Lokale beleidsdoelstellingen


Wat?

In de lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang geeft het lokaal bestuur aan hoe ze wil inspelen op de Vlaamse beleidsdoelstellingen voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Goedgekeurde lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang zijn belangrijk:

 • Het is een voorwaarde om een buitenschoolse groepsopvang met erkenning (IBO) te kunnen starten of uitbreiden. 
 • Het vormt de basis voor advies aan de Vlaamse overheid bij de uitbouw van opvang in de gemeente.

Opgelet!

 • Het lokaal bestuur verwijst hierbij naar het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Afwijkingen van dit advies moeten worden gemotiveerd.

Inhoud

De lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang zijn gebaseerd op de omgevingsanalyse. Ze geven aan hoe het lokaal bestuur wil inspelen op de Vlaamse beleidsdoelstellingen voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit wordt afgestemd met andere beleidsdoelstellingen binnen de strategische meerjarenplanning. 
   
1. Een omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse bevat objectieve en subjectieve gegevens:

 • gegevens van de sociale conjunctuurbarometer
 • cijfers over het kinderopvangaanbod
 • andere gegevens, bv.:
  • het aanbod aan vrijetijds- en jeugdwerkinitiatieven binnen de gemeente 
  • een inventaris van behoeften en verwachtingen van iedereen die bij kinderopvang betrokken is 
  • een inschatting van de te verwachten evolutie van vraag en aanbod op basis van specifieke trends 
  • gegevens over de globale kwaliteit van de kinderopvang 
  • een evaluatie van het totale opvangaanbod in functie van de toekomstige evolutie van de lokale behoefte 
  • de toegankelijkheid van kinderopvang voor de verschillende doelgroepen, ...

2. Inspelen op de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 • Op basis van de omgevingsanalyse legt het lokaal bestuur de algemene doelstellingen voor kinderopvang en concrete acties op korte en lange termijn binnen de gemeente vast.
 • Een meerjarenplanning voor kinderopvang wordt opgesteld.

3. Aansluiting bij andere beleidsdoelstellingen binnen de strategische meerjarenplanning

De beleidsdoelstellingen voor kinderopvang sluiten aan bij beleidsdoelstellingen die verwant zijn aan kinderopvang of die een impact hebben op kinderopvang. Bv. andere doelstellingen sociaal beleid, doelstellingen jeugd-, cultuur en sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, integratiebeleid, sociale economie en werkgelegenheid, woonbeleid, beleid ruimtelijke ordening, stedenfonds, ...
 
Meer weten

Procedure

De lokale besturen dienen hun strategisch meerjarenplan in bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Dit gebeurt digitaal.
 
Meer weten

Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang

Verplicht

 • Het lokaal bestuur moet aan het Lokaal Overleg Kinderopvang advies vragen over haar beleidsdoelstellingen kinderopvang.
 • Om rechtsgeldig te zijn, moeten de samenstelling en de interne werking van dit Lokaal Overleg Kinderopvang door de gemeenteraad of de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn vastgelegd.
 • Daarom is het goed om de samenstelling en interne werking van het Lokaal Overleg en het advies over de beleidsdoelstellingen kinderopvang op mekaar af te stemmen en een tijdspad op te stellen.

Niet bindend 

 • Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang is niet bindend voor het lokaal bestuur. Een Lokaal Overleg Kinderopvang dat een advies formuleert, heeft wel recht op een reactie:
  • Het is een teken van respect voor de vrijwillige inzet van de leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
  • Uit een gemotiveerd antwoord kan het Lokaal Overleg Kinderopvang leren welke speelruimte er bestaat of welke denkfouten het heeft gemaakt. Dit draagt op termijn bij tot een beter advies.

Opvangbehoeften bevragen

Het lokaal beleidsplan kinderopvang bevat een omgevingsanalyse. Een lokaal bestuur dat wil inspelen op de behoeften en noden van ouders en kinderen binnen de gemeente, brengt de opvangbehoeften in kaart.

Omgevingsanalyse - opvangbehoeften in kaart brengen

Opvangbehoeften kan je op verschillende manieren in kaart brengen:

 • ouders schriftelijk bevragen: een efficiënte manier om alle ouders of een willekeurig deel van de ouders te bevragen
 • ouders mondeling bevragen: een efficiënte manier om ouders die moeilijkheden hebben met geschreven taal te bevragen
 • bevoorrechte getuigen bevragen: een manier om onrechtstreeks een beeld te krijgen van de behoeften van bepaalde doelgroepen via bevoorrechte getuigen (bv. buurtwerkers, lokale werkwinkels)

Een omgevingsanalyse is noodzakelijk, bv.:

 • Heeft je gemeente een centrumfunctie en komen gezinnen buiten de gemeente er opvang zoeken?
 • Zijn er evoluties te verwachten in de opvangbehoeften als gevolg van woonbeleid of ruimtelijke ordening?

Waarom ouders bevragen?

Voordelen:

beter inspelen op de behoeften van ouders en van specifieke doelgroepen

ouders betrekken bij het lokaal (sociaal) beleid

beleidsmatige informatie voor lokale besturen en overleggroepen, om het beleid bij te sturen of te zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen

interessante informatie voor starters

interessante informatie voor de organisatoren van opvang die samenwerkingsvormen willen onderzoeken.

! Ouders bevragen betekent niet dat behoeften altijd en onmiddellijk ingevuld kunnen worden. Creëer geen onrealistische verwachtingen maar maak duidelijk waarom er een bevraging is en wat er met de resultaten zal gebeuren.