Marokko - Ray of Hope

 • Gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de procedure in het land van herkomst vind je terug op de website van de adoptiedienst Ray of Hope. Ga altijd na bij de adoptiedienst of je aan de voorwaarden van het land van herkomst voldoet of niet.
 • Marokko is geen lid bij het Haags Adoptieverdrag. 
 • Het adoptiekanaal is lange tijd in Vlaanderen geschorst geweest om reden dat de rechtspraak van de verschillende rechtbanken in Vlaanderen onderling sterk kon afwijken en omzetting van de kefala naar adoptie niet zeker was. Absolute rechtszekerheid was nodig opdat opnieuw een samenwerking met Marokko zou kunnen opstarten. De wetswijziging van 6 juli 2017 gaat een dubieuze interpretatie in de wet uit de weg en heeft tot doel meer rechtszekerheid te creëren omtrent de omzetting van een kefala naar adoptie in Vlaanderen. Sinds de totstandkoming van de nieuwe wet, heeft VCA de samenwerking met Marokko opnieuw geëvalueerd.

Wie kan adopteren?
 • Enkel gehuwde heterokoppels of alleenstaande vrouwen komen in aanmerking.
 • Iedere kandidaat-adoptant dient moslim te zijn. Mogelijks volstaat een bekering tot de Islam, doch niet wanneer de bekering vanuit de doelstelling om te adopteren is gebeurd. Het of al niet vervuld zijn van deze voorwaarde dient geval per geval te worden geëvalueerd.
 • De kandidaat-adoptant mag niet veroordeeld zijn voor strafbare zedenfeiten of andere feiten tegen kinderen. 
 • Vaak vereist de rechter dat de kandidaat-adoptant van Marokkaanse origine is. Deze voorwaarde zal wederom geval per geval moeten geëvalueerd worden. 
 • De kandidaat-adoptant dient moreel en sociaal in staat te zijn om de kefala uit te voeren en dient tevens over voldoende middelen te beschikken om te voorzien in de behoeften van het kind.
 • De weeshuizen waarmee wordt gewerkt kunnen zelf nog bijkomende voorwaarden opleggen. 

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Kinderen dienen verlaten te zijn verklaard via een “jugement d’abandon” en onder voogdij van de overheid te zijn geplaatst alvorens zij adoptabel zijn. Naar Marokkaans recht moet aan minstens één van de volgende voorwaarden zijn voldaan opdat een kind verlaten kan worden verklaard:
  • geboren zijn uit ongekende ouders of enkel uit een ongekende vader en de moeder doet afstand
  • geen ouders meer hebben of de ouders bevinden zich in de onmogelijkheid om in de behoeften van het kind te voorzien of hebben geen wettelijke levensmiddelen
  • kinderen waarvan de ouders wangedrag stellen en hun verantwoordelijkheid van bescherming en goede begeleiding niet opnemen wanneer zij ontzet zijn uit het ouderlijk gezag of wanneer zij hun ouderlijke plicht niet opnemen tegenover het kind.
 • De voorgestelde kinderen zijn voornamelijk jongens vanaf 6 maanden oud of ouder. Meisjes worden meestal reeds vroeg in een gezin opgevangen via een binnenlandse kefala.
 • Pas nadat VCA het kinddossier grondig heeft bestudeerd en goedgekeurd, kan het kind worden toegewezen aan de gematchte kandidaat-adoptant(en).

