Gebruiksovereenkomst

E-mail:
Deze elektronische boodschap en haar bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen.
Kind en Gezin besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Desalniettemin blijven fouten mogelijk, ook bij de transmissie van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Kind en Gezin aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.

 
Website:
Kind en Gezin besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Kind en Gezin streeft er naar u zo goed mogelijk te informeren. Desondanks kan Kind en Gezin niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Kind en Gezin behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.
Op de website stelt Kind en Gezin ook juridische documenten en regelgeving ter beschikking. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Er moet bovendien worden benadrukt dat de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.
Kind en Gezin kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op het computersysteem.
Kind en Gezin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor links naar andere sites.
Foto’s, illustraties en tekeningen mogen niet gekopieerd worden. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd.
Teksten van de website mogen gebruikt worden mits bronvermelding

Privacy
Om je te informeren over hoe we bij Kind en Gezin zorg dragen voor je gegevens en die van je kind(eren) geven we hier de gedragslijnen van ons privacybeleid. Deze gedragslijnen zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van Kind en Gezin, inclusief al zijn provinciale en andere plaatselijke afdelingen. Lees meer...

Mijn Kind en Gezin (portaal)

Via de knop 'Activiteiten' op Mijn zwangerschap krijg je resultaten van 'Uit in Vlaanderen'. Kind en Gezin is niet verantwoordelijk voor de resultaten die getoond worden.