Regelgeving

Op 17 november 2017 keurde de Vlaamse Regering het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie' goed.

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s) kregen er met de inwerkingtreding van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp een nieuwe opdracht bij als gemandateerde voorziening, samen met de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ's). Daarmee werd de rol van de VK’s in de jeugdhulpverlening opnieuw uitgebreid, naast hun reguliere werking en hun deelname in de organisatie van de meldpunten ‘Geweld, Misbruik en Kindermishandeling’ (1712-lijn). De ontwikkeling van een vernieuwde regelgeving die deze diversiteit aan opdrachten in een coherent kader kon vatten, was daardoor noodzakelijk.

Het besluit integreert deze diversiteit aan opdrachten en creëert eveneens de legistieke basis voor de erkenning van een nieuwe partnerorganisatie voor de VK.

De vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie hebben in het kader van het thema kindermishandeling de volgende missie:

 1. het detecteren van situaties van kindermishandeling
 2. het stoppen van de kindermishandeling en het installeren van veiligheid voor de betrokken minderjarigen
 3. het voorkomen van herhaling van de kindermishandeling voor de betrokken minderjarigen
 4. het nastreven van individueel en relationeel herstel voor de betrokken minderjarigen
 5. ten aanzien van kindermishandeling in de samenleving:
  • de effectieve sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • de opbouw en de verspreiding van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en de aanpak van kindermishandeling in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor de opdracht van de vertrouwenscentra wordt in het nieuwe erkenningsbesluit verwezen naar het decreet integrale jeugdhulp (art 17§2. 1° en 2°):

Opdrachten voor kindermishandeling:

 1. het onderzoeken van meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling op verzoek van om het even welke persoon of instelling
 2. het verstrekken van gepaste jeugdhulpverlening aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin

Opdrachten met een maatschappelijke noodzaak:

 1. op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is
 2. bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of door andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen
 3. aan de magistraten die belast zijn met jeugdzaken, de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige
 4. bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie.

Daarnaast vermeldt het besluit de twee andere bestaande opdrachten van de VK’s:

 • organiseert samen met de centra voor algemeen welzijnswerk meldpunten 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling' (art. 7 §1)
 • ondersteuning en begeleiding van jeugdhulpaanbieders en voorzieningen in het omgaan met situaties van kindermishandeling aanbieden als ze het vertrouwenscentrum kindermishandeling daarom verzoeken (art 7 §2. 3°)

Art. 10 van dit besluit geeft hen ook de opdracht een Chat-lijn te organiseren. De VK’s organiseerden dit al eerder (nupraatikerover.be), maar dit wordt nu ook geregeld in het erkenningsbesluit.

De overheid biedt met dit besluit ook de legistieke basis voor de erkenning vaneen partnerorganisatie voor de VK’s. De partnerorganisatie moet voorzien in een inhoudelijke en praktijkgerichte ondersteuning en ontwikkeling van de werking van de vertrouwenscentra kindermishandeling. Deze partnerorganisatie moet tevens bijdragen tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling en moet bijdragen tot de inhoudelijke en praktijkgerichte ondersteuning van de werking van personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden voor de gepaste omgang met kindermishandeling. (art. 15)  De VK’s hebben hiertoe het Vlaams Expertise Centrum Kindermishandeling (VECK) opgericht.

Erkenning en subsidiëring van vertrouwenscentra kindermishandeling en partnerorganisatie

In dit besluit staan de voorwaarden waaraan een vertrouwenscentrum kindermishandeling en de partnerorganisatie moet voldoen.