Het VCA en het Raadgevend Comité


Het Vlaams Centrum voor Adoptie

Het VCA is de dienst binnen Kind en Gezin die optreedt als Vlaamse centrale autoriteit inzake interlandelijke adoptie. Ieder land dat het Haags Adoptieverdrag ondertekende moet een centrale autoriteit aanstellen zodat iedere interlandelijke (of buitenlandse) adoptie onder toezicht van de bevoegde overheid gebeurt.

In België werden vier autoriteiten aangesteld: de federale autoriteit, de Vlaamse autoriteit, de autoriteit van de Franstalige gemeenschap en die van de Duitstalige gemeenschap, elk met hun eigen bevoegdheden.
De opdrachten van het VCA staan omschreven in art. 20 van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, onder andere:

 • Opvolgen van de adoptieprocedure van alle kandidaat-adoptieouders. Het gaat daarbij om kandidaten die kiezen voor bemiddeling via een adoptiedienst, maar ook om die ouders die kiezen voor een zelfstandige adoptie.
 • Zorgen dat het dossier van de kandidaat-adoptieouders bij de bevoegde autoriteit van het land van herkomst terechtkomt, al dan niet via een erkende adoptiedienst. Het ontvangen kinddossier beoordelen en de toewijzing van een specifiek kind aan de kandidaat-adoptieouders goedkeuren.
 • Een gericht beleid voeren voor de adoptie van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (‘special needs’).
 • Advies geven over de erkenningen van de betrokken diensten (Steunpunt Adoptie, diensten voor maatschappelijk onderzoek, adoptiediensten, trefgroepen).
 • Een overkoepelende visie over nazorg uitwerken samen met alle diensten en projecten die een rol spelen in die nazorg.
 • Samenwerking met buitenlandse overheden bewerkstelligen en adoptiediensten begeleiden bij de opzet van samenwerkingen in het buitenland.
 • Subsidiëren van erkende diensten.

Ariane Van den Berghe, Vlaams adoptieambtenaar, staat aan het hoofd van het VCA. Naast het zorgen voor een kwalitatieve uitvoering van de taken van het VCA, heeft zij enkele specifieke taken. Zij moet alle dossiers over adoptie bewaren en aan geadopteerden inzage verlenen in zijn of haar dossier. Bovendien moet zij de geadopteerden ook ondersteunen bij hun zoektocht naar informatie over hun adoptiedossier.

Het Raadgevend Comité en zijn adviezen

Sinds 2013 wordt het VCA bijgestaan door een Raadgevend Comité dat advies kan geven ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van de Vlaams adoptieambtenaar.

Het Raadgevend Comité van het VCA bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers van geadopteerden en adoptieouders.
 • Vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op de taakgebieden van het VCA (dit zijn het Steunpunt Adoptie, diensten voor maatschappelijk onderzoek, adoptiediensten).
 • Vertegenwoordigers van de werknemers van die voorzieningen.
 • Onafhankelijke deskundigen.
 • De kinderrechten commissaris.
 • Een afstandsouder.
 • Een afgevaardigde van de unie van Nederlandstalige jeugdmagistraten.

Het Raadgevend Comité wordt benoemd voor 4 jaar. De huidige leden zijn:

 • Voorzitter: Nicole Vliegen
 • Ondervoorzitters: Inge Demol, Miranda N. Aerts
 • Leden: Marleen Bloemen, Stijn Derkinderen, Dries Van Gaubergen, Erika van Beek, Iris Vandeborre, Christelle Van Wettere, Dimitri Govers, Johan Vanderfaeillie, Min Berghmans, Thalia Kruger, Sophie Withaeckx, Veronique Van Asch, Bruno Vanobbergen, Johan Van Maldergem, Frederic Vroman

Adviezen