Vietnam - Ray of Hope

Motivatie voorlopige goedkeuring op 30/03/2014
 • Vietnam heeft het verdrag van Den Haag geratificeerd en werkt op dezelfde wijze als België. 
 • Het land beschikt over een goed functionerende bevoegde centrale autoriteit, het Ministry of Justice. 
 • Er kan ter plaatse enkel gewerkt worden, na een accreditatie van de bevoegde autoriteit en er is voldoende controle op adoptabiliteit van de kinderen. 

Wie kan adopteren? 
Burgerlijke staat: Zowel alleenstaande vrouwen als gehuwden (minimaal 2 jaar gehuwd en één van de echtgenoten ouder dan 28 jaar) kunnen een kind adopteren. 
Andere:
 • Beschikken over een goede gezondheid, deze vereiste geldt niet voor intrafamiliale adoptie.
 • Artikel 28 stelt dat interlandelijke adoptie kan door inwoners van een land dat een interlandelijk adoptiecontract heeft met Vietnam. Daar het VCA een memorandum afsloot met de bevoegde centrale autoriteit is aan deze vereiste voldaan. 
 • Voldoen aan de voorwaarden die België stelt
 • Beschikken over al hun burgerrechten
 • Beschikken over voldoende middelen om het kind te op te voeden en een educatie te geven, deze vereiste geldt niet voor intrafamiliale adoptie.
 • Blanco uittreksel uit het strafregister. 
 • KA mogen niet uit hun ouderlijke macht ontzet zijn

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden? 
 • Weeskinderen
 • Verlaten kinderen
 • Afstandskinderen vb. buitenechtelijke kinderen, kinderen van ongehuwde moeders
De weeshuizen proberen steeds om een kindje in Vietnam zelf te plaatsen. De voorkeur van Vietnamese kandidaat adoptanten gaat uit naar gezonde jonge kinderen. We merken dat daardoor de wachtlijsten voor een kindje met dit profiel ook lang zijn. Daarom wordt gevraagd om een minimum leeftijdsprofiel te hanteren tot 3 jaar bij toewijzing. Bij voorkeur wordt een breder leeftijdsprofiel opgegeven.
Kandidaten worden gevraagd om bij aanvraag aan te geven of ze open staan voor een kindje met een medische beperking of niet. Het is belangrijk dat de adoptiedienst een duidelijk zicht heeft op de grenzen van de kandidaat adoptanten.
Er wordt vanuit Vietnam ook de vraag gesteld om kinderen met een matige tot ernstige medische achtergrond te plaatsen. Vietnam voorziet een aparte systeem voor families die open staan kinderen met een medische beperking (ook lichte aandoeningen), kinderen ouder dan 5 jaar en siblings.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Vietnam met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

1400 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

760 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

200 euro

Totaal kosten in België

5360 euro


Kosten in Vietnam

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

+/- 4000 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

+/- 2750 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

1000 euro

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

+/- 477 euro

Totaal kosten in Vietnam

+/- 8227 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren 

2017

2

2018

4