Werking


De werking vastleggen

De gemeenteraad of de raad van het OCMW legt de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vast.

De bepalingen omtrent de interne werking bevatten minstens:

 1. een procedure voor het aanduiden van een voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang

 2. de manier waarop het Lokaal Overleg Kinderopvang haar opdrachten vervult

 • Naast de basisopdrachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang, kan de gemeenteraad  ook aanvullende opdrachten vastleggen. Vb.: een huishoudelijk reglement opmaken, het lokaal bestuur ondersteunen bij de opmaak van een omgevingsanalyse en/of een informatiebrochure, input leveren bij het in kaart brengen van de vraag naar kinderopvang, ...
 • De werkwijze en de procedures moeten worden vastgelegd.
 • Aandacht gaat naar de manier waarop het lokaal bestuur aan het Lokaal Overleg Kinderopvang meedeelt welk gevolg zal worden gegeven aan haar advies. Het kan volstaan te verwijzen naar een gemeenteraadsbeslissing die de interne werking voor alle adviesraden binnen de gemeente vastlegt. Deze beslissing wordt dan ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.
 • De verslagen en einddocumenten van het Lokaal Overleg worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
 • Idealiter bevatten de bepalingen omtrent de interne werking ook de manier waarop:
  • het lokaal bestuur om advies zal vragen
  • het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn advies zal formuleert (schriftelijk, binnen een vergadering, …)
  • het advies aan het lokaal bestuur wordt overgemaakt.

Bij het vastleggen van de interne werking is er ruimte voor een invulling op maat van de lokale situatie:

Minimaal scenario

Alleen wat regelgevend wordt vastgelegd in het Besluit betreffende het lokaal sociaal beleid en het Gemeentedecreet wordt opgenomen
Voor een goede werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang is het in dat geval aangewezen een huishoudelijk reglement op te stellen.

Maximaal scenario

De gemeenteraadsbeslissing bevat een uitgebreide beschrijving van de manier waarop het Lokaal Overleg Kinderopvang haar opdrachten zal vervullen.

Timing

Uiterlijk 6 maanden na de start van een nieuwe bestuursperiode worden de concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastgelegd door de gemeenteraad of de raad van het OCMW. Dit is ten laatste op 30 juni van het 1ste jaar van de bestuursperiode.

Advies over beleidsdoelstellingen voor kinderopvang

 • Het lokaal bestuur moet het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang vragen over de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang.
 • Het advies is enkel rechtsgeldig wanneer de samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang door de gemeenteraad of de raad van het OCMW werd vastgelegd.
 • Het Lokaal Overleg Kinderopvang moet dit advies schriftelijk formuleren.
 • Het advies moet niet eensgezind zijn. Wanneer de meningen verschillen, worden de argumenten van de verschillende partijen vermeld. Zo kan het lokaal bestuur met volledige kennis van zaken beslissen.
 • Noch de gemeenteraad, noch de raad van het OCMW moeten een advies van het Lokaal Overleg  Kinderopvang goedkeuren.
 • Het advies is niet bindend. Een Lokaal Overleg Kinderopvang dat een advies formuleert, heeft wel recht op een reactie.
 • Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang over het lokaal beleid kinderopvang moet wel toegevoegd worden wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur. Dit advies wordt door het lokaal bestuur samen met de strategische meerjarenplanning overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Ander advies

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan over andere zaken ook advies geven: op vraag van het lokaal bestuur, een lokale actor of gebruiker binnen of buiten het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Maak afspraken met de adviesvrager en met de partners binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang, of het advies schriftelijk dan wel mondeling zal geformuleerd worden.

Dit advies is niet bindend.

 ! Het Lokaal Overleg kan geen afspraken afdwingen. Het heeft een adviserende rol t.a.v. de gemeente.

Deeloverleggroepen

In grotere gemeenten en steden met een groot aantal actoren, kan men een structuur met deeloverleggroepen uitwerken.

De voorwaarde is dat een overkoepelend Lokaal Overleg Kinderopvang bevoegd blijft voor:

 • het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele bijsturing ervan
 • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het beleidsplan en waar nodig bijsturingen voorstellen
 • het lokaal bestuur adviseren m.b.t. de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

De deeloverleggroepen kunnen voorbereidend werk doen, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het overkoepelende Lokaal Overleg Kinderopvang.

Financiering

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Vlaamse overheid voorziet niet in een financiële ondersteuning voor het Lokaal Overleg Kinderopvang.

De gemeenteraad moet erover waken dat het Lokaal Overleg de nodige middelen krijgt voor de vervulling van de adviesopdracht. Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang een budget toewijzen.

Taalfaciliteiten

In bepaalde gemeenten bestaan taalfaciliteiten voor franstaligen. Wie in deze gemeenten het Lokaal Overleg wil organiseren of het kinderopvangaanbod wil bekend maken, moet rekening houden met de taalwet.

2 soorten faciliteitengemeenten

 • de randgemeenten: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem.
 • de taalgrensgemeenten: Mesen, Helkijn, Spiere, Ronse, Bever, Mark, Herstappe, Moelingen, ’s Gravenvoeren, Sint-Martensvoeren, Teuven.

Taalgebruik

 • Uitnodiging en verslag
  • worden opgesteld in het NL
  • worden op verzoek bezorgd:
   • vertaling uitnodiging: FR
   • vertaling samenvatting van het verslag: FR
 • Voertaal tijdens een Lokaal-Overlegvergadering:NL
  • zorgen voor een vertaling naar het FR

 • Beleidsplan: NL
  • wordt op verzoek bezorgd: vertaling van een samenvatting: FR
 • Folder of brochure: NL en FR
 • Enquête
  • In de randgemeenten: NL en FR
  • In taalgrensgemeenten: NL volstaat

Meer weten

Taalwetwijzer 

Engagementsverklaring samenwerking lokaal bestuur en kinderopvang

De Federatie Kinderopvang, SOM, UnieKO, de VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond vinden een goede samenwerking tussen organisatoren van kinderopvang en de lokale besturen belangrijk. Als organisaties die de lokale besturen en organisatoren kinderopvang vertegenwoordigen, reiken ze aan de lokale besturen en de kinderopvangvoorzieningen enkele principes aan voor een gelijkwaardig en rechtvaardig partnerschap. Deze principes zijn vastgelegd in een engagementsverklaring.