Coronavirus

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus. Het nieuwe agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid bundelt de krachten van Kind en Gezin en Jeugdhulp. 

Organisaties die met kinderen en ouders werken kunnen deze affiches ophangen:


Heb je verdere vragen?

Op opgroeien.be vind je de laatste informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus

Mail met dringende vragen naar corona@opgroeien.be

Ben je op dit moment thuis en zorg je ook voor de opvang van je kinderen? Dat is niet altijd evident. De coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk en stress met zich meebrengt. 

Structuur en planning helpen je de dag door te komen: het geeft niet alleen overzicht, maar ook rust!

Een baby of peuter heeft jou voor alles nodig en kan nog geen rekening houden met jouw behoeften of plannen.

Consultatiebureaus

Kind en Gezin kon vanaf pdf 1 april  kinderen en ouders op een veilige manier ontvangen volgens de coronamaatregelen. Met een minimale dienstverlening, want onze eerste focus lag op vaccinaties en pasgeborenen. Vanaf mei zijn die fysieke contacten uitgebreid, met onder andere een consult op 24 en 30 maanden. 

Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over onze dienstverlening tijdens de corona-epidemie.


Contactonderzoek

De stappenplannen voor contactonderzoek in de consultatiebureaus zijn klaar en afgestemd met Zorg en Gezondheid:

Info voor organisatoren van consultatiebureaus

Info voor consultatiebureau-artsen
Prenatale steunpunten

Kinderopvang

De kinderopvang zal vanaf 4 mei 2020 een geleidelijke doorstart maken. Gefaseerd zullen meer ouders dan van opvang gebruik kunnen maken, waaronder ouders die opnieuw buitenshuis gaan werken, maar ook ouders die thuis werken. In dit pdf draaiboek (6MB) (update 20 mei 2020) worden handvaten gegeven voor een gefaseerde uitbreiding van het aantal kinderen dat terechtkan in de kinderopvang van baby's en peuters. Deze aanpak werd overeengekomen met de koepels van de kinderopvang, de experten en de Gezinsbond. Ze is nodig omwille van de werkdruk, het welbevinden van de kinderen en de veiligheid in de opvang. Voor de opvang van schoolkinderen werd een specifiek draaiboek uitgewerkt (zie verder onder 'informatie voor de opvang van schoolkinderen').

De overheid doet een oproep aan alle andere ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Zeker wie van thuis uit werkt, vangt de kinderen zelf op. Vanaf 18 mei zijn alle kinderen, ook die van thuiswerkers, terug welkom in de opvang. Ook dan vragen we, in overleg met de opvang, een geleidelijke instap.

Ouders lezen hier op onze website wie er welkom is in de kinderopvang en wat van hen wordt verwacht.

Aan lokale besturen en Lokale Loketten Kinderopvang wordt gevraagd om er, samen met de organisatoren kinderopvang, voor te zorgen dat er opvang gegarandeerd is voor de doelgroep. Meer info hierover op de website van VVSG.

Heel wat opvangvoorzieningen vangen momenteel minder kinderen op. Het kan dan verleidelijk zijn om kinderen uit verschillende groepen samen te zetten. Dit wordt echter ten sterkste afgeraden. Kinderen moeten binnen hun ‘contactbubbel’ blijven. Zo’n contactbubbel is een groep kinderen die voordien al samen zaten. Ieder nieuw kind in die groep kan voor een verdere verspreiding van het virus zorgen. In dit korte filmpje van het departement Onderwijs wordt dit aanschouwelijk uitgelegd. Weinig kinderen of zelfs geen opvangvragen is geen reden om de opvang  te sluiten.

In pdf deze brief richt Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Opgroeien, zich rechtstreeks tot de kinderopvang. 


Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bundelen sinds begin dit jaar de krachten in een nieuw agentschap Opgroeien. Op de website van Opgroeien vind je meer veelgestelde vragen en antwoorden over kinderopvang tijdens de corona-epidemie.

