Opdracht


Verplicht schriftelijk advies aan het lokaal bestuur

Bij: 

 • de opmaak van beleidsdoelstellingen voor kinderopvang

Het advies:

 • moet worden opgenomen in de strategische meerjarenplanning
 • is niet bindend
  • Een Lokaal Overleg Kinderopvang dat een advies formuleert, heeft wel recht op een reactie.
 • moet worden toegevoegd worden wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur

Ander advies

 • Het lokaal bestuur kan advies vragen over beleidskeuzes die onrechtstreeks verband houden met kinderopvang
  (bv. in verband met ruimtelijke ordening of huisvuilverwerking die een invloed kunnen hebben op de opvang).
 • Ook lokale actoren en gebruikers kunnen het advies vragen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Bv.:
  • Iemand wil starten met kinderopvang en vraagt advies over de noden aan kinderopvang in een bepaalde (deel)gemeente.
  • Het oudercomité van een school vraagt advies over de wijziging van de openingsuren van opvang van schoolkinderen.

Op vraag van of op eigen initiatief

 • Meestal zal het lokaal bestuur het Lokaal Overleg Kinderopvang vragen haar advies te formuleren.
 • Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook op eigen initiatief een advies formuleren.

Signaalfunctie

Indien er geen beleidsdoelstellingen voor kinderopvang worden opgenomen in de strategische meerjarenplanning, kan het Lokaal Overleg Kinderopvang een signaalfunctie opnemen naar het lokaal bestuur.

Stel je pro-actief op en wacht niet tot de vraag van het lokaal bestuur komt om een advies te formuleren.

Wees alert voor signalen van partners die bij kinderopvang betrokken zijn en zoek hoe deze op een objectieve manier kunnen onderbouwd worden. 

Inventariseer niet alleen knelpunten in het lokaal opvangaanbod, maar werk ook mogelijke oplossingen uit. 

Leg eigen prioriteiten in de initiatieven die zich spontaan ontwikkelen.

Concreet kan het Lokaal Overleg Kinderopvang:

 • het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen
 • problemen m.b.t. het aanbod beschrijven en analyseren
  • Heb aandacht voor verschillende perspectieven (lokale actoren, gebruikers, lokaal bestuur).
  • Onderbouw je analyse zoveel als mogelijk met objectieve gegevens.
 • mogelijke oplossingen zoeken voor problemen en knelpunten
  • Heb aandacht voor zowel inhoudelijke (kwaliteit), als technische en financiële aspecten.
  • Geef aan wie op welke manier zou kunnen bijdragen tot een oplossing: de partners in het Lokaal Overleg Kinderopvang, het lokaal bestuur, ...
  • Vermeld welke oplossingen prioriteit zouden moeten krijgen en waarom.
 • alle informatie over kinderopvang bundelen en bij wijze van advies overmaken aan het lokaal bestuur
 • de meerwaarde van een lokaal beleidsplan kinderopvang voor lokale actoren en gebruikers duiden naar het lokaal bestuur

Geen kinderopvang organiseren

Het Lokaal Overleg kan geen kinderopvang organiseren.

Redenen:

 • Bij het Lokaal Overleg ligt het accent op beleidsplanning en advies. Je zou het evenwicht verstoren dat in een overleg nagestreefd wordt tussen aanbod, vraag en beleid.
 • Er zou belangenvermenging zijn omdat je advies geeft over initiatieven die je zelf mee beheert. 
 • Je kan niet van alle leden van het Lokaal Overleg verwachten dat zij het engagement aangaan dat hoort bij het zitting hebben in een organiserend bestuur.