Vietnam - zelfstandige adoptie

Bevoegde Centrale Autoriteit: 

The Ministry of Justice (MoJ)
58 – 60 Tran Phu, Ba Dinh
Ha Noi
Viet Nam
Telefoon: 84 4 6273 9691 of 84 4 6273 9696
Fax 84 4 3736 5227

Wetgeving
Je kan de wetgeving van kracht op datum van het onderzoek steeds opvragen bij het VCA. Opgelet! Je moet ook aan de Belgische wetgeving voldoen.

Kinderen in Vietnam
 • Vietnam was het eerste land in Azië en het tweede land in de wereld om de VN conventie voor de rechten van het kind te ondertekenen. 
 • Ondervoeding treft ongeveer 20% van de kinderen onder de vijf jaar. 
 • Naar schatting zijn er tussen de 150 000 en 180 000 wezen in Vietnam. 
 • In oktober 2011 leefden ongeveer 4,3 miljoen kinderen in speciale omstandigheden: extreme armoede, slachtoffer van mensenhandel, kidnapping, misbruik, geweld of letsels. De Vietnamese overheid ontwikkelde een nationaal programma ter bescherming van kinderen, doel is om het aantal kinderen dat in ‘speciale omstandigheden’ opgroeit sterk te reduceren.  
 • Kinderen met een beperking krijgen verbeterde aandacht in Vietnam. 
 • De Vietnamese overheid onderneemt inspanningen om kinderen in hun gemeenschap te houden, indien mogelijk door familie. Kinderen gaan alleen naar een tehuis wanneer er geen alternatief beschikbaar is in hun gemeenschap. 
Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie: 
 • Kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen tussen 16 en 18 jaar kunnen enkel geadopteerd worden door stiefouders of nonkels/tantes langs vaders- of moederszijde = artikel 8 Law on Adoption
 • De overheid moedigt adoptie van wezen, achtergelaten kinderen en andere kinderen die zich in een precaire situatie bevinden aan = artikel 8 Law on Adoption
 • Kinderen vanaf 9 jaar moeten zelf ook toestemming geven voor de adoptie. = artikel 21 Law on Adoption
 • Artikel 21 Law on adoption: toestemming moet gegeven worden door de biologische of overblijvende ouder indien één van de ouders is overleden, verdwenen, ongekend of niet in de mogelijkheid is. Indien beide ouders overleden, verdwenen, ongekend of niet in de mogelijkheid zijn, wordt de toestemming gegeven door de voogd. 
 • Biologische ouders kunnen ten vroegste toestemming tot adoptie geven minstens 15 dagen na geboorte. 
  • Personen die hun toestemmingen geven worden geconsulteerd door de People’s Committee van de gemeenschap waar het dossier is ingediend over het doel van adoptie, rechten en plichten tussen adoptieouders en adoptiekind, rechten en plichten tussen biologische ouders en kind bij adoptie. 

Voorwaarden kandidaat-adoptanten
 • KA moeten minstens 20 jaar ouder zijn dan de geadopteerde. Dit geldt niet voor intrafamiliale adoptie. = artikel 14 Law on Adoption
 • Zowel alleenstaanden als gehuwden (minimaal 2 jaar gehuwd en één van de echtgenoten ouder dan 28 jaar) kunnen een kind adopteren. = artikel 8 Law on Adoption
 • Beschikken over een goede gezondheid, deze vereiste geldt niet voor intrafamiliale adoptie. = artikel 14 Law on Adoption
 • Artikel 28 stelt dat interlandelijke adoptie kan door inwoners van een land dat een interlandelijk adoptiecontract heeft met Vietnam. 
 • Voldoen aan de voorwaarden die land van ontvangst stelt = artikel 29 Law on Adoption.
 • Beschikken over al hun burgerrechten = artikel 14 Law on Adoption
 • Beschikken over voldoende middelen om het kind te op te voeden en een educatie te geven, deze vereiste geldt niet voor intrafamiliale adoptie. = artikel 14 Law on Adoption
 • Blanco uittreksel uit het strafregister = artikel 14 Law on Adoption
 • KA mogen niet uit hun ouderlijke macht ontzet zijn= artikel 14 Law on Adoption. 

