Projecten


Prenataal zorgpad

Vzw De Bakermat voert in 2015 een project uit om door middel van een proeftuin een geïntegreerd laagdrempelig prenataal zorgtraject uit te werken, te implementeren en te evalueren binnen de werking van Huis van het Kind. De Bakermat is gevestigd in Leuven en omvat het Kenniscentrum Borstvoeding, een groepspraktijk voor vroedvrouwen en het Expertisecentrum Kraamzorg. 

Het doel is het verbeteren van de perinatale uitkomst voor moeder en kind, zowel voor de modale zwangere vrouw als in het bijzonder voor kwetsbare zwangere vrouwen. Vertrekkende vanuit de zorgbehoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de individuele cliënt, beschrijft het zorgpad proactief de opeenvolgende stappen in het zorgproces. Door afstemming en samenwerking te bevorderen tussen alle actoren betrokken die betrokken zijn bij de opvolging van de zwangerschap , zowel met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en als tussen gezondheid- en welzijnswerkers, worden de resultaten van de zorg geoptimaliseerd.

Het project van De Bakermat kan, na evaluatie, als voorbeeldmodel gebruikt worden voor implementatie in de Huizen van het Kind.

Gezinsondersteunende projecten in het kader van grondrechtenrealisatie en armoede bestrijding

In de periode 2017-2019 ontvangen de 6 volgende projecten middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede in functie van het realiseren van grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.


  1. Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge kwetsbare gezinnen (Leuven - € 84.000,00 / jaar)
  2. Vonk, een passe-partout (Dilbeek - € 83.977,43 / jaar)
  3. SWITCH, uitbouwen tot een plek van integrale gezinsondersteuning (Kortrijk - € 79.036,00 / jaar)
  4. TOOM. Tongerse Ondersteuning Op Maat (Tongeren - € 84.000,00 / jaar)
  5. Kinderen Eerst. Een uitbreiding (Hoogstraten - € 32.031,04 / jaar)
  6. Het jonge kind... Eeklo schakelt naar de toekomst! (Eeklo - € 84.000,00 / jaar)

Het betreft een gezamenlijk engagement van Kind en Gezin en de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Minister Vandeurzen, vanuit de bevoegdheid Welzijn en minister Homans, vanuit bevoegdheid coördinatie armoedebestrijding, stelden middelen beschikbaar via een oproep in 2016.

Deze projecten scoren sterk op de manier waarop gezinnen ze willen ondersteunen bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt. Via wijkgerichte netwerken brengt men in deze 6 projecten een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. Ook de wijze waarop gezinnen volwaardige partner zijn in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project zijn troeven van deze projecten.

Van de 6 projecten wordt verwacht dat ze gedurende 3 jaar (2017-2019) aan de slag gaan en rapporteren over de voortgang van de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze zijn aangegaan bij de aanvraag. Om tot een goede impactmeting te komen zal er ondersteuning worden voorzien voor deze projecten. Een deel van de subsidiemiddelen hangt af van het al dan niet realiseren van deze verbintenissen.


Regelgeving: pdf Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwd en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede (3MB)