Rol van Kind en Gezin


Wat doet Kind en Gezin voor ouders?

  • informeert over opvangadressen en prijs; 
  • brengt het aanbod van kinderopvang in kaart en gaat na wat de noden van ouders zijn;
  • biedt een zo goed mogelijk antwoord op de behoeften van de gezinnen om werk en gezin op elkaar af te stemmen;
  • geeft advies, bemiddelt of treedt op wanneer er een klacht over de kwaliteit van de opvang is;
  • besteedt aandacht aan bijzondere opvangbehoeften zoals flexibele en occasionele opvang of opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Wat doet Kind en Gezin voor de opvang?

  • registreert opvang en geeft een vergunning aan de opvang die aan de wettelijke voorwaarden voldoet;
  • geeft subsidies; 
  • stimuleert de creatie van opvang en bevordert de kwaliteit;
  • begeleidt experimenten en proefprojecten om de kinderopvang te verruimen en vernieuwen;
  • ondersteunt gemeenten, OCMW’s en het Lokaal Overleg Kinderopvang in het beleid kinderopvang dat zij lokaal voeren. 

Wie doet inspecties?

Kind en Gezin doet zelf geen inspecties in de kinderopvang. Dit gebeurt door Zorginspectie. Zij gaan na of de kwaliteit van de opvang in orde is op basis van de regelgeving. Ze kijken ook of de subsidies correct worden besteed. 

Na elke inspectie bezorgt Zorginspectie haar bevindingen aan Kind en Gezin. Als er tekortkomingen of aandachtspunten zijn, krijgt de opvang de kans om die weg te werken. Als er gevaar is voor de kinderen is of er systematische problemen zijn, kan Kind en Gezin de vergunning intrekken.

Wat bij gevaar?

Meer informatie