Illustratie bij gezondheid en vaccineren, in de opvang

In de opvang


Vaak ziek in de opvang

Het is normaal dat je kind vaak ziek wordt. Kleine kinderen hebben nog weinig weerstand. In de opvang komen ze meer met ziektekiemen in aanraking dan thuis. Ze hebben er vele en intense contacten met andere kinderen en begeleiders. Ze spelen met hetzelfde speelgoed.

Oudere kinderen worden minder vaak ziek omdat ze meer weerstand hebben.

De opvang doet heel wat inspanningen op het vlak van hygiëne om infecties te beperken. Om te voorkomen dat ze kleine kinderen besmetten worden volwassenen in de opvang ook aanbevolen om zich te laten vaccineren tegen Kinkhoest, Seizoensgriep en Hepatitis B.

Wanneer kan je kind naar de opvang en wanneer niet?

 • Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang.
 • Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat de anderen besmet en ziek worden.
 • Een kind dat ziek is voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.
 • De opvang kan je zieke kind weigeren als:
  • je kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
  • je kind te veel zorg vraagt zodat men in de opvang onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven.
  • je kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom in de onderstaande tabel:
Toegelaten in de opvang Niet toegelaten in de opvang 
Snotneusje Rectaal gemeten pdf koorts (>38,0°)
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
Lichte verkoudheid : neusloop en hoestje zonder koorts
Gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)
Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige  stoelgang Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
Plotse huiduitslag of blaasjes
 • Je kind wordt opnieuw toegelaten in de opvang indien het geen symptomen uit de rechter kolom meer heeft en indien het minstens 24 u geen koorts (>38°C) maakt. Milde symptomen of chronische problemen zoals vermeld in de linker kolom kunnen in overleg met de kinderopvang wel toegelaten zijn.
 • De kinderopvang kan je kind ook weigeren bij bepaalde ziektes:
  • Bij 'Ziek?' vind je een lijst van de meest voorkomende ziektes bij kinderen. Voor elke ziekte staat er vermeld of je kind naar de opvang kan of niet.
  • De pdf checklist ziekte en symptomen in de opvang geeft een handig overzicht van ziektes en geeft aan wanneer je kind naar de opvang kan gaan.

Ziekte, koorts en medicatie

In het huishoudelijk reglement van je opvang kan je lezen wat je opvang doet bij koorts of ziekte.

Er wordt voorzichtig omgegaan met geneesmiddelen. Geneesmiddelen dien je best zo veel mogelijk thuis toe.

In de inlichtingenfiche van je kind geef je algemene informatie over de gezondheid van je kind en noteer je de afspraken met de kinderopvang over een eventuele medische opvolging. Je vermeldt er ook wie gecontacteerd kan worden als je kind ziek wordt en wie de behandelende arts is.