Informatie voor alle kinderopvangintiatieven

 • pdf Deze affiche  (update 30 april) maakt duidelijk welke kinderen thuishoren in de opvang en welke niet tijdens de coronacrisis. Er bestaat van deze affiche ook een versie pdf in het Engels en pdf in het Frans .
 • pdf Deze affiche toont aan de hand van pictogrammen welke afspraken er zijn voor ouders in de opvang met het oog op de veiligheid.
 • In deze pdf snelinfo van 12 maart 2020 vind je meer info en richtlijnen voor de gehele kinderopvang.
 • Op 15 maart maakte Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding, Vlaams minister, een persbericht. Daarin legt hij uit, gesteund door de experten, waarom de kinderopvang open blijft. 
 • Professor Pierre Van Damme: 'De kinderen zijn een grote groep die zo goed als niet ziek wordt van dit virus. Intussen is het wel van groot belang dat de kinderen zo weinig mogelijk contact hebben met hun grootouders, die wél erg kwetsbaar zijn voor dit virus.'
  Natuurlijk blijven de strikte veiligheidsmaatregelen in de kinderopvang van kracht: kinderen die ziek zijn horen niet thuis in de kinderopvang, iedereen moet nauwgezet de bestaande hygiënische maatregelen in de kinderopvang blijven. Was vooral ook je handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen. Volwassenen en externen die niet noodzakelijk in de kinderopvang moeten zijn, blijven er ook weg.
  De minister beraadt zich ook over compenserende maatregelen voor de kinderopvang en de ouders, in geval van bijvoorbeeld verminderde aanwezigheid, sluiting of verminderde dienstverlening. Deze worden onmiddellijk meegedeeld van zodra er meer is geweten.
 • In deze pdf snelinfo van 18 maart 2020 vind je meer info over de ondersteunende maatregelen van de Vlaamse Regering voor de kinderopvang.
 • In deze pdf snelinfo van 19 maart 2020 vernemen lokale besturen welke rol zij kunnen opnemen om de kinderopvang tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
 • In deze pdf snelinfo van 19 maart 2020 krijg je extra toelichting over de verscherpte maatregelen in de kinderopvang, de rol van lokale besturen en Lokale Loketten en enkele antwoorden op vragen over bescherming en hygiëne in de opvang.
 • In deze pdf snelinfo van 30 maart 2020 lees je meer over de verlenging van de coronamaatregelen en richtlijnen voor de kinderopvang tot alvast 19 april 2020.
 • In deze pdf snelinfo van 9 april 2020 krijg je enkele verduidelijkingen over de manier waarop je de voorwaarden voor de compensatiesubsidie moet naleven en hoe dit zal worden nagegaan.
 • In deze pdf snelinfo van 17 april 2020 wordt verduidelijkt wat de verlenging van de coronamaatregelen tot alvast 3 mei 2020 betekent voor de kinderopvang. We komen beknopt terug op op enkele pertinente vragen over de contactbubbels en andere voorzorgsmaatregelen. Er is een kleine toevoeging op de compensatieregeling voor de buitenschoolse opvang. 
 • In deze pdf snelinfo van 24 april 2020 lees je meer over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de afbouw van de coronamaatregelen en de gevolgen voor de kinderopvang.
 • Lees hier de pdf corona nieuwsbrief voor de kinderopvang van 18 mei 2020 .
 • Deze word modelbrief kan je gebruiken om de ouders te informeren wanneer een besmetting werd vastgesteld in de opvang.
Informatie voor de opvang van baby's en peuters

 • word Deze modelbrief  kan je gebruiken om de ouders in je opvang te informeren (geüpdatete versie 30 april). Er is van deze modelbrief ook een vertaling word in het Engels en word in het Frans .
 • In deze pdf snelinfo van 20 maart 2020  verneem je de spelregels om het lokaal aanbod voor baby's en peuters te verzekeren.
 • In deze pdf snelinfo van 25 maart 2020  verneem je meer over de algemene principes voor de compensatiesubsidie voor de kinderopvang van baby's en peuters. Op 26 maart kregen de betrokken organisatoren hierover specifieke informatie. Zodra de aanvraagformulieren beschikbaar zijn, krijgen de organisatoren een mail.
 • In deze pdf snelinfo van 22 april 2020 verneem je meer over de compensatie voor de gratis opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie in de vergunde opvang van baby's en peuters.
Informatie voor de opvang van schoolkinderen

