voogd moeten toestemming geven voor de adoptie. Alsook het kind indien ouder dan 14 jaar.

Het Department of Social Welfare staat in voor matching van kind en kandidaat-adoptant.

Indien de matching goed bevonden werd wordt de adoptieaanvraag bezorgd aan de rechtbank van het gebied waar het kind of de kandidaat-adoptant verblijft. Hier wordt nagekeken of alle vereiste toestemmingen gegeven werden en of de adoptie in het grootste belang van het kind is. 
De rechter zal in het geval van interlandelijke adoptie steeds een “interim”periode opleggen. 
Dit houdt in dat het kind voor een periode van maximum twee jaar samen met de adoptant(en) in Ghana verblijft (ongeveer 3 maanden volgens de Verenigde Staten). Een sociaal werker komt maandelijks op bezoek en maakt zijn bevindingen over aan de rechtbank. De rechter spreekt op basis van deze rapporten een finale beslissing uit. 
Het kind mag Ghana in deze periode niet verlaten tenzij de adoptant om bepaalde redenen het land uit moet. In dit geval kan de toelating om het land samen te verlaten gevraagd worden aan het Department of Social Welfare.
(bron: ISS 03/2012)

Na de adoptie
 • Enkel volle adoptie is mogelijk.
 • Ghana vraagt geen specifieke follow-up.

Overwegingen

We hebben ons voor ons onderzoek vooral gebaseerd op informatie verkregen via ervaring met een vorig adoptiedossier uit Ghana, de Ghanese adoptiewetgeving, informatie van de centrale autoriteit van de Verenigde Staten en informatie verkregen via Buitenlandse Zaken.

Ghana heeft het Haags Adoptieverdrag niet geratificeerd maar beschikt wel over een centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor adoptie nl. the Ganaian Adoption Authority binnen het Department of Social Welfare (DSW). DSW is vertrouwd met het opmaken van sociale verslagen over kinderen voor de rechtbanken ter plaatse. DSW bezorgde in het verleden reeds een kinddossier aan het VCA. Indien uit het kinddossier blijkt dat het kind effectief nood heeft aan adoptie, kan het VCA een goedkeuring voor de kindtoewijzing geven.
DSW staat in voor een professionele matching en overweegt intrafamiliale adoptie enkel als het kind niet in een pleeg- of adoptiegezin geplaatst kan worden in Ghana. 
Bovendien is een adoptie pas mogelijk na toestemming van de ouders en het kind (indien ouder dan 14 jaar).

 • Ghana is een land met een degelijk wetgevend kader voor adoptieprocedures. De praktijk is echter niet altijd even correct. De Belgische Ambassade te Abidjan geeft aan dat de regels niet altijd gerespecteerd worden. Het Belgisch consulaat te Accra wijst op de noodzakelijke grondige controle van officiële Ghanese documenten. 
 • Ghana heeft problemen met corruptie en onbetrouwbaarheid van documenten. Het DSW erkent het probleem maar vertrouwt erop dat de medewerkers van DSW ter goeder trouw en gemotiveerd hun werk uitvoeren. 

Beoordeling VCA

Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit Ghana heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van het VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 09/2012: Het kanaalonderzoek werd goedgekeurd omdat de bevoegde autoriteit de adopteerbaarheid van de kinderen in het kader van deze intrafamiliale adoptie kan nagaan. Bovendien verliep de samenwerking met deze dienst in vorige dossiers goed.