Illustratie bij gezondheid en vaccineren, opvolging

Groei

Het gewicht en de hoofdomtrek zullen gemeten worden door de regioverpleegkundige op huisbezoek. In het consultatiebureau zal de vrijwilliger je kind wegen en meten en wordt de hoofdomtrek gemeten door de arts of de regioverpleegkundige. In het Kindboekje worden de meetgegevens genoteerd. Deze meetgegevens worden automatisch overgezet op groeicurven in het elektronisch dossier van je kind. Je kan de groeicurven van je kind ook zelf raadplegen in het Vitalink kindrapport via de Patient Health Viewer, als je de toestemming hebt gegeven voor gegevensdeling. Vraag hierover meer informatie bij de verpleegkundige van Kind en Gezin of lees meer over dossier en inzagerecht.

Lengte en gewicht worden later door de verpleegkundige en arts van het CLB op regelmatige tijdstippen verder opgevolgd. 

Opvolging van groei wordt gecombineerd met een grondig klinisch onderzoek, voedingsanamnese en een ontwikkelingsonderzoek. Deze aspecten samen geven een zo goed mogelijk beeld van de gezondheid van het kind.

Vlaamse referentiecurven

Als instrument om de groei te evalueren gebruiken we curven voor gewicht, lengte en hoofdomtrek en bijkomend de gewicht over lengte curve voor kinderen onder 2 jaar en de BMI curve voor kinderen vanaf 2 jaar.

Een grootschalig bevolkingsonderzoek in Vlaanderen leidde tot de Vlaamse groeicurven representatief voor de Vlaamse populatie.

Deze Vlaamse groeicurven worden vanaf mei 2014 op een andere wijze gebruikt, door de meetwaarden en de evolutie ervan niet in percentielen maar in standaarddeviatiescores (SDS) op te volgen.


Groei tijdens het eerste levensjaar

Het eerste levensjaar is de meest intenste groeiperiode, en dit voor alle parameters.

  • Op 5 maanden weegt een baby meestal het dubbele van het geboortegewicht.
  • Op 12 maand s het gewicht verdrievoudigd en is de lengte met de helft toegenomen.

De hoofdomtrek wijzigt minder uitgesproken, in vergelijking met de toename in gewicht en lengte.

Groei tijdens het tweede levensjaar

Vanaf het tweede levensjaar vermindert de groeisnelheid. Dit zie je ook in de groeicurven: na de intense groei tijdens het eerste levensjaar is er een geleidelijke 'afvlakking' van lengte en gewicht.

Ook andere factoren wijzigen, o.a.

  • relatief minder voedselinname vergeleken met de jongere leeftijdsgroep
  • meer activiteit en beweging

Te vroeg geboren

Niets zo onduidelijk en moeilijk om als ouder met je te vroeg geboren kind steeds vergeleken te worden met de gemiddelde op tijd geboren baby. Vandaar dat er gekozen werd om de groeicurven aan te passen. Er wordt gewerkt met groeicurven voor kinderen geboren na een voldragen zwangerschap, waarbij een aanpassing gebeurt naar hun werkelijke groei vertrekkende van het prille begin, de bevruchting. Er gebeurt een correctie van de kalenderleeftijd (berekend vanaf de geboorte) naar de leeftijd vanaf de bevruchting. Zo is duidelijker zichtbaar op welke manier deze kinderen geleidelijk aan een inhaalgroei vertonen. Deze inhaalbeweging kan duren tot op peuter-kleuterleeftijd.

De opvolging van de groei en begeleiding van je gezin gebeurt tijdens onze huisbezoeken en consultaties. Kom hier alles over te weten bij Gezinsondersteuning/Na de geboorte.