Veel gestelde vragenRechthebbenden

Welk kind heeft recht op de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is er voor een kind:

 • dat de Belgische nationaliteit heeft (dan heeft het een rijksregisternummer) of dat gemachtigd is om in België te verblijven (dan heeft het een INSZ nummer)
 • dat nog niet naar de kleuterschool gaat
 • dat wordt opgevangen in een opvang met een vergunning van Kind en Gezin
 • dat wordt opgevangen in een opvang die een vrije prijs vraagt: een prijs die niet gebaseerd is op het inkomen van de ouders
 • waarvoor de opvang betaald wordt.
  • Een eigen kind of een kind dat gratis opgevangen wordt, komen niet in aanmerking.

Wat wordt bedoeld met een kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?

Een kind krijgt geen kinderopvangtoeslag meer van zodra het is ingeschreven in een school en het een dag of een halve dag naar school gaat (of gaat wennen in de kleuterschool).
Met school word bedoeld: een school erkend door de Vlaamse of Franse gemeenschap of een buitenlandse school.

Zodra het kind naar school gaat, komt het in aanmerking voor de kleutertoeslag. Het kind moet dan voldoende aanwezig zijn op school.

In welke opvanglocatie heeft een kind recht op de kinderopvangtoeslag? 

 • De kinderopvanglocatie heeft een vergunning van Kind en Gezin. 
 • De opvang vraagt een vrije prijs: dit is een prijs die niet gebaseerd is op het inkomen van de ouders. 
 • De ouder moet betalen voor de opvang. Bij gratis opvang is er geen recht op de kinderopvangtoeslag. 

Krijgen een Waals of Brussels kind de toeslag als het worden opgevangen in een Vlaamse opvanglocatie? 

Ja, de kinderopvangtoeslag is er ook voor een kind dat in Wallonië of Brussel woont en naar een Vlaamse opvanglocatie gaat.
De ouders moeten zich dan registreren bij één van de Vlaamse uitbetalers om de toeslag te ontvangen: Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily, Parentia of FONS.

Krijgt een kind waarvoor een vrije prijs wordt betaald in een opvang met inkomenstarief kinderopvangtoeslag?

Neen, kinderen waarvoor in een opvang met inkomenstarief een ‘vrije prijs’ wordt betaald, krijgen geen kinderopvangtoeslag, ook niet als ze gaan wennen.

Voorbeelden:

 • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
 • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als hij of zij de facturen niet betaalt?

Ja, de betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

Bedrag en berekening

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag bedraagt op 1 januari 2019 3,23 euro per volle kinderopvangdag.

Hoe werd het bedrag van de kinderopvangtoeslag bepaald?

Het bedrag van de kinderopvangtoeslag is het verschil tussen
 • het bedrag dat men raamt nodig te hebben om met een vrije prijs een leefbare kinderopvang te organiseren (30 euro) en
 • het maximumtarief in een locatie met inkomenstarief in het jaar 2017 (26,87 euro).
Het geïndexeerde bedrag van de kinderopvangtoeslag voor 2019 is 3,23 euro.

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?

De kinderopvangtoeslag wordt per maand berekend. Ze wordt uitbetaald op basis van het aantal volle en halve kinderopvangdagen van die maand. Twee halve kinderopvangdagen worden samengeteld tot één volle kinderopvangdag.

De kinderopvangtoeslag = de som van het aantal volle en halve dagen x het bedrag van de toeslag.

Voorbeelden:
 • Een kind is 15 volle dagen in de opvang geweest en 4 halve dagen > 15 + 2 = 17 > 17 x 3,23 euro (2019) = 54,91 euro.
 • Een kind is 14 volle dagen naar de opvang geweest en 3 halve > 14 + 1,5 = 15,5 > 15,5 x 3.23 euro (2019) = 50,07 euro.
Hoe worden de bedragen afgerond?

Het eindresultaat wordt afgerond op het totale bedrag.

Voorbeelden van de afronding:
 • 0.42 > 0.40
 • 0,45 > 0.45
 • 0,49 > 0,50

Wat is een volle kinderopvangdag?

Een volle kinderopvangdag is een dag waarop een kind, samengeteld over die dag, minstens vijf uren wordt opgevangen.

Wat is een halve kinderopvangdag?

Een halve kinderopvangdag is een dag waarop een kind, samengeteld over die dag, minstens drie en minder dan vijf uren wordt opgevangen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg de ouder voor 2 halve dagen?

Twee halve kinderopvangdagen worden opgeteld tot één volle kinderopvangdag. De ouder krijgt 3,23 euro.

Een kind wordt opgevangen in twee opvanglocaties, worden de uren samengeteld per opvangdag?

Ja, de uren worden samengeteld. Elke opvanglocatie geeft zijn gegevens door aan Kind en Gezin. De uitbetalers tellen de uren op.

Bijvoorbeeld: het kind gaat in de voormiddag 2 uur naar de opvang ‘Beertje’ en in de namiddag 4 uur naar opvang ‘Stokstaartje’. Zowel ‘Beertje’ als ‘Stokpaardje’ vragen een vrije prijs waarvoor de ouder betaalt. De ouder krijgt een toeslag van 3,23 euro.