Procedure

Procedure voor interlandelijke intrafamiliale adoptie: 
 1. Voor MOJ is het noodzakelijk dat zij weten over welk kind het gaat en of de ouders akkoord zijn, daarom is de procedure enigszins anders bij de adoptie van een kind van de familie dan bij de adoptie van een ongekend kind. Om te weten waar het kind verblijft en of de toestemmingen er zijn dient het ouderdossier met wat informatie over kind van de familie dat men wenst te adopteren ingediend worden door de KA bij MOJ in Vietnam. Het dossier van de KA en het kind dient persoonlijk ingediend worden door de KA bij the DOA at 58 – 60 Tran Phu street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam. Op dat moment wordt ook een bijdrage betaald van  VND 4,500,000 (+- € 200). MOJ onderzoekt het dossier, als het volledig is wordt het dossier verzonden aan de lokale autoriteit van waar het kind verblijft. 
 2. De lokale autoriteit onderzoekt de dossiers, gaat ter plaatse verifiëren wat de toestand van het kind is, de relatie tussen de KA en de biologische ouders van het kind en bevraagt de toestemming van de biologische ouders en van het kind als het kind ouder is dan 9 jaar. De lokale autoriteit het advies van de president van de provincie. 
 3. De lokale autoriteit stuurt naar MOJ: brief die de adoptabiliteit van het kind kan bevestigen, het positieve advies van de president van de provincie + complete dossier van het kind (alle nodige documenten die de adoptabiliteit vaststellen, de intrafamiliale relatie, de toestemming van de biologische ouders. 
 4. MOJ verifieert het dossier. Als dossier voor MOJ voldoet stuurt MOJ een brief aan VCA met de vraag naar onze toestemming en onze toestemming dat het kind België kan binnenkomen na de adoptie (volgens artikel 17 van Den Haag). 
 5. VCA dient het kinddossier goed of af te keuren. Na de goedkeuring van het VCA: VCA stuurt dit naar MOJ en MOJ informeert de lokale autoriteit. De president van de provincie neemt de beslissing tot de adoptie. Het provinciaal departement van justitie registreert de adoptie bij de burgerlijke stand en zal de overdracht van het kind regelen. = artikel 37 Law on Adoption
 6. Legalisatie en erkenning door FCA. 

Na de adoptie
Nazorgrapporten: iedere zes maanden gedurende eerste 3 jaar na aankomst. Wordt bezorgd aan het MOJ en een kopie gaat naar het VCA en de Vietnamese ambassade in België. = Art 39 Law on adoption
Inzage: De geadopteerde heeft het recht om zijn afkomst te kennen. Niemand mag dit in de weg staan. De overheid moedigt rootsreizen aan.= artikel 11 Law on Adoption

Overwegingen
Voor het onderzoek heeft het VCA zich vooral gebaseerd op informatie verkregen via het inlichtingendossier, het bevoegde ministerie in Vietnam, FCA en de centrale autoriteit inzake adoptie van de VS. Dit leidde tot volgende vaststellingen:
 • Het land beschikt over een werkende centrale autoriteit inzake adoptie met duidelijk omschreven taken. 
 • Volgens het Haags Adoptieverdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van 29 mei 1993 kan een interlandelijke adoptie slechts plaatsvinden in het hoger belang van het kind, met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen en na de mogelijkheden tot plaatsing in de staat van herkomst naar behoren te hebben onderzocht. Vietnam heeft het Haags Adoptieverdrag ondertekend.
 • De adoptabiliteit van de kinderen wordt vastgesteld door de plaatselijke autoriteit. Hierna kan VCA nog zijn akkoord geven.  
 • De subsidiariteit van interlandelijke adoptie wordt gewaarborgd door het ministerie die eerst de mogelijkheden binnenlands verkent. De KA zijn familie van het te adopteren kind. 

Beoordeling VCA
Niet elke aanvraag tot zelfstandige adoptie uit Vietnam heeft dezelfde achtergrond of verloopt via hetzelfde kanaal. Wij geven graag kort mee wanneer er een onderzoek werd afgerond en wat het besluit van VCA was specifiek voor het ingediende kanaal. 
Kanaalonderzoek 04/2015: het kanaalonderzoek voor een intrafamiliale adoptie uit Vietnam werd goedgekeurd op voorwaarde dat de hierboven beschreven procedure gevolgd wordt.