Peru - zelfstandige adoptie

De levensverwachting bij geboorte in 2010 bedroeg 74 jaar. 

ISS stelt dat er een vooruitgang is in de bescherming van mensenrechten maar dat er nog steeds inbreuken zijn. ISS krijgt aanhoudend bericht over agressie ten aanzien van kinderen, kinderarbeid en kinderhandel. 
(bron: International Social Service)

Het verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de Bescherming van Kinderen en de Samenwerking op het gebied van Interlandelijke adoptie trad in werking in Peru op 01/01/1996. 

Bevoegde Centrale Autoriteit: 

Dirección General de Adopciones
c/o Ms Eda Elizabeth Aguilar Samanamud, Directora General de Adopciones
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Av. Benavides N° 1155
Miraflores
Lima 18 - Peru
Numéro de téléphone/telephone number: 
+51 (1) 416-5200 ext 1710
Numéro de télécopie/telefax number: +51 (1) 416 5282

(bron: www.hcch.net)


Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA. Je moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen.

Kinderen in Peru
Een studie uit 2003 van Nationaal Instituut van statistiek stelt dat 60% van de 10 miljoen kinderen in Peru in armoede leven, waarvan 20% in extreme armoede.
Ondanks inspanningen van de overheid wat betreft de bescherming van kinderen blijft er een zeer kwetsbare groep kinderen bestaan die verlaten is door hun ouders. Een aantal van deze kinderen vindt geen toegang tot publieke voorzieningen. Opvanghuizen voor verlaten en verwaarloosde kinderen zijn soms in zeer slechte condities, vaak zijn ze overbevolkt. ISS stelt dat er nood is aan een regulerende wetgeving voor deze opvanghuizen. Momenteel wordt geen rekening gehouden met special needs van bepaalde kinderen in de tehuizen. Er is een gebrek aan toezicht vanuit de overheid op de werking van deze tehuizen. 
97% van de kinderen gaat naar de lagere school
(bron: International Social Service en Unicef)

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie
Het kind moet verlaten verklaard zijn door een gespecialiseerde rechter. Om adoptabel te zijn is een juridische beslissing noodzakelijk. Deze verklaring is niet vereist wanneer het om een intrafamiliale adoptie gaat.  (art. Law N° 26981). 
Opdat een kind verlaten zou kunnen verklaard worden moet:

 • het kind een vondeling zijn (de identiteit is ongekend en het kind is in gevaar);
 • niemand de zorg voor het kind opgenomen hebben.;
 • het kind slachtoffer van mishandeling zijn geworden;
 • het kind door de ouders overhandigd zijn aan een voorlopige thuis of een publiek of privaat tehuis, dit gedurende 6 opeenvolgende maanden;
 • achtergelaten zijn in een hospitaal met duidelijk doel van verlating;
 • overhandigd zijn aan een tehuis/institutie om geadopteerd te worden;
 • het kind geëxploiteerd worden in gelijk welke activiteit in strijd met de wet;
 • het kind gevonden zijn in totale verwaarlozing;
 • overhandigd zijn door de ouders aan een andere persoon in ruil voor betaling of voor werk incompatibel aan de leeftijd. 
Het gebrek of tekort aan materiële middelen zal in geen geval een factor zijn voor de verlatenverklaring (Art. 248 of the Codigo de los Ninos y Adolescentes). 
Wanneer de geadopteerde er de leeftijd (wordt niet verder gespecificeerd) en maturiteit voor heeft dient deze zijn persoonlijke toestemming te geven voor de adoptie. 

Voorwaarden kandidaat-adoptanten (Kandidaat-adoptanten moeten ook aan de Belgische wetgeving voldoen)
Kandidaat-adoptanten zijn minstens 2 jaar gehuwd.
De adoptieouder(s) moeten minstens 18 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind.
Alleenstaanden kunnen ook adopteren als ze ouder zijn dan 30 jaar en jonger zijn dan 45 jaar. 

De Peruviaanse autoriteit hanteert daarnaast volgende richtlijnen bij de toewijzing van kinderen:
Koppels die 2 of meer kinderen hebben zullen kinderen ouder dan 5 voorgesteld krijgen uit de ‘Angeles qua aguardian’ campagne, een campagne opgezet voor special needs kinderen. 