 • word Deze modelbrief  kan je gebruiken om de ouders van schoolkinderen te informeren.
 • In deze pdf snelinfo van 13 maart 2020  (let op: geüpdatete versie) vind je meer info en richtlijnen voor de opvang van schoolkinderen.
 • In deze pdf snelinfo van 20 maart 2020  verneem je hoe het aanbod voor schoolkinderen moet worden verzekerd voor en tijdens de paasvakantie 2020.
  In deze pdf mededeling van ministers Weyts, Somers, Beke en Dalle  lees je hoe de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie 2020 moet worden geregeld. In deze pdf snelinfo van 24 maart 2020  verneem je de verdere richtlijnen voor de voorzieningen buitenschoolse kinderopvang.
 • De lokale besturen ontvingen van VVSG een draaiboek voor de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie. De initiatieven voor opvang van schoolkinderen zullen samen met het Lokaal Loket Kinderopvang of het lokaal aanspreekpunt in kaart brengen wat de opvangvragen en de opvangmogelijkheden zijn. Mogelijk wordt de opvang anders en op een meer flexibele manier georganiseerd. Ook de scholen en het jeugdwerk worden hierbij betrokken. Deze lokale samenwerking moet ervoor zorgen dat er opvang is voor wie het nodig heeft. 
 • Op deze webpagina van het departement Onderwijs lees je wat de richtlijnen zijn voor scholen over opvang van kinderen tijdens de coronacrisis.
 • In deze pdf snelinfo van 1 april 2020  (updates 10 en 27 april 2020) verneem je meer over de compensatiesubsidie voor de buitenschoolse opvang. Een pdf gelijkaardige snelinfo vertrok ook naar de projecten FCUD-zieke kinderen.
 • In deze pdf snelinfo van 3 april 2020  (update 7 april 2020) verneem je hoe de vergunde opvang (voor baby's en peuters) moet omgaan met het opvangen van schoolkinderen tijdens de paasvakantie.
 • Vanaf 15 mei staan we met ons allen voor de uitdaging om met verschillende partners mee te zorgen voor de opvang van schoolkinderen, ook tijdens de schooluren: kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
  Een groot aantal kinderen, heel in het bijzonder de kleuters, hebben de komende weken, mogelijk tot aan de zomervakantie, geen school. Voor hen is opvang dan ook nodig gedurende de ganse dag.
  De buitenschoolse kinderopvang wordt uitdrukkelijk gevraagd om hieraan mee te werken. Enerzijds blijft de klassieke opdracht om de opvang te organiseren voor of na de klassieke schooluren. Anderzijds worden nu ook gevraagd om mee in te staan voor opvang tijdens de dag en dus tijdens klassieke schooluren. 
  We vragen om hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan, in samenspraak met lokale partners en in functie van de lokale noden. Het lokaal bestuur neemt hier, vanuit zijn regierol, een coördinerende taak op. Wanneer je al middelen en mogelijkheden reeds hebt ingezet, kan je een extra vergoeding aanvragen aan en in afspraak met het lokaal bestuur.  
  In dit pdf draaiboek (5MB) (update 20 mei 2020) geven we jullie richtlijnen aan hoe de opvang van schoolkinderen veilig kan verlopen. Deze zijn maximaal afgestemd  met de richtlijnen van onderwijs. Ze kregen ook het akkoord van de bevoegde virologen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat, op welk moment of waar jullie ook mee voor opvang van schoolkinderen instaan, dit kan volgens gelijke richtlijnen voor dezelfde groep kinderen.
 • pdf Deze affiche maakt duidelijk welke schoolkinderen vanaf 15 mei in de opvang welkom zijn en welke veiligheidsmaatregelen gelden. Deze affiche is ook beschikbaar in het pdf Engels en het pdf Frans
 • Op de website van het magazine 'Klasse' kan je een reeks posters downloaden die op kindermaat de regels in deze coronatijden duidelijk maken.

Overzicht communicatie naar partners in gezinsondersteuning

Deze communicatie werd verstuurd naar de sectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning:

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

Meertalige informatie via Agentschap Integratie en Inburgering 
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van:
Een besmetting met het coronavirus voorkomen