Waarom is er gekozen voor een systeem van volle en halve opvangdagen? 

 • De Vlaamse regering wil ouders met deze toeslag stimuleren om gebruik te maken van kinderopvang. Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen omdat het hen stimuleert in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden bijbrengt. Daarom krijgen ouders de toeslag pas als kinderen voldoende lang in de opvang zijn, minstens 3 uur per dag. 
 • Voor de organisatoren zijn de volle en halve dagen afgestemd op de registratie voor inkomenstarief. Dat zorgt voor een eenduidig systeem voor de gehele kinderopvang. 

Krijg de ouder kinderopvangtoeslag als het kind maar 1u per dag naar de opvang gaat? 

Nee, het kind moet minstens drie uur per dag in de opvang zijn.

Waarom staat de maandprijs los van de kinderopvangtoeslag?

Een organisator zonder inkomenstarief kan vrij kiezen hoeveel ouders betalen. Zo kan hij een volledige dag aanrekenen voor één uur opvang. Het kind is dan onvoldoende lang aanwezig waardoor de ouder geen toeslag krijgt. 

Voor hoeveel dagen per maand kan een ouder de kinderopvangtoeslag krijgen?

Een ouder krijgt een kinderopvangtoeslag voor de dagen dat het kind minstens 3 uren in de opvang was.

Per maand kan de ouder nooit meer dagen uitbetaald krijgen dan het aantal dagen in die maand. In februari kan een ouder bijvoorbeeld geen kinderopvangtoeslag krijgen voor 30 dagen opvang. 

Registratie en doorgeven gegevens

Is het verplicht om de gegevens door te geven?

Ja, de ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. Om de toeslag te kunnen betalen, heeft de overheid de aanwezigheidsuren nodig.

Wat als ik de gegevens niet tijdig bezorg?

Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete.

Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag.

Hoe moet ik de gegevens bezorgen?

Je bezorgt de correcte gegevens maandelijks elektronisch aan Kind en Gezin. Dit kan op 2 manieren:

 • ofwel via een softwareleverancier
  • Vraag aan je softwareleverancier om de nodige aanpassingen te doen zodat je hetzelfde systeem kan blijven gebruiken. Je softwareleverancier vindt hiervoor de handleiding op onze website.
 • ofwel via het gratis systeem van Kind en Gezin
  • Kind en Gezin zorgt voor een gratis systeem waarmee je de aanwezigheden kan registeren. Je scant dan een QR-code (soort barcode) in per kind. Kind en Gezin belt hierover elke opvang in het najaar op.

Ben je als organisator verplicht het systeem van Kind en Gezin te gebruiken?

Neen. Kind en Gezin vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via de webservice ofwel via het gratis systeem met de QR-codes.
Als je een eigen registratiesysteem hebt en dit systeem kan de nodige gegevens elektronisch bezorgen, dan kan je dit gebruiken.

Wanneer moet ik de gegevens bezorgen aan Kind en Gezin?

Je bezorgt de gegevens één keer per maand aan Kind en Gezin, ten laatste op de 7e dag van de maand die volgt op de maand waarin de kinderen werden opgevangen.
Bijvoorbeeld: je geeft de gegevens van januari 2019 door ten laatste op 7 februari 2019.

Mag ik de aanwezigheden eerder doorgeven dan de 7e van de maand?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

Welke gegevens moet ik aan Kind en Gezin bezorgen?

 • Voor elk kind dat opgevangen wordt: naam, voornaam, geboortedatum en geslacht. Deze informatie hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het over het juiste kind gaat.
 • De aanwezigheden van dat kind. Per dag: 
  • het uur dat het kind aankomt
  • het uur dat het kind vertrekt
  • Als een kind gedurende de dag meerdere aankomst en vertrekmomenten heeft, dan moeten de verschillende momenten doorgegeven worden.
 • De datum vanaf wanneer het kind naar school gaat 
 • Het dossiernummer van je opvanglocatie

Wanneer stopt de registratie en de uitbetaling?

De uitbetaling stopt als het kind 2 en een half jaar is, behalve:

 • als je doorgeeft dat het kind later dan die dag naar school zal gaan
 • de ouder door een ‘verklaring op eer’ verlenging vraagt. Deze verklaring op eer moet verlengd worden op 1 januari, 15 april en 1 september.

Moeten de ouders de registratie van het begin- en einduur van de opvang controleren en bevestigen?

Neen. Dit is niet verplicht. Ouders kunnen de uren controleren via het portaal 'Mijn Groeipakket' 

Is de ouder niet akkoord, dan kunnen ze dit met jou bespreken en worden de gegevens zo nodig aangepast.

Moet je het rekeningnummer van de ouders doorgeven?
  
Neen.

Waarom krijg je maar tot de 7e om de gegevens door te geven?

De kinderopvangtoeslag wordt aan de ouders betaald op de 20ste van de maand na de opvangmaand.

We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:

 • de opvang een geldige vergunning heeft
 • de locatie niet werkt met inkomenstarief
 • het kind nog niet naar school gaat

Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

Betaling

Aan wie wordt de kinderopvangtoeslag betaald? Wat is een bijslagtrekkende? 

