Informeren in de gemeente


Voorbereiding

Doelstelling formuleren

Bv. informatie verspreiden over opvang die al bestaat, over nieuwe opvang, over vakantieopvang of over vrije opvangplaatsen.

Doelgroep bepalen

Bv. jonge gezinnen, aanstaande ouders, ouders, grootouders of opvangvoorzieningen

Huidige informatie

Volstaat de huidige informatie en is ze begrijpbaar voor de doelgroep? Is de informatie voldoende verspreid?

Beschikbare middelen

Bv. samenwerken met andere adviesraden, gemeentediensten of besturen

Mogelijke inhoud

 • een woord vooraf en een inleiding
 • de thema’s. Voorbeelden:opvang van baby's en peuters, opvang van schoolkinderen, speelpleinwerking, opvang zieke kinderen, opvang kinderen met specifieke zorgbehoefte, gemeentelijke contactpersoon voor kinderopvang, andere nuttige informatie voor ouders: scholen, jeugdinitiatieven, sport, Kind en Gezin, regiohuis, consultatiebureaus, of structuur van het Lokaal Overleg
 • toelichting over de verschillende soorten opvang
 • informatie over de opvang. Voorbeelden: logo, naam, adres, telefoonnummer, contactpersoon, e-mail en website, beschrijving van de opvang en aantal opvangplaatsen openingsuren, opvangmomenten en verlofperiodes, prijs en fiscale aftrek, speciale kenmerken over vereisten
 • geografische kaart met symbolen of nummerverwijzingen
 • uitgiftedatum of datum van laatste wijziging

Bekijk ook

Info verzamelen

 • I.s.m. het Lokaal Overleg Kinderopvang. Maak inventarisatiefiches en vraag de lokale actoren deze fiches in te vullen en terug te bezorgen aan het lokaal bestuur.
 • Gebruik bestaande info uit bv. het lokaal beleidsplan kinderopvang, het jeugdwerkbeleidsplan, bestaande folders of sociale kaarten.
 • Opvangadressen met vergunning, attest van toezicht of erkenning.

De doelgroep bereiken

 • via de website, brochures, affiches of via de plaatselijke media
 • brochures verspreiden huis aan huis, via artsen, gynaecologen, openbare plaatsen, scholen, kinderopvangvoorzieningen of consultatiebureaus
 • eventueel via een centraal gemeentelijk aanspreekpunt een opvanglijn

Info structureren

Structuur

Mogelijke indeling: per deelgemeente, per thema, volgens de opvangsoort of volgens leeftijd.

Vormgeving

Bepaal:

 • welke informatiedrager?
 • hoe bundelen? 
 • welk formaat?
 • welke papierkleur en hoeveel kleuren?

Tips

 • Gebruik symbolen (bv. een klok voor openingsuren).
 • Gebruik kindertekeningen, logo’s of foto’s om de tekst aantrekkelijk te maken.

Info actueel houden

 • De vorm van de brochure bepaalt mee hoe makkelijk je informatie kan actualiseren:
  • Losbladige brochures en websites zijn makkelijker aan te passen dan ingebonden brochures.
  • Kleine of grote oplages en het aantal verdeelpunten zijn ook bepalende factoren. 
 • Meld wijzigingen in het gemeentelijk infoblad.
 • Controleer op vaste tijdstippen alle info en vernieuw de brochure.
 • Gebruik bv. een meldingskaart om wijzigingen bij te houden.