Link tussen leeftijd kandidaat-adoptieouders en de leeftijd van de toegewezen kinderen:

Leeftijd kandidaat-adoptieouders (koppels)

Leeftijd kinderen

25-43 jaar

0 tot 3 jaar

44-50 jaar

3 tot 6 jaar

51-55 jaar

+ 6 jaar

Alleenstaanden (tussen 35 en 50 jaar)

+8 jaarProcedure

 • Stap 1:Een adoptieaanvraag wordt ingediend bij de Dirección General de Adopciones (DGA) door een bevoegde dienst op het gebied van adopties in het land van de kandidaat-adoptanten. De DGA aanvaardt of weigert de adoptieaanvraag en bevestigt dit aan de kandidaat-adoptanten via de bevoegde dienst.
 • Stap 2: DGA levert een geschiktheidattest af waarmee kandidaat-adoptanten op een wachtlijst komen.
 • Stap 3: DGA doet een voorstel van toewijzing van een kind tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de Raad. De toewijzing van het kind aan het echtpaar wordt formeel meegedeeld aan de bevoegde dienst. Deze evalueert eerst het verslag van het kind en informeert daarna de kandidaat-adoptieouders. De kandidaat-adoptieouders hebben 7 dagen om de toewijzing al dan niet te aanvaarden. De bevoegde dienst mag bijkomende informatie vragen vooraleer de procedure verdergaat.
  Als de ouders de toewijzing aanvaarden, dan kan de procedure ter plaatse worden verdergezet. De ouders zullen voor minstens 30 dagen naar Peru moeten gaan. Het kind krijgt foto’s en het dossier van de adoptieouders zodat hij/zij zich kan voorbereiden. De voorbereiding wordt begeleid door specialisten (sociaal werkster, psycholoog) van het tehuis of van een gespecialiseerd centrum van de Staat.
 • Stap 4: Als de kandidaat-adoptieouders in Lima aankomen, gaan ze naar de DGA waar ze ontvangen worden door de verantwoordelijke sociale werkster van de DGA. De ouders krijgen meer informatie over het kind en zijn karaktertrekken. Hiermee worden de ouders voorbereid op de eerste kennismaking met het kind in zijn tehuis.
  Tijdens de volgende drie dagen gaan de kandidaat-adoptieouders regelmatig naar het tehuis om het kind te bezoeken. Die bezoeken kunnen verlengd worden tot 7 dagen. De sociale werkster is altijd aanwezig tijdens de bezoeken om de sociabiliteit van het kind te beoordelen en schrijft tenslotte ‘een verslag van empathie’.
  DGA houdt de Rechtbank van familie en het Openbaar Ministerie op de hoogte van de bezoeken van de ouders aan het kind. 
 • Stap 5: Het ‘verslag van empathie’ wordt voorgelegd aan de Adoptieraad. Als het niet positief is, wordt het kind toegewezen aan het tweede echtpaar (van 3: er zijn altijd 3 mogelijke adoptieouders voor 1 kind). Als het positief is, zal de DGA een akte van externalisatie en een akte van plaatsing in de familie opstellen. Beide aktes worden ondertekend door beide ouders, de directie van het tehuis en door de vertegenwoordiger van de bevoegde dienst ter plaatse.
 • Stap 6: Het kind en de ouders leven samen buiten het tehuis tijdens een ‘periode van plaatsing’. Deze periode duurt 7 dagen en kan verlengd worden tot maximum 14 dagen. De sociale werkster bezoekt de familie minstens 2 keer. De eerste keer is haar bezoek aangekondigd en geeft ze aan de ouders een document dat door een dokter ingevuld moet worden. De ouders mogen het kind bij een dokter van hun keuze brengen om het kind te laten checken. Het tweede bezoek van de sociale werkster is onverwachts en op die dag wordt het document van de dokter aan de sociale werkster overhandigd.
  Op het einde van die periode van plaatsing, schrijft de sociale werkster een verslag aan de adoptieraad. Als het verslag positief is, zal de Raad de “administratieve beslissing tot adoptie” uitgeven, die per officiële brief wordt gestuurd naar de Rechtbank van de familie om de adoptie van het kind mee te delen
 • Stap 7: ‘De dag van de stilte’ is de dag na afgifte van de administratieve beslissing tot adoptie. Op die dag mag geen enkele procedure gevoerd worden want op die dag mag om het even wie zich verzetten tegen de adoptie.
 • Stap 8: DGA stuurt naar het gemeentebestuur een officiële brief die de Administratieve beslissing tot adoptie bevat om een nieuwe geboorteakte aan te vragen. De nieuwe geboorteakte wordt vervolgens gecertificeerd door de Reniec en later voorzien van de apostille, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru. Om de lokale en internationale procedures af te werken worden de volgende documenten ook door hen afgegeven: de administratieve beslissing tot adoptie, het conformiteitsattest van de internationale adoptie en het post-adoptie engagement van de adoptieouders.

