Kindermishandeling


Meldingen in de 6 Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling komen in Vlaanderen bij diverse organisaties terecht. De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) nemen hierbij een centrale positie in en registreren reeds geruime tijd meldingen van burgers en professionals. Ze rapporteren over deze meldingen aan Kind en Gezin.

Met de VK’s wordt contact opgenomen voor concrete situaties van kindermishandeling: seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysieke mishandeling of verwaarlozing, emotionele mishandeling of verwaarlozing. Soms gaat het over een risicosituatie. Nog andere contactopnames blijken te gaan over onduidelijke problematieken. Tot slot zijn er ook contactopnames bij verwerkingsproblemen n.a.v. een vroegere mishandeling of verwaarlozing en contactopnames voor andere problemen dan kindermishandeling. De cijfers zijn gebaseerd op de classificatie van het probleem bij de melding, het zijn dus geen diagnosegegevens. Het is dan ook vaak best om te spreken over (vermoedens van) mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

De VK’s krijgen niet alleen meldingen over minderjarigen, maar ook over meerderjarigen (18 jaar en ouder). Bij diverse meldingen zijn trouwens zowel meerder- als minderjarigen betrokken. Onder gemelde minderjarigen verstaan we zowel alle kinderen onder de 18 jaar, alsook de ongeboren kinderen en verlengd minderjarigen.

De cijfers die we opnemen hebben enerzijds betrekking op het aantal meldingen (die over meerdere kinderen kunnen gaan), als over het aantal kinderen dat aangemeld wordt. Een kind kan meermaals aangemeld worden (al dan niet voor een andere problematiek). We rapporteren daarom zowel over het aantal gemelde kinderen (kindregistraties), als over het aantal uniek gemelde kinderen. Het totale aantal kindregistraties is steeds hoger dan het totale aantal unieke kinderen.

Wanneer we bij de cijfers spreken over meldingen in een jaar, dan gaat het om de meldingen die in het vernoemde jaar werden gemeld aan een vertrouwenscentrum kindermishandeling, dus met startdatum in het betrokken jaar. De cijfers hebben m.a.w. geen betrekking op de nog lopende dossiers in een VK, waarbij de initiële melding in een voorgaand jaar plaatsvond, maar waarvoor het VK in het betrokken jaar nog tal van acties onderneemt.

  • Aantal meldingen

Aantal meldingen

  • Aantal meldingen naar aard van de meldende instantie
Aantal meldingen naar aard van de meldende instantie  

Aantal unieke kinderen gemeld bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

  • Leeftijd van de unieke kinderen gemeld bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Leeftijd van de unieke kinderen gemeld bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

  • Aantal gemelde minderjarigen per 10 000 minderjarigen per provincie

Aantal gemelde minderjarigen per 10 000 minderjarigen per provincie


Geregistreerde problematieken bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Bij elk kind betrokken in een melding wordt steeds minstens 1 probleemcategorie genoteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het belangrijkste probleem waarvoor kinderen aangemeld werd.
Het gaat hier niet om unieke kinderen, wel om alle gemelde kinderen. Een kind dat meermaals gemeld wordt (al dan niet om dezelfde of verschillende redenen) wordt dus meermaals geteld in deze cijfers.

  • Aantal gemelde kinderen naar belangrijkste probleem

Aantal gemelde kinderen naar belangrijkste probleem


  • Gemelde problematieken naar leeftijd van het kind

Gemelde problematieken naar leeftijd van het kind

De cijfers kindermishandeling komen uitgebreid aan bod in onze publicatie 'Het Kind in Vlaanderen’'in pdf het hoofdstuk 'Gezond en veilig ontwikkelen'.

Meer informatie