Een attest aanvragen voor een ouder

ZEER BELANGRIJK: Volg als organisator deze 4 trappen. Ze zijn een subsidievoorwaarde voor inkomenstarief en cruciaal om iedereen op tijd zijn attest te bezorgen. 

05 Attest ikt - professional - zeer belangrijk

Leg alvast dit klaar!

 • recent Belgisch aanslagbiljet
  • geen aanslagbiljet? loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag
  • geen aanslagbiljet + start opvang na moederschapsrust? loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust
  • van wie?
  • ouder
  • partner waarmee de ouder getrouwd is of op hetzelfde adres samenwoont
  • niet getrouwd of geen partner? één van de personen ouder dan 18 waarmee de ouder samenwoont (kinderen + 18 jaar: inkomen telt niet mee)
 • de namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin

Dit gaat over trap 3 uit bovenstaand stappenplan, namelijk 'Opvang vraagt attest aan in plaats van ouder'.

STAP 1: Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel.

00 Pagina Home


STAP 2: Kies de rol van 'Medewerker kinderopvang - Attest inkomenstarief aanvragen' of de rol 'Medewerker ocmw - Attest inkomenstarief aanvragen'. Rol wijzigen? Log uit, log opnieuw in en kies de juiste rol.

00 Pagina Inloggen Rolkeuze

STAP 3: Je bent ingelogd als 'Medewerker' kinderopvang' of 'Medewerker OCMW' op 'Mijn Kind en Gezin'. Klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren'.

00 Ingelogd als medewerker met digitale sleutel

STAP 4: Klik op de knop 'Attest inkomenstarief aanvragen'

00 Pagina Inkomenstarief Professional

STAP 5: Aanmaken van een nieuwe aanvraag

 • Kies of de ouder zijn inkomen bekend wil maken of niet:
  • Als je klikt op 'ja', dan betaalt de ouder volgens zijn inkomen.
  • Als je klikt op 'nee', dan betaalt de ouder voor de opvang het maximumtarief.
 • Duidt aan of het een eerste aanvraag is of niet. Kies de optie 'Nee' voor een eerste aanvraag.
05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 5

STAP 6: Vul de gegevens van de ouder in. Vul alle velden in voor een correcte aanvraag.

 • Vul in of de ouder alleenstaand is of niet (= samenwoont).
  • Met samenwonen bedoelen we alle situaties waarbij er minstens 2 volwassen personen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres: partner, vriend(in), familielid.
  • Naast het inkomen van de ouder wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van de andere volwassene die gedomicilieerd is op hetzelfde adres.
  • Het inkomen van een meerderjarig kind van de ouder wordt niet gebruikt voor de berekening van het inkomenstarief.
 • Vul het inkomen in, als de ouder betaalt volgens inkomen.
  • Heeft de ouder een Belgisch aanslagbiljet?
   • Vul in het veld 'Jaarinkomen' het bedrag in van de rubriek 'gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen' op het recentste Belgische aanslagbiljet.
   • Vind je dit niet op het recentste aanslagbiljet? Vul dan het bedrag in van de rubriek 'gezamenlijk belastbaar inkomen'.
   • Aanslagbiljet kwijt? De ouder kan een duplicaat aanvragen bij FOD Financiën (02 572 57 57)
  • Heeft de ouder geen Belgisch aanslagbiljet?
   • Vul in het veld 'Bruto maandinkomen' het loon in van de maand vóór de maand van de aanvraag van het attest inkomenstarief.
   • Start de opvang direct na het moederschapsverlof? Dan neem je de laatste maand voor de start van het moederschapsverlof.
   • Als de ouder met een formeel document aantoont dat hij geen inkomen heeft, vul '0' in.
 • Vul de naam, voornaam en Rijksregisternummer van de ouder(s) en adresgegevens in. 
05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 6

STAP 7: Vul de gegevens van alle kinderen ten laste in, tot het jaar waarin ze 12 worden.

 • Op deze lijn(en) wordt alle info opgenomen over het kind dat een attest nodig heeft en eventuele kinderen die in aanmerking komen voor de korting voor kinderlast. Deze kinderen kunnen gedomicilieerd zijn op het adres van de ouder of op een ander adres (bv. bij een echtscheiding). 
 • Duid aan of er een meerling is in het gezin.
 • Vermeld bij elk kind:
  • de geboortedatum;
  • of het kind ten laste is van de ouder;
  • of het kind een pleegkind is;
  • of er een attest inkomenstarief wordt gevraagd;
  • de gevraagde startdatum van het attest bij het kind waarvoor een attest nodig is.
05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 7

STAP 8: Vul in of er een specifieke situatie is. De lijst van specifieke situaties verschilt naargelang het inkomen. Als de ouder zijn inkomen bekend maakt en zich in één van specifieke situaties bevindt, dan kan je dit aanvinken. Zo krijgt hij een individueel verminderd tarief. 

 • Het OCMW-tarief kan je hier niet kiezen, dit kan enkel aangevraagd worden via Kind en Gezin en op basis van een beslissingsdocument. Meer info.
 • Als de ouder niet onder één van de situaties valt, kies je 'geen van onderstaande uitzonderingen'.
 • Meer info over de individueel verminderde tarieven en het OCMW-tarief vind je in pdf de brochure inkomenstarief (10MB).

STAP 9: Klik op de knop 'Verder' en je krijgt een overzicht van de aanvraag en het inkomenstarief.

05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 9

STAP 10: Vul je e-mailadres in, ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop 'Maak mijn attest aan'. 

05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 10

STAP 11: Je kan nu een samenvatting van de aanvraag en je attest(en) downloaden en printen.

05 Attest ikt - professional - aanvragen - stap 11