Mongolië - zelfstandige adoptie

Bevoegde Centrale Autoriteit: 

Ministère du Bien-être Social et du Travail 
5 rue des Nations Unies 
District de Tchingeltei 
210646 OULAN BATOR

Dit ministerie heeft primaire bevoegdheid voor plaatsingen en goedkeuringen van adopties. In het geval van interlandelijke adoptie is ook het Ministerie van Justitie betrokken. 
Beide ministeries dienen in dit geval hun goedkeuring te geven. 

Ministry of Justice
Office of Immigration and Naturalization and Foreign Citizens, Mongolia


Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA. Opgelet! Je moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen.


Kinderen in Mongolië
 • Kinderarbeid bedroeg tijdens periode 2002-2010 gemiddeld 10.2%. 
 • Naar rechten en status van kinderen in Mongolië doet de overheid verschillende pogingen om het belang hiervan te benadrukken, onder meer door het opzetten van thema-jaren:
  • Year of the Child in 1997
  • the Youth Year in 1998
  • the Year for the Development of Children in 2000
  • the Year of Support for Disabled Citizens in 2001
  • the Year of Family Support in 2004 
  • organizing the National Summit on Children in 2004. 
Aanvulling ISS: er zijn moeilijkheden naar implementatie van het beleid en reguleringen ten voordele van kinderen. 
 • Kinderrechtenorganisaties geven hun bezorgdheid weer over kinderjockeys, zeker de kinderen die deelnemen aan wedstrijden over lange afstand tijdens extreem koud weer. The National Human Rights Commission of Mongolia zegt dat er elk jaar 40 to 50 wedstrijden zijn. Op ieder event zijn ongeveer 2,000 kinderen tussen 6 en 16 jaar ingeschakeld als jockeys. 
 • Er zouden zo’n 300 straatkinderen in Mongolië geen opvang krijgen. Er zijn geen nationale data op het aantal kinderen in kinderhandel. Door armoede en werkloosheid migreren vele Mongoolse families naar stedelijk gebied. Een groot aantal migranten heeft geen toegang tot social service, onderwijs of gezondheidszorg. In 2010 kwamen zo’n 40.000 migranten naar de hoofdstad wonen. 
 • Er is weinig informatie over welke maatregelen er genomen worden naar programma’s die scheiding van families moet voorkomen. 
 • ISS maakt zich zorgen over het gebrek aan een georganiseerd en gecoördineerd systeem voor kinderbescherming. 

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie: 
Toestemming van biologische ouders om hun kind op te geven moet geschreven zijn en bij notariële akte. (Family law Mongolia 55.1) Kind komt in aanmerking voor adoptie 6 maand nadat de afstand door de ouders erkend is door de rechtbank. 
Indien het gaat om een wees of kind wiens ouders geen volledige ouderlijke rechten hebben wordt indien het kind voor adoptie wordt opgegeven de toestemming van een voogd of verzorgende gevraagd, behalve wanneer anders voorzien in de wet. (Family law Mongolia 55.3)
Kind van een persoon wiens ouderlijke rechten zijn afgenomen komt voor adoptie in aanmerking 6 maanden nadat het vonnis van de rechtbank omtrent ouderlijke rechten effectief werd. (Family law Mongolia 55.5)
Wanneer het kind ouder is dan 7 jaar dient die zijn toestemming te geven (Family law Mongolia 55.4). 

Voorwaarden kandidaat-adoptanten (Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen)
Family law, 57.1: adoptant zal een persoon zijn die leeftijd van maturiteit bereikte, volledige juridische capaciteit heeft en de mogelijkheid heeft om een kind op te voeden. 

