Gezondheid


Effectiviteitsonderzoek interventie ter bevordering van mondgezondheid bij jonge kinderen

Gezondheidsenquête

Een gezondheidsenquête heeft als doel ontbrekende informatie te verzamelen over de gezondheidstoestand van de bevolking en de behoefte aan gezondheidszorg. Het gaat dus expliciet om een instrument dat bijdraagt tot het beleid op het vlak van volksgezondheid. In de gezondheidsenquête wordt gepeild naar gezondheidsthema’s die gekozen werden in functie van de algemene doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid en de internationale aanbevelingen.

De thema’s die aan bod komen in de gezondheidsenquête 2013 worden opgedeeld in vijf grote domeinen:

  1. gezondheid en welzijn
  2. leefstijl en gezondheidsgedrag
  3. gebruik van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
  4. fysieke en sociale omgeving
  5. preventie

JOnG!

JOnG! is de naam voor het onderzoeksprogramma ‘Jeugd en Gezin’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. JOnG! is een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling, opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen, jongeren en hun gezin en hun zorgtrajecten.

State of the art preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar

In de eerste jaren van het groei- en ontwikkelingsproces vervult Kind en Gezin voor de doelgroep van jonge kinderen en hun gezinnen een belangrijke ondersteunende rol. Anno 2010 stellen er zich voor het preventieve zorgaanbod van Kind en Gezin twee belangrijke uitdagingen. Er is nood aan een toetsing van het huidige aanbod aan recente wetenschappelijke bevindingen en internationaal geldende aanbevelingen. Anderzijds was er nood aan een grondige reflectie over de wijze waarop Kind en Gezin het preventieve zorgaanbod organiseert.

De doelstelling van het onderzoek was een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te bieden wat betreft de actuele 'best practice' in het preventieve zorgaanbod voor de doelgroep van Kind en Gezin.