Honduras - FIAC-Horizon

Motivatie voorlopige goedkeuring op 10 juli 2012 (met uitwerking sinds inschrijving in het Hondureese register van interlandelijke adoptiediensten op 27 augustus 2013):
  • Honduras is niet toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag maar adoptie is wel mogelijk en wordt wettelijk geregeld.
  • Honduras beschikt over een bevoegde adoptieoverheid, la Autoridad Central Hondureña Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), die de afstandsouders informeert, de adoptabiliteit van de kinderen grondig onderzoekt met aandacht voor de subsidiariteit van een plaatsing naar het buitenland en de matching van kind en adoptiegezin op een professionele manier behandelt. 

Wie kan adopteren?
Kandidaat-adoptieouders moeten:
  • Tussen 25 en 51 jaar zijn. Bij adoptie door 2 personen tegelijk volstaat het dat slechts één van beide aan deze voorwaarde voldoet.
  • Over alle burgerlijke rechten beschikken.
  • Van goed gedrag en zeden zijn.
  • Financieel in staat zijn een kind op te voeden.
  • 15 jaar ouder zijn dan het kind (indien adoptie door 2 personen tegelijk van toepassing op de jongste).
Enkel gehuwden die minstens 3 jaar gehuwd zijn, kunnen samen adopteren. Alleenstaande vrouwen kunnen ook adopteren.
Er wordt voorrang gegeven aan binnenlandse kandidaten of buitenlanders die in Honduras wonen.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
Kinderen moeten jonger zijn dan 18 jaar en in het register van DINAF vermeld staan alvorens ze kunnen geadopteerd worden. Er wordt verwacht dat er vooral kinderen ouder dan 3 jaar zullen geadopteerd kunnen worden door Vlaamse gezinnen maar het is nog af te wachten welke kinderen in de praktijk zullen worden toegewezen.
Het gaat om:
  • Wezen of kinderen waarvan de ouders niet gekend zijn.
  • Verlaten kinderen.
  • Kinderen die met toestemming van DINAF en de rechtbank afgestaan worden voor adoptie bvb omdat dat de ouders niet kunnen instaan in de basisbehoeften van het kind. 

Kostprijs 
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Honduras met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

/

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 6 extra rapporten + rapporten tot kind 14 jaar is)

Maximaal 1670 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

/

Totaal kosten in België

Maximaal 4670 euro


Kosten in Honduras

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

2650 USD

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

2000 USD

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

2500 Euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

750 USD

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in Honduras

7900 USD