Vorming en onderzoek


Vormingstraject eerste erkenningsjaar

Tijdens het eerste erkenningsjaar volg je als startend evaluerend arts een inscholingstraject waarbij Opgroeien je ondersteunt in het verwerven van de nodige basiskennis en -vaardigheden in de zorgtoeslagevaluatie van kinderen en jongeren. 

Het inscholingstraject bestaat uit een mix van individueel leren en leren in groep en een mix van digitaal leren en fysieke contactmomenten. Het traject is als volgt opgebouwd:
 • Je doorloopt een online cursus ter voorbereiding van een (aantal) evaluaties onder begeleiding van een erkende mentorarts.
  • In deze online cursus verwerf je de basiskennis die nodig is om de mentorzittingen als een efficiënt leermoment te laten verlopen, om een goede zorgtoeslagevaluatie uit te voeren. 
  • Deze thema’s komen aan bod:
   • theorie van de zorgtoeslag
   • medische evaluatie en medisch sociale schaal
   • toolbox voor evaluaties zorgbehoeften
   • uitvoering van evaluaties in de ZOE toepassing
   • verbindende communicatie
 • Je woont een gemeenschappelijk inscholingsmoment bij van nieuwe evaluerend artsen met een coördinerend arts van Opgroeien waarbij aandachtspunten en casuïstiek van de online leermodule worden opgenomen.
 • Je volgt een aantal zittingen onder begeleiding van een erkende mentorarts. Voor het aantal mentorzittingen en de invulling ervan wordt rekening gehouden met je aanwezige competenties.
Na het doorlopen van deze onderdelen, mag je zelfstandig zittingen uitvoeren. Nadat je een tiental evaluaties zelfstandig hebt uitgevoerd, nodigt de adviserend arts van Opgroeien je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie hoe de eerste evaluaties verlopen zijn, hoe de samenwerking met de mentorarts verliep, waar specifieke leerbehoeftes zitten, … Ook een aantal inhoudelijke aandachtspunten komen aan bod.

Na deze opstartfase krijg je tot het einde van het eerste erkenningsjaar de tijd om je verdere inscholingstraject af te werken. Tijdens dit eerste jaar ligt de focus op:
 • het bevatten van de 3 pijlers binnen de medisch sociale schaal
 • het adequaat gebruik van de tools
 • de verwerking van een medisch dossier
 • de casuïstiek rond specifieke aandoeningen
Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze opleidingsmodules doorlopen zijn voor het eind van het eerste erkenningsjaar:
 • De workshop 'Inschalen zorgbehoeften bij Gedrags en Emotionele Stoornissen'. Aan de hand van casusmateriaal en de toolbox sta je stil bij de zorgbehoeften van kinderen, jongeren en hun gezin bij GES. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
 • De workshop 'Taak van de evaluerend arts bij beroepsprocedure zorgtoeslag'. Een jurist licht de beroepsprocedure toe. Nadien sta je aan de hand van casusmateriaal stil bij jouw taak wanneer er een beroepsprocedure is bij een zorgtoeslag die jij als evaluerend arts uitvoerde. Er is ruimte voor inbreng van eigen casussen en reflectie op eigen handelen.
 • Een éénmalige intervisie casuïstiek

Permanente vorming na het eerste erkenningsjaar

Om een kwaliteitsvolle evaluatie van een zorgbehoefte te ondersteunen, is het belangrijk dat je je eigen kennis en vaardigheden up-to-date houdt en verdiept. Zorgtoeslag zal vormingen organiseren om je hierin te ondersteunen. Vanaf 2021 worden ze halfjaarlijks bekend gemaakt via een pdf opleidingscatalogus . Ook in de online module startend evaluerend arts vind je heel wat leermateriaal dat je kan ondersteunen in je job als evaluerend arts Zorgtoeslag.