Beleid

Inclusieve kinderopvang sluit aan bij de visie uit de conceptnota pdf 'Perspectief 2020 – Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' : Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk'. De opvang respecteert pdf het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap .

We streven naar een kwaliteitsvolle opvang om de hoek voor elk kind. Ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte hebben het recht om te kiezen tussen reguliere en gespecialiseerde opvang.

Sinds 2001 is inclusieve kinderopvang structureel voorzien in de regelgeving kinderopvang en wordt ze financieel ondersteund. Kinderopvanginitiatieven kunnen zo een steuntje in de rug krijgen voor hun extra inspanningen.

In 2014 werden de Centra voor Inclusieve Kinderopvang opgericht. Zij bieden zelf inclusieve opvang aan en sensibiliseren en ondersteunen opvanglocaties in het versterken van hun inclusieve werking. 

Onderzoek

In 2018 en 2019 onderzochten we hoe we inclusieve kinderopvang succesvol kunnen maken. Lees meer over de resultaten.


Visie en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeken formuleren we een aantal vaststellingen en opportuniteiten en doen we diverse aanbevelingen om inclusieve kinderopvang verder te versterken in Vlaanderen. Lees hier pdf de uitgebreide nota (2MB).


Samenwerking