Veel gestelde vragenRechthebbenden

Wat wordt bedoeld met een kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?

Het kind is schoolgaand van zodra het is ingeschreven in een school en het een dag of een halve dag naar school gaat. Dit geldt voor scholen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, scholen erkend door de Franse gemeenschap en buitenlandse scholen. Het kind krijgt dan geen kinderopvangtoeslag meer, maar een kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is.

Een kind gaat voltijds naar school en komt door omstandigheden terug voltijds naar opvang. Heeft dit kind dan terug recht op de kinderopvangtoeslag?

Dit kan, maar niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler. Er gebeurt een manuele aanpassing binnen de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als de facturen worden betaald door de VDAB/OCMW of een schuldbemiddelaar?

Ja, de ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als hij of zij de facturen niet betaalt?

Ja, de betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

Ouders hebben een opvangdag betaald maar het kind is ziek. Krijgen ze voor die dag kinderopvangtoeslag?

Neen, het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.

De ouder krijgt van de stad een financiële compensatie voor de kinderopvang (bv.Stad Antwerpen en Oostende), heeft de ouder dan nog recht op de kinderopvangtoeslag?

Ja, ook dan heeft de ouder recht op de kinderopvangtoeslag
.
Krijgt een kind die geen inkomenstarief betaald in een opvang met inkomenstarief kinderopvangtoeslag?

Neen, kinderen waarvoor in een opvang met inkomenstarief een ‘vrije prijs’ wordt betaald, krijgen geen kinderopvangtoeslag, ook niet als ze gaan wennen.

Voorbeelden:
 • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
 • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief
Waarom?
De regelgeving groeipakket bepaalt dat je recht hebt op een kinderopvangtoeslag als je kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met IKT.

Je betaalt als ouder voor dit kind geen IKT tarief omdat het wendagen zijn of nauw verwant is met de kinderbegeleider maar je kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met Inkomenstarief.

Daarenboven is deze opvang goedkoop of gratis en is het dus niet verantwoord dat je een kinderopvangtoeslag zou ontvangen.

Bedrag en berekening

Hoe werd het bedrag van de kinderopvangtoeslag bepaald?

Het bedrag van de kinderopvangtoeslag is het verschil tussen:
 • het bedrag dat men raamt nodig te hebben om met een vrije prijs een leefbare kinderopvang te organiseren (30 euro) en
 • het maximumtarief in een locatie met inkomenstarief in het jaar 2017 (26,87 euro).
Het geïndexeerde bedrag van de kinderopvangtoeslag voor 2019 is 3,23 euro.

Hoe worden de bedragen afgerond?

Het eindresultaat wordt afgerond op het totale bedrag.

Voorbeelden van de afronding:
 • 0.42 > 0.40
 • 0,45 > 0.45
 • 0,49 > 0,50

Waarom is er gekozen voor een systeem van volle en halve opvangdagen?

 • De Vlaamse regering wil ouders met deze toeslag stimuleren om gebruik te maken van kinderopvang. Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen omdat het hen stimuleert in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden bijbrengt. Daarom krijgen ouders de toeslag pas als kinderen voldoende lang in de opvang zijn, minstens 3 uur per dag.

 • Voor de organisatoren zijn de volle en halve dagen afgestemd op de registratie voor inkomenstarief. Dat zorgt voor een eenduidig systeem voor de gehele kinderopvang.
Hoe verloopt de registratie bij nachtopvang?

Ouders hebben ook recht op de kinderopvangtoeslag voor nachtopvang.

Voorbeeld:

Het kind is aanwezig van 16.30 uur tot de dag erna 7 uur. Het gezin krijgt 2 dagen kinderopvangtoeslag.
 • Dag 1: van 16.30 tot 23.59 uur
 • Dag 2: van 0 tot 16.30 uur

Je moet de uren (23.59 uur en 0 uur) wel manueel toevoegen.

Waarom staat de maandprijs los van de kinderopvangtoeslag?

Je kan vrij bepalen hoeveel ouders betalen. Je kan bijvoorbeeld een volledige dag aanrekenen voor 2 uren opvang. Het kind is dan onvoldoende lang aanwezig voor de kinderopvangtoeslag waardoor de ouder geen toeslag krijgt.

Krijg de ouder kinderopvangtoeslag als het kind maar 1u per dag naar de opvang gaat?

Nee, er moet minimum drie uur per dag opvang geweest zijn.

