Familierechtbank


Indienen verzoekschrift tot adoptie

 • met het attest van voorbereiding dat je krijgt van Steunpunt Adoptie, word dien je een verzoekschrift in bij de familierechter. Hiervoor betaal je €165.
 • Je dient dit verzoekschrift in op de griffie van de familierechtbank in het arrondissement waar je woont. 
 • Voor het indienen van het verzoekschrift kan je beroep doen op een advocaat. Dit is niet verplicht, want je krijgt hierover de nodige informatie tijdens het voorbereidingsprogramma.
 • Samen met het verzoekschrift moet je ook volgende stukken indienen: 
  • een bewijs van nationaliteit,
  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de adoptant,
  • een uittreksel uit de huwelijksakte of het bevolkingsregister waaruit blijkt dat je wettelijk samenwoont, of een bewijs dat je minstens 3 jaar effectief samenwoont,
  • een verklaring van de gewone verblijfplaats van het kind,
  • een voor eensluidend verklaarde kopie van de geboorteakte van het kind,
  • het attest van voorbereiding.
De griffie van de familierechtbank kan al deze gegevens zelf uit het Rijksregister halen. Dit kan de wachttijd verhogen dus we raden je aan om alle documenten direct bij het verzoekschrift toe te voegen.

Maatschappelijk onderzoek

Opgelet! Het maatschappelijk onderzoek is niet verplicht wanneer er al een sociaal-affectieve band met het kind bestaat. De familierechter oordeelt hierover en beslist of het onderzoek nodig is of niet. Een adoptie van een gekend kind kan dus ook zonder een maatschappelijk onderzoek.
 • Een onderzoek is niet verplicht bij de adoptie van gekende kinderen.
 • De familierechter kan wel beslissen om een maatschappelijk onderzoek te laten voeren bij de kandidaat-adoptieouder om de geschiktheid vast te stellen.
 • Het VCA ontvangt deze opdracht van de rechtbank. Het VCA duidt een dienst voor maatschappelijk onderzoek aan om het maatschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Een psycholoog en maatschappelijk werker voeren gesprekken met je en maken op basis daarvan een verslag. In dit verslag geven zij een advies over je geschiktheid om het gekende kind te adopteren.
 • De dienst voor maatschappelijk onderzoek stuurt dit verslag naar het VCA en het VCA bezorgt het verslag aan de rechtbank en aan jou.
 • De familierechter gebruikt dit verslag om te oordelen over de geschiktheid van de kandidaat-adoptieouder. Soms wordt er ook een moraliteitsonderzoek door de politie gevraagd. De politie kan hiervoor langskomen bij jouw thuis en een verklaring afnemen. Heel af en toe worden ook buren of familie bevraagd.
Een kind kan pas geadopteerd worden als de vereiste toestemmingen gegeven zijn. Zie ook informatiegesprek. De rechter kan ook informeren bij derden, zoals bijvoorbeeld grootouders, …
 • Als de wettelijke ouder(s) weigert/weigeren om toestemming te geven voor de adoptie dan kan de adoptie enkel uitgesproken worden na een grondig maatschappelijk onderzoek. De familierechter beslist of een dergelijk onderzoek nodig is. Deze opdracht wordt via het VCA naar de adoptiedienst gestuurd. Zij gaan de weigering na en maken daarvan een verslag op. Dit verslag stuurt het VCA naar de familierechtbank.

Adoptievonnis

 • De familierechter spreekt het adoptievonnis uit.
 • Het openbaar ministerie informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de adoptieouder verblijft (zodat het kind kan ingeschreven worden in het bevolkingsregister).
 • De gemeente bezorgt een afschrift van het adoptievonnis aan de Federale Centrale Autoriteit (FCA) waar de adoptie geregistreerd wordt. 
 • De FCA brengt het VCA op de hoogte van de adoptie.
Wat als de familierechter de uitspraak van de adoptie weigert? 
Tegen een negatieve uitspraak kan beroep aangetekend worden bij het hof van beroep. De beroepstermijn is 1 maand. Als je in hoger beroep wenst te gaan, moet je persoonlijk het verzoekschrift indienen op de griffie van het hof van beroep.

Vermeld het volgende in het verzoekschrift:
 • De dag, de maand en het jaar van indiening,
 • voor- en achternaam, het beroep en de woonplaats van de adoptant(en),
 • de beslissing waartegen in beroep wordt gegaan,
 • de dag en het uur van verschijning op de zitting voor het hof van beroep, en de locatie waar de inleidingszitting zal plaatsvinden. (De griffie vult die gegevens in op het moment van indiening van het verzoekschrift), 
 • de uiteenzetting van de redenen waarom hoger beroep wordt ingediend
 • handtekening van de adoptant(en).