 • De kinderopvangtoeslag wordt betaald aan ‘de bijslagtrekkende’. Dit is de persoon aan wie de kinderbijslag wordt betaald. 
 • Ouders kiezen samen wie de bijslagtrekkende is. De kinderopvangtoeslag van 1 kind kan niet opgesplitst worden. 
 • Bij gescheiden ouders, kiezen de ouders wie de bijslagtrekkende is. Deze ouder krijgt de kinderopvangtoeslag. 

Wanneer krijgt de ouder de kinderopvangtoeslag? 

De uitbetaler betaalt de kinderopvangtoeslag de twintigste dag van de maand waarin hij de gegevens van Kind en Gezin ontvangt. De kinderopvang moet dus de aanwezigheden op tijd doorgegeven aan Kind & Gezin. 
Als de twintigste dag van de maand geen werkdag is, dan gebeurt de betaling de eerste werkdag die volgt na de twintigste. 

Voorbeeld: 

Kind is in de opvang geweest in januari. De opvang bezorgt deze aanwezigheden ten laatste op 7 februari aan Kind en Gezin.
De ouder krijgt op 20 februari de kinderopvangtoeslag. Als 20 februari een zondag is, dan krijgt de ouder de kinderopvangtoeslag op 21 februari.


Wat wordt er verstaan onder een werkdag? 

Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is. 

Hoe krijgen de ouders informatie over het bedrag en de betaling? 

 • De ouders krijgen een bericht van de betaling. 
 • De eerste keer dat de ouders de kinderopvangtoeslag krijgen, krijgen ze alle informatie over de toeslag en de berekening. 
 • De ouder zal de maandelijkse opvangdagen (volle en halve dagen) en berekeningen op het portaal van het Groeipakket kunnen bekijken. 

Correcties en noodgevallen

Wat als ik een fout heb gemaakt?

Als een ouder laat weten dat het bedrag van de kinderopvangtoeslag niet juist is, dan zal hij dit met jou moeten bespreken. Als er een fout is doorgegeven, dan kan je dat aanpassen. De kinderopvangtoeslag zal dan achteraf voor de ouders rechtgezet worden.

Hoelang kunnen we fouten doorgeven bij fouten?

Fouten kunnen met terugwerkende kracht van 5 jaar doorgegeven worden.

Wat als de opvang buiten haar wil om de gegevens niet kan bezorgen?

Als er overmacht is en je de aanwezigheden niet op tijd kan bezorgen, dan verwittig je je klantenbeheerder. Je klantenbeheerder verwittigt dan de uitbetaler. De uitbetaler brengt het gezin op de hoogte.

In dat geval krijg je geen aanmaning.

Wat als de opvang omwille van een noodsituatie de gegevens niet meer kan bezorgen?

Als het omwille van een noodsituatie niet meer mogelijk is om de gegevens door te geven, dan kan de ouder een formulier ‘verklaring op eer’ invullen.

De ouder zal dan alle informatie moeten geven die nodig is om de kinderopvangtoeslag te berekenen. Op basis van deze verklaring zal de kinderopvangtoeslag achteraf worden betaald.

Informatie en opleiding

Voor wie zijn er infosessies?

De informatiesessie worden georganiseerd voor organisatoren die niet werken via een softwareleverancier en die aangeven dat het moeilijk is voor hen om via de handleiding het systeem te gebruiken.

Wanneer zijn er infosessies?

Je zal in oktober een uitnodiging krijgen voor de infosessies.

Waar zijn er infosessies?

De locaties voor de infosessies zijn nog niet gekend. In oktober zal je een uitnodiging krijgen en kan je kiezen waar je de infosessie volgt.

Bewaartermijnen

Hoe lang moet ik de gegevens bewaren?

5 jaar.

Waarom moet ik de gegevens bewaren?

Je moet de documenten kunnen voorleggen bij controle of bij discussie. Het is mogelijk dat je gegevens van vroeger moet aanpassen met terugwerkende kracht.

Wanneer start de termijn van 5 jaar?

De termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de betaling is gebeurd.

Bijvoorbeeld: als opvang van een kind start op 15 januari 2019, dan begint de termijn te lopen vanaf 1 februari 2019.

Andere

Wordt het aantal openingsdagen opgevraagd om na te gaan of er niet teveel dagen worden doorgegeven?

Nee, er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Kind en Gezin zal wel steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles kunnen er nooit meer dagen betaald worden dan het aantal dagen in de maand.

Krijgen we een bijdrage voor deze extra administratieve opdracht?

Er is geen rechtstreekse financiële tegemoetkoming voor de kinderopvangtoeslag. Begin 2018 kon de groepsopvang een basissubsidie aanvragen. De gezinsopvang kan dat nog tot 19 december 2018.

Wij begrijpen wel dat het een bijkomende administratieve last betekent. Daarom wordt er een gratis gebruiksvriendelijk registratiesysteem aangeboden voor de organisatoren die geen softwaresysteem hebben. 

Daarnaast biedt de toeslag aan de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs ook aantrekkelijker.