Privacy

Beheer van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Kind en Gezin, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA) , Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers en personeelsleden die rechtstreeks meewerken aan het realiseren van het doel van de verwerking waarom je je persoonsgegevens meedeelde.
De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts. De verwerking van gerechtelijke gegevens gebeurt steeds onder toezicht van een jurist.
Op geen enkel moment verkopen we of verhuren we jouw persoonsgegeven of die van jouw kind(eren) aan derden. We behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie.
Soms doen we een beroep op een externe partner. Dit houdt onder meer in dat de gegevens die je aan ons gaf door een derde kan worden bewerkt. Kind en Gezin garandeert dat deze partner hetzelfde privacybeleid hanteert.


Doel van de verwerkingen
Kind en Gezin kan persoonsgegevens van jou en je kind(eren) vragen, in het kader van zijn wettelijke opdrachten. Je beslist zelf of je deze gegevens geeft.
Deze wettelijke opdrachten zijn:

 • Preventieve gezinsondersteuning: het organiseren van informatie, advies, signaaldetectie, opvolging en ondersteuning van gezinnen en kinderen op vlak van gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, voeding en veiligheid van kinderen en hun gezin.
 • Kinderopvang: de organisatie voldoende betaalbare kwaliteitsvolle en leefbare kinderopvang.
 • Adoptie: de organisatie en opvolging elke adoptieprocedure in de Vlaamse Gemeenschap en het verlengen van inzage in adoptiedossiers.

Als je aan Kind en Gezin persoonsgegevens doorgeeft in het kader van één specifieke opdracht worden deze enkel en alleen gebruikt voor die opdracht.
Daarnaast kunnen ook persoonsgegevens opgevraagd worden om te kunnen reageren op je vraag of je klacht.
Om je persoonsgegevens of die van je kind(eren) te mogen opvragen, is er vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Je kan deze aangiftes raadplegen op de website van de privacycommissie


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld:

 • je naam,
 • de naam van je kinderen,
 • een foto,
 • een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk),
 • een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, …


Internet
Bij je bezoek op onze site houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde ‘cookies’.
Dit zijn stukjes informatie die op uw harde schijf worden geplaatst als je naar www.kindengezin.be surft.
We maken gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Cookies om een ‘gesprek’ te kunnen houden tussen jou en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na je bezoek.
 • Cookies om je surfcomfort te verhogen.

Online afspraken

 • Via mijn.kindengezin.be kunnen ouders online afspraken maken.
 • Gebruikers van online afspraken kunnen zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Kinderen koppelen aan je profiel kan door naam, voornaam en geboortedatum in te geven. Deze drempel om online afspraken te gebruiken is bewust laag gehouden.
 • Niet enkel ouders, maar ook grootouders, … kunnen op die manier voor een kind afspraken maken en de historiek van de afspraken consulteren.
 • Dat betekent dat ook andere personen die naam, voornaam en geboortedatum van een kind kennen afspraken kunnen maken en de historiek consulteren.
 • Wanneer andere personen (grootouders, … ) een kind toevoegen aan hun profiel worden alle personen die dat kind aan hun profiel toevoegden via e-mail op de hoogte gebracht.
 • Ouders die niet wensen dat iemand een online afspraak kan maken, kunnen aan een verpleegkundige van Kind en Gezin vragen om de mogelijkheid van online afspraken voor hun kind(eren) te deactiveren.


Social sharing
Dit website van Kind en Gezin maakt gebruik een aantal plug-ins. Knoppen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. 
Via de plug-ins kan je Kind en Gezin volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 
Wij maken gebruik van Google Analytics om ons toe te laten de bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina-weergaves te kennen. Dit om onze communicatie te verbeteren. Deze cookies houden geen individuele info bij en schenden je privacy niet.

Jij beslist zelf wat er met je gegevens gebeurt
Je hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens Kind en Gezin van jou verwerkt. Je vraagt dit schriftelijk aan.
Je schrijft hiervoor een brief naar de commissie ICT en Recht van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Bij je brief voeg je een kopie van je van je identiteitskaart.
Vervolgens kan je vragen deze gegevens aan te vullen of te verbeteren. Vermeld duidelijk welke gegevens je wil laten aanpassen.


Controle en verantwoordelijkheid
Kind en Gezin besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens
Zodra we jouw gegevens, of de persoonsgegevens van jouw kind(eren), in onze bestanden hebben genoteerd, worden deze uitsluitend gebruikt om een correcte afhandeling van je dossier, binnen onze wettelijke opdracht, mogelijk te maken. 
Kind en Gezin draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om die gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking. 
Naast al de vermelde maatregelen ter bescherming van je privacy, controleert de dienst Informatieveiligheid dat:

 • we voldoen aan de normen van de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
 • we de gedragslijnen van ons privacy beleid respecteren.

De gecodeerde gegevens, verzameld door Kind en Gezin, worden ter beschikking gesteld van UGent in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

(27-04-2015)