Beleid

Dit sluit aan bij de visie uit de conceptnota van Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: pdf 'Perspectief 2020 – Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' : 'Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk'. De opvang respecteert pdf het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap .

We streven naar een kwaliteitsvolle opvang om de hoek voor elk kind. Ouders van een kind met een specifieke zorgbehoefte hebben het recht om te kiezen tussen reguliere en gespecialiseerde opvang.

Sinds 2001 is inclusieve kinderopvang structureel voorzien in de regelgeving kinderopvang en wordt ze financieel ondersteund. Kinderopvanginitiatieven kunnen zo een steuntje in de rug krijgen voor hun extra inspanningen.

In 2014 werden de Centra voor Inclusieve Kinderopvang opgericht. Zij bieden zelf inclusieve opvang aan en sensibiliseren en ondersteunen opvanglocaties in het versterken van hun inclusieve werking. 


Bevraging

Momenteel onderzoeken we hoe we inclusieve kinderopvang succesvol kunnen maken. Ouders, kinderopvangvoorzieningen en de Centra voor Inclusieve Kinderopvang worden uitgebreid bevraagd naar hun ervaringen en verwachtingen. 


Samenwerking