Illustratie bij gezondheid en vaccineren, vaccinaties

Vaccinaties

Deze antistoffen blijven in het lichaam aanwezig. Soms is dat levenslang, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet er opnieuw gevaccineerd worden (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog te houden.

Wanneer de echte ziektekiemen het lichaam binnendringen, herkent het immuunsysteem die vlugger en kunnen de reeds aangemaakte antistoffen de indringer onmiddellijk neutraliseren.

Vaccinatieschema Kind en Gezin

Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatieschema

Het is belangrijk om een kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen het kind zelf, maar ook het gezin en de omgeving.

Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

 • Respecteer de leeftijden van het vaccinatieschema.
 • Hou rekening met het interval (de noodzakelijke tijd tussen 2 vaccinaties). Dit is van belang voor een degelijke bescherming. Een interval verlengen is soms mogelijk (vb. in geval van ziekte van een kind), een interval verkorten kan niet.
 • Start met vaccineren op 8 weken: hoe langer men hiermee wacht, hoe groter de kans dat de infectie reeds toeslaat. Omdat we voor sommige vaccins meer dan 1 dosis nodig hebben om voldoende lang beschermd te zijn, worden sommige vaccins herhaald. Zo duurt het enkele maanden vooraleer de baby volledig beschermd is en voor een voldoende lange periode. Aanhangers van de alternatieve geneeskunde beweren dat een vaccin op zeer jonge leeftijd schadelijk is voor de gezondheid van het kind. Hiervoor bestaat echter geen wetenschappelijk bewijs. Zij raden in sommige gevallen af om kinderen te vaccineren of de vaccinatie pas te
  starten op latere leeftijd in plaats van op zuigelingenleeftijd. In de meeste West-Europese landen - waaronder België - wordt met de vaccinaties gestart op de leeftijd van 8 weken. In ontwikkelingslanden start men de basisvaccinaties op de leeftijd van 6 weken
 • Een verkoudheid, wat hoesten, een milde ziekte of het nemen van antibiotica vormen geen reden om niet te vaccineren. Is je kind toch matig of goed ziek al of niet met koorts, kan je beter wachten met vaccineren. Zo kunnen symptomen van de ziekte goed onderscheiden worden van eventuele bijwerkingen van het vaccin. Van zodra je kind beter is, kan het vaccin toegediend worden. 
 • Een ernstige allergische reactie op een vorig vaccin is wel een reden om ditzelfde vaccin niet meer opnieuw toe te dienen.

Steeds meer Vlamingen twijfelen over het nut van vaccins, zo blijkt uit onderzoek van De Morgen. Waarom is vaccinatie zo belangrijk? Zijn alle vaccins echt helemaal veilig? Professor Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen, beantwoordde vragen van lezers tijdens DM chat op 4 december 2019.

Hoe wordt een kind gevaccineerd?

Het kind krijgt de meeste vaccins via een injectie.

Op elk van de 5 vaccinatieconsulten krijgt het kind 1 of maximum 2 prikjes, wat het kind beschermt tegen 12 infectieziekten.
 • Onder de 12 maanden wordt een prik in het bovenbeen (dij) geplaatst.
 • Boven de 12 maanden wordt in de bovenarm geprikt.
 • Prikken in de bil gebeurt niet meer. Daar kan het vaccin in het vetweefsel terechtkomen in plaats van in de spier. In dat geval wordt het vaccin minder goed opgenomen en is de kans op lokale bijwerkingen groter.
 • Het vaccin tegen het rotavirus wordt via de mond toegediend.
 • De vaccins tegen poliomyelitis, difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en Haemophilus influenzae B zitten in dezelfde spuit.
 • De vaccins tegen mazelen, bof en rubella zitten in één spuit.

Bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een vaccinatie en een ernstige of chronische ziekte. De kwaliteit van de vaccins verbetert nog voortdurend.

Mogelijke lichte bijwerkingen:

 • koorts (meer dan 38 °C)
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen. 
 • verharding op de injectieplaats - soms knobbeltje

Dit zijn gekende nevenwerkingen waarvoor geen behandeling nodig is en die spontaan verbeteren (knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven). Indien je kind echter duidelijk abnormaal veel of langdurig huilt of pijn heeft of je maakt je echt zorgen, neem dan contact op met de behandelende arts.

Bij een vaccinatie tegen mazelen, bof of rodehond:

 • mogelijk koorts tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie.
 • Soms is er ook een lichte rode huiduitslag en/of tijdelijke gewrichtspijn.

Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan contact op met de behandelend arts.

Het opsporen van ongewenste effecten na commercialisering van geneesmiddelen is belangrijk. 

Melding van ongewenste effecten is één van de manieren om tot dan toe onbekende ongewenste effecten van geneesmiddelen op te sporen. 

In België wordt een dergelijk meldingssysteem beheerd door het Nationaal Centrum voor Geneesmiddelenbewaking. Artsen, apothekers en tandartsen kunnen door gebruik van hiertoe speciaal ontworpen gele fiches hiervan melding doen.

Als patiënt kan je nevenwerkingen van geneesmiddelen, en ook van vaccins, melden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Opgelet

Laat het kind na een vaccinatie 15 minuten onder medisch toezicht omwille van eventuele onmiddellijke reacties.

Meer weten?

Cb-arts
Websites
Vertalingen