Deelsessies


Meten en weten, een kader voor impactmeting

In deze workshop stelden Tine Rommens (Kind en Gezin), Saïda Sakali en Isabelle Delvaux (Koning Boudewijnstichting) een kader voor impactmeting voor, waarbij de impact van je acties zichtbaar maken een van de stappen is. Dit kader werd ontwikkeld in het traject “Kleine Kinderen, Grote Kansen. Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede”, een samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting, Kind en Gezin en enkele praktijkorganisaties. Een praktijk die er van bij het begin bij was, deelde graag zijn ervaringen. 

Tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool

Transities tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool zullen succesvoller zijn wanneer zowel het gezin als de gemeenschap ‘betrokken’ zijn en wanneer voorzieningen klaar zijn om elk kind te ontvangen en te begeleiden, rekening houdend met de verschillende startposities en met gelijkwaardige aandacht voor leren en voor zorg.
Aan de hand van onderzoek, inspirerende praktijkvoorbeelden en de film "Over De Streep" debatteerden Sarah De Meerleer (Departement Onderwijs en Vorming), Brecht Peleman en Katrien Van Laere (VBJK/UGent) en Kathy Jacobs (Kind en Gezin) over de mogelijkheden en voorwaarden om binnen lokale netwerken en samen met ouders deze transities te ondersteunen en scholen te creëren waar elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen

In 2017 gingen tien pioniers buurtgerichte netwerken vanuit hun praktijk en ervaring aan de slag om een referentiekader voor buurtgerichte netwerken te ontwikkelen. Zo’n gedeeld referentiekader kan inspirerend en ondersteunend zijn om op buurtniveau samen te werken aan een rijke omgeving voor alle kinderen en hun gezinnen met participatie van kinderen en ouders als een van de kernelementen. 
Katleen Govaert (Kind en Gezin) schetste de kernprincipes, de bouwstenen en concrete praktijken van het referentiekader. Pioniers (Dave Soetewey, Wies Meeusen uit Deurne-Noord en Murielle Mattelaer, Karin Nelissen uit Leuven) maakten dit verhaal levend en vertelden hoe ze hier in de praktijk mee aan de slag gaan. 

Een sterke jeugdhulp, snel en dichtbij

In zijn oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren’ vraagt minister Vandeurzen extra aandacht voor een sterkere lokale samenwerking. De uitdaging bestaat eruit om een goede toegang vanuit de lokale – en zeer toegankelijke - basisvoorzieningen naar de regionaal georganiseerde jeugdhulp te organiseren. Ook de samenwerking waarbij voor 1 gezin, 1 plan wordt uitgewerkt door alle betrokkenen verdient de nodige aandacht. 
Tim Stroobants en Leentje De Schuymer (Kind en Gezin) toonden hoe dit op inspirerende wijze tot uiting zou kunnen komen in de praktijk om de verbinding tussen jeugdhulp en lokale actoren te versterken.

Het Huis van het Kind voor iedereen

De Huizen van het Kind hebben het potentieel om de verschillende levensdomeinen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien met elkaar te verbinden. Aan de hand van een daartoe ontwikkelde “roadmap” legden Wannes Blondeel en Ivan Pauwels (Kind en Gezin) linken met onderwijs, het lokaal sociaal beleid, het groeipakket, geestelijk welbevinden, gezondheid(songelijkheid), kinderopvang, vrije tijd, sociale cohesie… Ze gaven handvatten om daarmee aan de slag te gaan en stoffeerden dit met concrete voorbeelden aan de hand van getuigenissen vanuit enkele van de 141 Huizen van het Kind.
Wil je in je gemeente een Huis van het Kind opstarten of verder uitbouwen tot een echte basisvoorziening, dan vind je hier tastbare inspiratie.

Aan de slag rond de sociale functie op het lokaal overleg kinderopvang 

Een toegankelijke kinderopvang ontstaat niet op een eiland, maar realiseer je door meer samen te werken. Christine Faure, (Kind en Gezin), Ilse Lambrechts en Lien Libin (VVSG) en Barbara De Vos (Vlaamse Welzijnsverbond), stelden een instrument voor dat de sociale functie bespreekbaar maakt op het Lokaal overleg kinderopvang. Een uitnodiging om er aan de slag te gaan rond de sociale functie, de toegankelijkheid van de kinderopvang en de samenwerking tussen kinderopvang en toeleiders. Raak geïnspireerd, geïnformeerd en geprikkeld. En sla de handen in elkaar voor een kinderopvang waar zorg, ontwikkeling, ontmoeting en opvoedingsondersteuning een plek krijgen en die een basisvoorziening wordt voor alle gezinnen met jonge kinderen. 


Op bezoek bij het Huis van het Kind Mechelen

In het najaar van 2014 opende het Huis van het Kind Mechelen zijn deuren in het Sociaal Huis Mechelen. Tijdens een rondleiding ter plaatse maak je kennis met de dagelijkse werking en de partners in huis.  Wendy Verdickt, coördinator HVHK, neemt jullie mee in het Mechelse verhaal en geeft toelichting bij het ontstaan, de partners en het samenwerkingsverband, concrete projecten, de uitdagingen en valkuilen, … 

Jonge gezinnen in de stad: Wandeling in de Mechelse binnenstad

Wie woont in de stad, woont ‘dicht bij alles’. Maar in elke levensfase worden jonge gezinnen die deze keuze gemaakt hebben, uitgedaagd om de stad te verlaten. Hoe zorg je dus voor een kind- en gezinsvriendelijke woonomgeving die jonge gezinnen in de stad houdt?
Mechelen zet al jaren in op de ontwikkeling als kindvriendelijke stad. In de binnenstad is er een écht ‘speelweefsel’ uitgebouwd. We maken een wandeling in de binnenstad langs kindvriendelijke installaties, publieke binnentuinen en speelse pleintjes. Wouter Vanderstede en Karen Claes leiden je rond. Karen Claes is stafmedewerker Mechelen Kinderstad en geeft deskundige uitleg vanuit het kindvriendelijk beleid. Wouter Vanderstede is deskundige kindvriendelijke planning bij Kind & Samenleving.

Mechelen kinderstad 

Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen krijgt samen vorm

In deze workshop gingen Ann Lobijn (VVSG) en David Vits (Kind en Gezin) aan de slag met de lokale actoren betrokken bij opvang en vrije tijd: het lokaal bestuur, de IBO’s, speelpleinwerking, sportclubs, jeugddienst, deeltijds kunstonderwijs, scholen, … VVSG selecteerde een aantal lokale praktijken over hoe opvang en vrije tijd vorm kunnen krijgen