Haïti - Ray of Hope

Motivatie voorlopige goedkeuring 
In 2006 kreeg de adoptiedienst voorlopige goedkeuring om te starten met proefdossiers via twee tehuizen. In 2009 werd goedkeuring gegeven om de werking uit te breiden met een derde weeshuis. Na de aardbeving in 2010 werd de werking opgeschort. Eind 2012 kreeg Ray of Hope de toestemming om verder te gaan met de proefdossiers die al in Haïti aanwezig waren voor kinderen die van voor de aardbeving in tehuizen verblijven. Op 18 december 2014 werd Ray of Hope geaccrediteerd in Haïti. Door deze accreditatie kunnen zij nu ook nieuwe dossiers opstarten, in de gewijzigde regelgeving.

Wie kan adopteren?
 • Heteroseksuele koppels die minstens 5 jaar gehuwd zijn of samenwonen, waarbij minstens één van de partners ouder is dan 30 jaar en de oudste partner maximaal 50 jaar oud is
 • Alleenstaanden tussen 35 en 50 jaar.
 • Kandidaat-adoptieouders moeten minstens 14 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind.
 • Kinderen (biologisch of geadopteerd), al aanwezig in het gezin, die ouder zijn dan 8 jaar, moeten hun mening geven over de adoptie.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
Kinderen die uit Haïti worden geadopteerd hebben in hun land geen mogelijkheden om opgevangen te worden in hun eigen of andere familie.

De kinderen die in aanmerking komen voor adoptie zijn
 • Vondelingen
 • Weeskinderen
 • Kinderen afgestaan door hun beide biologische ouders
 • Kinderen waarvan de ouders zijn ontzet uit de ouderlijke macht.
Wanneer er broers of zussen adoptabel zijn, zal Haïti steeds proberen om hen samen te plaatsen in één gezin. 

Procedure in Haïti
 1. Kandidaten verzamelen de documenten volgens de vooropgestelde documentenlijst. Deze documenten worden door Ray of Hope vertaald naar het Frans, gelegaliseerd en op de correcte manier overgemaakt aan IBESR, de centrale autoriteit in Haïti
 2. Alle dossiers van alle kandidaat adoptanten in Haïti worden op één centrale wachtlijst geplaatst door IBESR. 
 3. Het IBESR ontvangt dossiers van kinderen en controleert de adoptabiliteit van de kinderen. 
 4. Het IBESR zal een adoptabel kind voorstellen aan een bepaalde familie via de adoptiedienst.
 5. Pas na akkoord van het multidisciplinaire team van Ray of Hope en het VCA zal het kindvoorstel aan de betreffende kandidaat-adoptanten worden overgemaakt.
 6. Indien zij het kindje aanvaarden moeten zij binnen 15 dagen hun aanvaarding overmaken aan IBESR. 
 7. De kandidaat adoptanten worden door het IBESR uitgenodigd voor een gewenningsperiode (‘periode de familiarisation’) in Haïti. Dit betekent concreet dat de kandidaat-adoptanten voor een periode van minimaal twee weken naar Haïti moeten afreizen om het kind te ontmoeten en te leren kennen.
 8. Binnen 10 dagen na deze periode gaat IBESR akkoord met of weigert ze de adoptie.
 9. In geval van akkoord start de juridische procedure:
  1. Het dossier wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg voor homologatie
  2. De rechtbank van eerste aanleg spreekt de adoptie uit of weigert ze obv een gemotiveerd advies. In geval van weigering kunnen de kandidaat-adoptanten een beroepsprocedure starten.
  3. Binnen 5 dagen na positieve uitspraak van de adoptie zal de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van het adoptiekind een adoptieakte uitreiken.
  4. IBESR stelt binnen 10 dagen het conformiteitsattest op, wat betekent dat de procedure conform het Haagse verdrag is gelopen. 
 10. Als de juridische procedure rond is dan volgen de legalisaties van alle stukken in Haïti (inclusief door de Belgische ambassade).
 11. Dan wordt de erkenningsaanvraag naar de Federale Centrale Autoriteit inzake adoptie in België gestuurd die de adoptie erkent (volle adoptie). 
 12. Na erkenning, wordt het voorlopige Belgische paspoort voor het kind uitgereikt waarna adoptieouders het kindje kunnen ophalen.
 13. Hierna start de periode van nazorg. Haïti verwacht gedurende 8 jaar na aankomst opvolgingsrapporten.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Haïti met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

2600 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

955 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

500 euro

Totaal kosten in België

7055 euro


Kosten in Haïti

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

1000 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

387500 gourdes

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

468000 gourdes

Donaties, projectbijdragen, …

Totaal kosten in Haïti

855500 gourdes + 1000 €


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2012

-

2013

-

2014

1

2015

-

2016

-

2017

-

2018

3