Family law, 57.2: Het is niet mogelijk een kind te adopteren wanneer:
 • Men ouder is dan 60 jaar
 • Ouderlijke rechten beperkt zijn of in het verleden beperkt zijn geweest
 • Een adoptie ongedaan werd gemaakt door de adoptant zijn fout
 • De adoptant een beslissing van de rechtbank heeft waarin geen volledige civiele capaciteit is vastgesteld
 • De adoptant tuberculose of een mentale ziekte heeft
 • Adoptant ‘habitually’ alcoholische dranken of narcoleptische middelen neemt
 • de adoptant geen blanco strafregister heeft Verschillende crime records
 • de adoptant veroordeeld is tot een gevangenisstraf
Wanneer een volle wees wordt geadopteerd door een familielid zijn de voorwaarden van 57.2 niet van toepassing. 

Procedure
Procedure voor interlandelijke adoptie: 

 • Dossier wordt verzonden door de adoptiedienst van de KA aan Centrale autoriteit voor adoptie in Mongolië (Family law, 58.1
 • CA Mongolië neemt een beslissing over aanvaarding ouderdossier binnen de 30 dagen.
 • Na goedkeuring ouderdossier kan een kind gematcht worden. The Governor of Soum or District zal onderzoek doen en een register van adoptabele kinderen aanleggen die in moeilijke omstandigheden binnen hun territorium verblijven. Dit wordt doorgestuurd aan de nationale bevoegde dienst voor adoptie die een nationaal register bijhouden.
 • Een kinddossier wordt verzonden naar de geautoriseerde adoptiedienst met
  • Geboorteakte
  • Vereiste toestemmingen (ouders, voogd) of autorisaties (certificaat van de Governor of Soum or district over de situatie van de ouders met hiernaast ook een geschreven toestemming dat de ouders niet voor het kind kunnen zorgen.)
  • Medisch rapport
 • Wanneer KA akkoord gaan met voorgestelde kind dienen ze schriftelijk en met certificatie van de notaris een document op te maken dat ze kind aanvaarden. CA bereidt een goedkeuring voor en adoptiedienst bezorgt het adoptiedossier aan de Immigratiedienst dat binnen de 30 dagen een beslissing dient te nemen.
 • Om het kind te adopteren dient één of beide ouders naar Mongolië af te reizen. Adoptie wordt in Mongolië uitgesproken, is een administratieve beslissing. 

Na de adoptie
Er dienen nazorgrapporten aan de Immigratiedienst bezorgd worden:
 • Voor kinderen tussen 1 maand en 3 jaar: elke 6 maanden
 • Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar: ieder jaar
 • Voor kinderen tussen 8 en 16 jaar: elke 2 jaar
Adoptiedienst is verantwoordelijk om de rapporten te vertalen en aan de Immigratiedienst te bezorgen. 
Indien nodig moeten de kandidaat-adoptanten de mogelijkheid geven aan een werknemer van de ambassade van Mongolië om een bezoek aan het kind te brengen om een gesprek met het kind te hebben en zich te verzekeren van zijn levensomstandigheden. 

Overwegingen
Voor het onderzoek heeft het VCA zich vooral gebaseerd op informatie verkregen via het inlichtingendossier, het bevoegde ministerie in Mongolië, FCA en de centrale autoriteit inzake adoptie van de VS. Dit leidde tot volgende vaststellingen: 
 • Het land beschikt over een werkende centrale autoriteit inzake adoptie met duidelijk omschreven taken. 
 • Volgens het Haags Adoptieverdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van 29 mei 1993 kan een interlandelijke adoptie slechts plaatsvinden in het hoger belang van het kind, met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen en na de mogelijkheden tot plaatsing in de staat van herkomst naar behoren te hebben onderzocht. Mongolië heeft het Haags Adoptieverdrag ondertekend.
 • De adoptabiliteit van de kinderen wordt vastgesteld door The Governor of Soum. De matching gebeurt door de bevoegde centrale autoriteit. 
 • De subsidiariteit van interlandelijke adoptie wordt gewaarborgd door het ministerie die eerst de mogelijkheden binnenlands verkent.  

Beoordeling VCA
Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit Mongolië heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 03/2015: het kanaalonderzoek voor Mongolië werd goedgekeurd op voorwaarde dat het voor de Mongoolse CA  mogelijk is samen te werken met VCA en niet met een geautoriseerde adoptiedienst.