Rol van Kind en Gezin


Wat doet Kind en Gezin voor ouders?

Kind en Gezin
 • informeert ouders over de opvangadressen en de prijs
 • geeft advies, bemiddelt of treedt op wanneer er een klacht over de kwaliteit van de opvang is
 • stimuleert de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
 • besteedt aandacht aan opvang die dringend is of tijdens ruimere openingsmomenten gebeurt
 • brengt het aanbod van kinderopvang in kaart en gaat na wat de noden van ouders zijn
 • biedt een zo goed mogelijk antwoord op de behoeften van de gezinnen om werk en gezin op elkaar af te stemmen

Wat doet Kind en Gezin voor de opvang en de gemeentes?

Kind en Gezin
 • registreert de opvang en geeft een vergunning aan de opvang die aan de wettelijke voorwaarden voldoet
 • geeft subsidies
 • stimuleert starters
 • bevordert de kwaliteit
 • begeleidt experimenten en proefprojecten om de kinderopvang te verruimen en vernieuwen
 • ondersteunt gemeenten, OCMW’s, lokale loketten kinderopvang, Huizen van het Kind om kinderopvang in hun gemeente uit te bouwen

Wie doet inspecties?

Kind en Gezin doet zelf geen inspecties in de kinderopvang. Dit gebeurt door Zorginspectie. Zij gaan na of de kwaliteit van de opvang in orde is op basis van de regelgeving. Ze kijken ook of de subsidies correct worden besteed. 

Na elke inspectie bezorgt Zorginspectie haar bevindingen aan Kind en Gezin. Als er tekortkomingen of aandachtspunten zijn, dan krijgt de opvang de kans om die weg te werken. Als er gevaar is voor de kinderen is of als er systematische problemen zijn, dan kan Kind en Gezin de vergunning of/en de subsidies intrekken. Ook boetes zijn mogelijk.

Wat bij gevaar?

Meer informatie