Procedure
 1. Geschiktheidsprocedure te volgen in België
 2. Aanmelding bij adoptiedienst Ray of Hope. 
  • De kandidaat-adoptanten melden zich aan bij de adoptiedienst Ray of Hope. 
  • Tijdens het intakegesprek ontvangen zij alle informatie omtrent de procedure, het profiel van de adoptabele kinderen en de weeshuizen waarmee wordt samengewerkt. 
  • Tevens worden de kandidaat-adoptanten wegwijs gemaakt in de samenstelling van zijn dossier.
  • De aanvraag van de kandidaat-adoptanten wordt standaard opgestuurd naar alle weeshuizen waarmee Ray of Hope een samenwerkingscontract heeft afgesloten. 
  • Hiervan kan evenwel, op vraag van de kandidaat-adoptanten, worden afgeweken. 
  • De adoptiedienst waakt er over dat de volgorde van aanmelding wordt gerespecteerd bij het indienen van de ouderdossiers. 
 3. Matching. 
  • Het weeshuis doet de matching tussen de kandidaat-adoptant(en) en het kind en maakt het voorstel van kindtoewijzing, samen met een document waaruit de adoptabiliteit van het kind blijkt, over aan Ray of Hope die het op haar beurt ter goedkeuring overmaakt aan VCA. 
  • Na goedkeuring van de kindtoewijzing door VCA, wordt het kinddossier voorgelegd aan de kandidaat-adoptant(en). 
  • Wanneer de kandidaat-adoptant(en) het kindvoorstel aanvaard(t)(en), stelt Ray of Hope het weeshuis hiervan op de hoogte.
 4. Kefala-uitspraak in Marokko
  • De kandidaat-adoptant bezorgt zijn volledig dossier van aanvraag (in het Frans) aan het weeshuis. Het dossier wordt ter plaatse vertaald naar Arabisch. Het weeshuis dient het dossier in bij de “Juge des tutelles”.
  • Eens het dossier ingediend is bij de rechtbank en er een zitting kan worden vastgesteld, worden de kandidaat-adoptanten verzocht om naar Marokko af te reizen. 
  • Na het neerleggen van hun verzoekschrift tot kefala, worden de kandidaat-adoptanten uitgenodigd voor een sociale enquête. Dit onderzoek houdt onder meer in dat de kandidaat-adoptanten zullen worden gescreend op aanhang van de Islamitische geloofsovertuiging.
  • De rechter spreekt zich nadien uit over het toestaan van een kefala en over de vraag of het kind het land mag verlaten. De periode tussen het indienen van het dossier en de hoorzitting in de rechtbank hangt af van het district en van het aantal dossiers dat er op dat moment bij de rechtbank op de rol staan. De toestemming om het land te verlaten kan pas worden uitgesproken zodra er een attest van VCA is met de verklaring dat het kind in België welkom is.
  • De kandidaat-adoptanten starten vanuit Marokko eveneens de procedure tot naamswijziging waarbij het kind ook officieel in Marokko de achternaam van de adoptant krijgt. De nieuwe naam komt op de geboorteakte van de geadopteerde te staan (in de kantlijn).
  • De kandidaten verblijven ongeveer 8 weken ter plaatse. Er zijn ook regio’s waar er twee afreizen zijn (1 voor de sociale enquête en 1 voor de uitspraak).
  • De kandidaten worden ter plaatste begeleid door een medewerker van het weeshuis of iemand waarmee het weeshuis samenwerkt.
  • De beroepstermijn voor de kefalabeslissing bedraagt 15 dagen.
 5. Administratieve procedure in Marokko
  • De kinderen hebben de Marokkaanse nationaliteit en dus ook een Marokkaans paspoort. 
  • Om naar België te komen, dienen de kinderen te beschikken over een visum.
  • Na ontvangst van de kefala-uitspraak worden de nodige documenten voorzien van een apostille.
  • De aanvraag van een visum gebeurt bij het Consulaat te Casablanca.
  • De kandidaat-adoptant(en) worden bij die stap ter plaatse begeleid door de contactpersoon van Ray of Hope.
 6. Adoptieprocedure in België 
  • Na aankomst in België kan het kind ingeschreven worden in het vreemdelingenregister van de woonplaats van de kandidaat-adoptant(en) en dient een aanvraag tot adoptie ingediend te worden bij de bevoegde familierechtbank.
 7. Nazorg 
  • Naast de basisnazorg, dient er tot de leeftijd van 18 jaar elk jaar 1 rapport bezorgd te worden.
  • Er wordt na ongeveer 6 en 12 maanden een huisbezoek gebracht.
  • Een exemplaar van het nazorgrapport wordt zowel aan het Consulaat-Generaal van Marokko als rechtstreeks aan het weeshuis bezorgd. 

Kosten

Prestatievergoeding adoptiedienst

 

 

3000 euro

Nazorg: basispakket + 1 rapport/jaar tot kind 18 is

1605 euro

Verzendingskosten

90 euro

Vertaling kinddossier

500 euro

Vertaling ouderdossier

1000 euro

Totaal kosten België

6195 euro


Begeleiding kefalaprocedure door contactpersoon; dit zowel wanneer de kandidaat-adoptanten ter plaatse zijn als voordien.

1000 euro

Begeleiding visumprocedure door contactpersoon

100 euro

Bijdrage aan het weeshuis

1000 euro

Overhead kosten (vertalingen, legalisaties, kanaalbezoeken, etc.)

500 euro

Geschatte kost apostille, aanvraag paspoort en visum

250 euro

Geschatte kost vertaling documenten rechtbank

500 euro

Totaal

3350 euro

Totaal kosten adoptieprocedure Marokko

minimum
9545 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2010

/

2011

3

2012

/

2013

1

2014-2018

/