Na de adoptie
In het post-adoptie engagement stemmen de ouders erin toe om elke 6 maand gevolgd te worden en dit voor een periode van 4 jaar. 

Overwegingen
Voor het onderzoek heeft het VCA zich gebaseerd op de Peruviaanse adoptiewet en op informatie verkregen via de International Social Service (verder ISS genoemd), het Permanent Bureau van de Haagse Conventie, de Belgische ambassade in Peru, de Federale Centrale Autoriteit (verder FCA genoemd), de Centrale Autoriteit in Peru, de Centrale Autoriteiten van Frankrijk en de Verenigde Staten.

Peru heeft het Haags adoptieverdrag geratificeerd en de Peruviaanse wetgeving biedt de garanties die het Haags adoptieverdrag vereist.

Inzake de subsidiariteit stipuleert art. 116 van de Peruviaanse wetgeving (Loi d’approbation du nouveau code des enfants et des adolescents, n° 27337) dat buitenlandse adoptie subsidiair is aan binnenlandse adoptie en dat bijgevolg steeds de voorkeur wordt gegeven aan een plaatsing in eigen land. 

De Peruviaanse wet laat adoptie toe als een van de mogelijkheden voor kinderen die verlaten verklaard zijn en voor kinderen van wie de ouders de ouderlijke rechten zijn afgenomen. Een kind is adoptabel als hij of zij verlaten verklaard is door een Juridische beslissing. Deze beslissing kan enkel genomen worden na een onderzoek waarin de legale status van het kind zoveel als mogelijk wordt geïdentificeerd. Kinderen kunnen verlaten verklaard worden in geval het een vondeling is, niemand de zorg voor het kind kan opnemen, het kind wordt misbruikt, het kind geplaatst wordt (dit indien er tenminste zes maanden geen ouderlijke zorg was voor dat kind), indien het kind geplaatst wordt met de bedoeling voor adoptie, indien het kind wordt uitgebuit, het kind wordt teruggevonden in verwaarlozing of indien het kind volledig wordt verlaten. Louter tekort aan materiële bronnen zal in geen geval een factor zijn om tot verlatingverklaring over te gaan. (Art. 248 of the Codigo de los Ninos y Adolescentes).

Wanneer de geadopteerde er de leeftijd (wordt niet verder gespecificeerd) en maturiteit voor heeft dient deze zijn persoonlijke toestemming te geven voor de adoptie. 

Reeds in 2006 vermeldde het SSI de middelen die werden ingezet door de staat die het hoger belang en de rechten van het kind gunstig zijn. Dit wil zeggen dat er in Peru belang gehecht wordt aan kinderen zonder ouderlijke zorg en dit door voogdijschap, familiale plaatsingen en adoptie. Ondanks een aantal elementen die nog wat extra aandacht verdienen, schreef het ISS toen al een overwegend positief besluit inzake de Peruviaanse adoptieprocedure.

De Dirección General de Adopciones in Lima werkt sinds de Belgische ratificatie van het Haags Adoptieverdrag ook nauw samen met de Belgische Federale Centrale Autoriteit (FCA). De FCA bevestigt haar positieve ervaringen met adopties vanuit Peru.
De Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken bevestigt dat sinds januari 2009 de bevoegde instanties veel beter werken en de procedures meer gestructureerd zijn. 

Beoordeling VCA
Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit Peru heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 06/2013: Het kanaalonderzoek werd goedgekeurd omdat de adoptieprocedure in Peru volledig gelijkloopt met het Haags adoptieverdrag. De procedures zijn duidelijk en betrouwbaar. De bevoegde autoriteit in Peru functioneert zeer goed.