Kan ik nog zelf bepalen wat een halve dag is en welke prijs ik hiervoor vraagt? Bijvoorbeeld: in mijn opvang is een halve dag 4 uren, voor de kinderopvangtoeslag 5 uren.

Ja. Voor het bepalen van de prijzen, bepaal je zelf wat een halve dag is en hoeveel je hiervoor aanrekent. De uren die gebruikt worden voor de berekening van de kinderopvangtoeslag staan daar volledig los van.

Mag ik de prijs laten stijgen, bijvoorbeeld met 3 euro per dag?

Ja, je mag de prijs verhogen.


Registratie en doorgeven van de gegevens

Mag ik de aanwezigheden eerder doorgeven dan de 7e van de maand?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

Wordt het aantal openingsdagen opgevraagd om na te gaan of er niet teveel dagen worden doorgegeven?

Nee, er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Kind en Gezin zal wel steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles kunnen er nooit meer dagen betaald worden dan het aantal dagen in de maand.

Ben je als organisator verplicht het systeem van Kind en Gezin te gebruiken?
Neen. Kind en Gezin vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via de webservice ofwel via het gratis systeem met de QR-codes.
Als je een eigen registratiesysteem hebt en dit systeem kan de nodige gegevens elektronisch bezorgen, dan kan je dit gebruiken.

Wanneer moet ik de gegevens bezorgen aan Kind en Gezin?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.
Bijvoorbeeld: je heeft de gegevens van januari 2019 door ten laatste op 7 februari 2019.

Moet je als organisator het rekeningnummer van de ouders doorgeven?

Neen
 • Ouders die in Vlaanderen wonen en al een Groeipakket ontvangen, moeten geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt door dezelfde uitbetaler betaald.
 • Ouders die in Brussel of Wallonië wonen, zijn niet gekend in het Groeipakket. De uitbetalers zullen met hen contact opnemen om het rekeningnummer te krijgen. Deze ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
Waarom mag een organisator het kind niet registreren met zijn rijksregister of INSZ-nummer?

Het gebruik van het rijksregisternummer is gebonden aan strikte privacyregels. Om de organisatoren niet te verplichten aan deze regels te voldoen, werd er voor gekozen om het rijksregisternummer niet op te vragen.
 
Waarom krijg ik maar tijd tot de 7e om de gegevens door te geven?

De kinderopvangtoeslag wordt aan de ouders betaald op de 20ste van de maand na de opvangmaand.

We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:
 • de opvang een geldige vergunning heeft
 • de locatie niet werkt met inkomenstarief
 • het kind nog niet naar school gaat

Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

Betaling

Kan de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht uitbetaald worden?

Ja dit kan bv bij correcties of wanneer je als buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van je kind.

Wat wordt er verstaan onder een werkdag?

Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Wat is het verschil tussen de vijf uitbetalers?

FONS (publieke uitbetaler) en de private uitbetalers Infino, My Family, Kids Life en Parentia zijn de vijf Vlaamse uitbetalers vanaf 2019. Iedere uitbetaler betaalt, zoals nu al het geval is in de huidige kinderbijslagregeling dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening.

Algemeen

Is er een compensatie voor de organisatoren voor deze extra administratieve opdracht?

Er is geen rechtstreekse financiële tegemoetkoming voor de kinderopvangtoeslag. Begin 2018 kon de groepsopvang een basissubsidie aanvragen. De gezinsopvang kan dat nog tot 19 december 2018.

Wij begrijpen wel dat het een bijkomende administratieve last betekent. Daarom wordt er een gratis gebruiksvriendelijk registratiesysteem aangeboden voor de organisatoren die geen softwaresysteem hebben.

Daarnaast biedt de toeslag aan de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs ook aantrekkelijker.

Zal het systeem gebruikt worden om zaken te controleren?

Controle is steeds mogelijk, bv. om na te gaan of de opvang aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.

Is het verplicht om de gegevens door te geven?

Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. De registratie van de gegevens is dus inderdaad verplicht. Als de opvang de gegevens niet bezorgt zal hij daartoe worden aangemaand.

Als hier geen oplossing wordt geboden, dan kunnen de organisatoren een boete opgelegd krijgen
.
We hopen uiteraard dat dit zo weinig mogelijk zal gebeuren, vandaar we heel wat middelen en mensen inzetten om de start van de kinderopvangtoeslag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wat als de organisator de gegevens niet tijdig bezorgt?

Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete.

Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag.