Zelfstandige adoptie


Kanaalonderzoek

Na ontvangst van je geschiktheidsvonnis, kan het VCA starten met een kanaalonderzoek. Jouw kanaal is het ganse adoptieproces in het land van herkomst en iedereen die zal tussenkomen in dit proces. Het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een kind van familie uit het buitenland wordt gebruikt als inlichtingendossier. Het VCA baseert zich op deze informatie om het kanaalonderzoek te voeren.

 • Je stuurt een kopie van het geschiktheidsvonnis naar het VCA.
 • Het VCA vraagt 500 euro voorschot voor het kanaalonderzoek.
 • Het VCA controleert jouw kanaal door advies te vragen aan verschillende instanties zoals de Federale Centrale Autoriteit, de plaatselijke overheid, NGO’s met ervaring in het herkomstland (vb. Unicef, Service Sociale Internationale, …) , centrale autoriteiten van andere ontvangende landen, het Permanent Bureau van de Haagse Conventie, …
 • Het VCA heeft 4 maanden tijd om het onderzoek af te ronden. Als het binnen deze periode niet lukt, dan kan de termijn maximaal tweemaal met 2 maanden verlengd worden (dus in totaal maximaal 8 maanden).
 •  Om het kanaal te beoordelen onderzoekt het VCA of
  • er voldoende garanties zijn dat de betrokken instanties en contactpersonen in het herkomstland wetgeving respecteren en handelen in het belang van het kind;
  • het principe van de subsidiariteit wordt geëerbiedigd;
  • de juridische en sociaalpsychologische adopteerbaarheid van de kinderen gegarandeerd kan worden;
  • er financiële transparantie is.

Het VCA keurt het kanaal éénmalig goed of af.

Stappen na goedkeuring kanaal

Na de goedkeuring van het kanaal, kan de procedure in het land van herkomst opgestart worden.

 • Je stelt je dossier voor het herkomstland samen zoals het gevraagd wordt door het land. Alle documenten in het dossier moeten gelegaliseerd en beëdigd vertaald worden
 • Je dient het originele dossier, de vertaling en een kopie in bij het VCA
 • Het VCA verzendt jouw dossier naar de bevoegde autoriteit in het land van herkomst. Deze autoriteit kan bijkomende vragen stellen of het dossier direct aanvaarden
 • De bevoegde autoriteit in het herkomstland stuurt een dossier over het adoptiekind aan het VCA.
 • Het VCA controleert of het kinddossier volledig is:
  • een verslag met gegevens over de identiteit van het kind, adopteerbaarheid, persoonlijke achtergrond, gezinssituatie, medisch verleden en dat van zijn familie, sociaal milieu en de levensbeschouwelijke opvattingen ervan, bijzondere behoeften
  • geboorteakte van het kind
  • toestemming van het kind indien vereist
  • toestemming van de andere personen, instellingen en autoriteiten van wie de toestemming tot adoptie vereist is
  • nationaliteitsbewijs en attest van gewone verblijfplaats van het kind
  • een attest waarin de bevoegde autoriteit van het herkomstland verklaart dat
  • het kind adopteerbaar is
  • dat interlandelijke adoptie aan het hoger belang van het kind beantwoordt
  • motiveert waarom de beslissing om het kind toe te vertrouwen aan de kandidaat-adoptieouders aan het belang van het kind beantwoordt
  • alle toestemmingen aanwezig zijn en vrij en volledig geïnformeerd gegeven zijn.
 • Het VCA keurt het kindvoorstel goed en stuurt een kopie van het dossier naar jou
 • Je ondertekent een aanvaardingsdocument.
 • Het VCA stuurt zijn goedkeuring en jouw aanvaarding naar de bevoegde autoriteit in het herkomstland.


Hierna kan de adoptieprocedure in het herkomstland verdergezet werden.

In sommige landen wordt dan de adoptie uitgesproken. In andere landen wordt een plaatsing met het oog op adoptie uitgesproken en wordt de adoptie pas later in België uitgesproken.

 • Een adoptie die uitgesproken is in het buitenland moet erkend worden door de Federale Centrale Autoriteit. Dit is de dienst Internationale Adoptie bij de FOD justitie. Deze erkenning is nodig om een Belgisch paspoort te krijgen voor het adoptiekind en om met het kind naar België te kunnen komen. Meer weten over de erkenningsaanvraag. De erkenning van de adoptie in België wordt geregistreerd. Je krijgt hiervan een bewijs en daarmee kan je het kind inschrijven in het bevolkingsregister.
 • Als het land van herkomst een plaatsing met het oog op adoptie uitspreekt, krijg je van het VCA een attest voor de Belgische ambassade. Op basis van dat attest krijgt het kind een visum (visum D) om naar België te komen. Binnen de 6 maanden na aankomst moet je dan een verzoek tot adoptie indienen bij de familierechtbank. Na de adoptie-uitspraak wordt het kind automatisch in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven.

Sommige herkomstlanden willen op de hoogte gehouden worden van de kinderen die geadopteerd worden. Zij vragen dan gedurende een periode follow-uprapporten waarin omschreven wordt hoe het kind evolueert in zijn nieuwe gezin. Als het herkomstland dit vereist dan moet je een nazorgovereenkomst afsluiten met een erkende adoptiedienst. Deze overeenkomst voorziet in het volgende:

 • Basisaanbod (507,15 euro): intakegesprek voor de ondertekening van het contract en 2 huisbezoeken en 2 follow-uprapporten
 • 65,93 euro per bijkomend rapport zonder huisbezoek
 • 253,58 euro per bijkomend huisbezoek, inclusief rapport

Het VCA verwijst je door naar een adoptiedienst en bezorgt het kinddossier en ouderdossier aan de adoptiedienst. Vertaal-, legalisatie- en verzendingskosten van de follow-up-rapporten is ten laste van de adoptieouder.

 • Je meldt de aankomst van je kind aan het VCA.
 • optie vragen van de nog ontbrekende documenten in het adoptiedossier. Het volledige adoptiedossier moet binnen 4 maanden na aankomst bij het VCA zijn. Het wordt bewaard zodat het adoptiekind later steeds inzage kan krijgen in zijn adoptiedossier.