Veel gestelde vragenRechthebbenden

Wat wordt bedoeld met een kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?

Het kind is schoolgaand van zodra het is ingeschreven in een school en het een dag (of een halve dag) naar school gaat of er gaat wennen. Dit kan in een school erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap of in een buitenlandse school.  Als het kind voldoende aanwezig is in de school, krijgt het kind de kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is.

Een kind gaat voltijds naar school en komt door omstandigheden terug voltijds naar de opvang. Heeft dit kind dan terug recht op de kinderopvangtoeslag?

Dit kan, maar niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler die hiervoor een manuele aanpassing doet.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als de facturen worden betaald door de VDAB/OCMW of een schuldbemiddelaar?

Ja, de ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als hij of zij de facturen niet betaalt?

Ja, de betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

Een ouder heeft een opvangdag betaald maar het kind is ziek. Krijgt hij of zij voor die dag kinderopvangtoeslag?

Neen, het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.

De ouder krijgt van de stad een financiële compensatie voor de kinderopvang (bv.Stad Antwerpen en Oostende), heeft de ouder dan nog recht op de kinderopvangtoeslag?

Ja, ook dan heeft de ouder recht op de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder de kinderopvangtoeslag als hij of zij geen inkomenstarief betaalt in een opvang met inkomenstarief?

Voorbeelden:
 • wendagen waarvoor geen inkomenstarief wordt betaald
 • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
 • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

Neen, de ouder heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag. De regelgeving Groeipakket bepaalt dat een ouder recht heeft op een kinderopvangtoeslag als het kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met inkomenstarief. De ouder betaalt voor dit kind geen inkomenstarief maar het kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met inkomenstarief. Deze opvang is bovendien goedkoop of gratis, dus is het niet verantwoord om een kinderopvangtoeslag te krijgen.

Wanneer eigen kinderen worden opgevangen tegen betaling in een groepsopvang, hebben deze ouders dan recht op een toeslag? 

Als het gaat om de kinderen van de organisator niet. Je kan niet aan jezelf betalen. Als het kinderen van de kinderbegeleiders zijn en zij betalen voor de opvang, dan kan het wel.

Ik ben zelfstandige onthaalouder en vang mijn eigen kind op. Mijn partner betaalt de facturen voor de opvang. Heb ik dan recht op de toeslag?

Als het gaat om het kind van de onthaalouder, dan heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag.

Registratie en doorgeven van de gegevens

Mag ik de aanwezigheden eerder doorgeven dan de 7e van de maand?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

Wordt het aantal openingsdagen opgevraagd om na te gaan of er niet teveel dagen worden doorgegeven?

Nee, er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Kind en Gezin zal steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles worden er wel nooit meer dagen betaald dan het aantal dagen in de maand.

Ben je als organisator verplicht het systeem van Kind en Gezin te gebruiken? 

Neen. Kind en Gezin vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via Aaron, ofwel via je eigen IT-systeem. 

Moet je als organisator het rekeningnummer van de ouders doorgeven?
Neen

 • Ouders die in Vlaanderen wonen en al een Groeipakket ontvangen, moeten geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt door dezelfde uitbetaler betaald.
 • Ouders die in Brussel of Wallonië wonen, zijn niet gekend in het Groeipakket. De uitbetalers zullen met hen contact opnemen om het rekeningnummer te krijgen. Deze ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
Waarom mag een organisator het kind niet registreren met zijn rijksregister of INSZ-nummer?

Het gebruik van het rijksregisternummer is gebonden aan strikte privacyregels. Om de organisatoren niet te verplichten aan deze regels te voldoen, kozen we ervoor om het rijksregisternummer niet op te vragen.
 
Waarom krijg ik maar tijd tot de 7e om de gegevens door te geven?

De betaling aan de ouders gebeurt op de 20ste van de maand na de opvangmaand.

We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:
 • de opvang een geldige vergunning heeft
 • de locatie niet werkt met inkomenstarief
 • het kind nog niet naar school gaat

Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

Betaling

Kan de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht uitbetaald worden?

Ja dit kan bijvoorbeeld bij correcties of wanneer een buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van hun kind.

Wat wordt er verstaan onder een werkdag?

Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Wat is het verschil tussen de vijf uitbetalers?

Iedere uitbetaler betaalt dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet, maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening. 
Er is 1 publieke uitbetaler: FONS. Er zijn 4 private uitbetalers: Infino, My Family, Kids Life en Parentia.

Algemeen

Hoe worden de ouders geïnformeerd over de kinderopvangtoeslag? 

De ouders krijgen de nodige informatie via hun uitbetalers. 

Moet het huishoudelijk reglement worden aangepast? 

Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor de privacy is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de gegevens die worden doorgestuurd naar Kind en Gezin. Meer weten  

Is er een compensatie voor de organisatoren voor deze extra administratieve opdracht? 

Er is geen rechtstreekse financiële tegemoetkoming voor de kinderopvangtoeslag. 

 • Je kon als opvang een basissubsidie aanvragen. 
 • Om de administratieve last te beperken, kan je gratis Aaron gebruiken. 
 • De kinderopvangtoeslag geeft de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs aantrekkelijker. 


Zal het systeem gebruikt worden om zaken te controleren?

Controle is altijd mogelijk, bijvoorbeeld om na te gaan of de opvang niet structureel overbezet is.

Is het verplicht om de gegevens door te geven?

Ja. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag. Je krijgt dan een aanmaning en eventueel een boete.

Wat als de organisator de gegevens niet tijdig bezorgt? 

Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen.