Opstarten


Procedure

 • De gemeenteraad of de raad van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn installeert het Lokaal Overleg Kinderopvang.
 • Het kader voor de samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang ligt vast in de regelgeving. Er is ruimte voor een invulling op maat van de lokale situatie.
 • Let op! Artikel 200 van het gemeentedecreet bevat een aantal bepalingen over adviesraden die ook van toepassing zijn op het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Minimaal scenario

De beslissing van de gemeenteraad of de raad van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat enkel de verplichte elementen uit pdf het besluit over het lokaal beleid kinderopvang

 • welke actoren, gebruikers en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur deel uitmaken van het Lokaal Overleg Kinderopvang (bv.: alle, resp. een vertegenwoordiging van de erkende kinderdagverblijven; ... )
 • de procedure voor het aanduiden van de voorzitter en de secretaris
 • de aanvullende opdrachten die het lokaal bestuur het lokaal overleg opdraagt
 • de manier waarop het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn opdrachten vervult
 • hoe het lokaal bestuur zal communiceren welk gevolg er aan het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang zal worden gegeven

Dit minimale scenario biedt veel flexibiliteit, daarom is het aangewezen dat het Lokaal Overleg Kinderopvang een huishoudelijk reglement opstelt om een goede werking te garanderen.

In dit minimale scenario kan het volstaan te verwijzen naar een gemeenteraadsbeslissing die de interne werking voor alle adviesraden binnen de gemeente vastlegt. Deze beslissing wordt dan ter kennisgeving overgemaakt aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Maximaal scenario

De beslissing van de gemeenteraad of de raad van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevat naast de verplichte elementen een uitgebreide beschrijving van:

 • alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang (nominatieve lijst met verwijzing naar de functie en de organisatie of groep van organisaties die deze leden vertegenwoordigen)
 • de structuur van het Lokaal Overleg Kinderopvang (algemene vergadering, stuurgroep of dagelijks bestuur, deeloverleggroepen)
 • wat je met het Lokaal Overleg Kinderopvang wil bereiken
 • de werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang (aantal vergaderingen op jaarbasis, procedure om leden uit te nodigen voor de vergadering, hoe beslissingen genomen worden, …)

Timing

Uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode worden de concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd door de gemeenteraad of de raad van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Dit is ten laatste op 30 juni van het 1ste jaar van de bestuursperiode.

Kind en Gezin informeren

Het lokaal bestuur kan de concrete samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang overmaken aan Kind en Gezin. Zo informeert het lokaal bestuur de Vlaamse overheid en is er een transparant beleid naar de Vlaamse overheid.