Rapporten over de opvang van schoolgaande kinderen


Kwaliteit

 • Schoolkinderen over hun opvang: wat leren ze ons over kwaliteit? (2014)

  In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) met de medewerking van de Universiteit Gent een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf, zowel kleuters als lagere schoolkinderen, aan het woord.

Personeel

 • Evaluatierapport over de startopleiding begeleider buitenschoolse opvang in volwassenonderwijs (2013) met bijlagen

  In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15 Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) een protocolovereenkomst af voor een proefproject dat vorm en inhoud geeft aan een ‘startopleiding begeleider buitenschoolse kinderopvang' binnen het volwassenenonderwijs. Het proefproject liep ten einde op 31 augustus 2012. Met het oog op de evaluatie van dit proefproject, voerde Kind en Gezin twee online-enquêtes uit. Een enquête richtte zich naar de betrokken CVO’s, de andere peilde naar de ervaringen van de werkgever. De belangrijkste conclusies worden in onderstaand rapport gebundeld.

Gebruik

 • Buitenschoolse kinderopvang en vrijetijdsbesteding in Vlaanderen: gebruik en deelname, evaluatie, behoeften en attitudes (2013)

  Een van de kerntaken van Kind en Gezin is de ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen. Kind en Gezin gaf het onderzoeksinstituut SEIN, verbonden aan de Universiteit Hasselt, de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de buitenschoolse opvangsituatie in het Vlaams Gewest voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Deze opdracht bestond niet alleen uit het in kaart brengen van het gebruik van buitenschoolse kinderopvang (zowel formele als informele) in de schoolweek en tijdens schoolvakantie maar ook uit de peiling naar het gebruik, de evaluatie, de behoeften en attitudes rond buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten.

Input beleid

 • Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen (2013)

  Dit onderzoek werd in opdracht van Kind en Gezin uitgevoerd door HIVA. Aan de hand van een online bevraging bij formele opvangvoorzieningen, basisscholen, gemeentelijke en private vrijetijdsactiviteiten (jeugd-, sport- en cultuurdiensten) en lokale besturen, werd de organisatie van buitenschoolse opvang of vrije tijd voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in kaart gebracht. Ook werd de kwaliteit van het (eigen) aanbod beoordeeld, de mate van samenwerking tussen de actoren ingeschat en werd de reactie van de actoren ten aanzien van een aantal opties i.v.m. de toekomstige uitbouw van opvang en vrije tijd genoteerd. Dit onderzoek komt tegemoet aan het voornemen van de Vlaamse regering om de opvang van schoolkinderen te reorganiseren in nauw overleg met de verschillende betrokken beleidsdomeinen: scholen, gemeenten, jeugdwerk, speelpleinwerking, sport, socio - cultureel werk en welzijn.

 • Bevraging naar het opvangaanbod in de scholen (2013)

  Uit het laatste onderzoek (2004) naar het gebruik van buitenschoolse opvang, is gebleken dat scholen de grootste speler zijn en de belangrijkste aanbieders van opvang op weekdagen vóór en na schooltijd. De invulling van dit opvangaanbod in scholen is divers en steunt voor een groot deel op het vrijwillig engagement van de betrokkenen. Omdat Kind en Gezin onvoldoende zicht heeft op het opvangaanbod in scholen, werd het initiatief genomen om scholen te bevragen. Deze enquête maakt deel uit van een groter geheel. Het is een aanvulling op het onderzoek naar:

Archief