Veel gestelde vragenRechthebbenden

Wat wordt bedoeld met een kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?

Het kind is schoolgaand van zodra het is ingeschreven in een school en het een dag of een halve dag naar school gaat. Dit geldt voor scholen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, scholen erkend door de Franse gemeenschap en buitenlandse scholen. Het kind krijgt dan geen kinderopvangtoeslag meer, maar een kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is.

Een kind gaat voltijds naar school en komt door omstandigheden terug voltijds naar opvang. Heeft dit kind dan terug recht op de kinderopvangtoeslag?

Dit kan, maar niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler. Er gebeurt een manuele aanpassing binnen de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als de facturen worden betaald door de VDAB/OCMW of een schuldbemiddelaar?

Ja, de ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een ouder kinderopvangtoeslag als hij of zij de facturen niet betaalt?

Ja, de betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

Ouders hebben een opvangdag betaald maar het kind is ziek. Krijgen ze voor die dag kinderopvangtoeslag?

Neen, het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.

De ouder krijgt van de stad een financiële compensatie voor de kinderopvang (bv.Stad Antwerpen en Oostende), heeft de ouder dan nog recht op de kinderopvangtoeslag?

Ja, ook dan heeft de ouder recht op de kinderopvangtoeslag.

Krijgt een kind waarvoor geen inkomenstarief wordt betaald in een opvang met inkomenstarief kinderopvangtoeslag?

Neen, kinderen waarvoor in een opvang met inkomenstarief een ‘vrije prijs’ wordt betaald, krijgen geen kinderopvangtoeslag, ook niet als ze gaan wennen.

Voorbeelden:
  • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
  • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

Waarom?
De regelgeving groeipakket bepaalt dat je recht hebt op een kinderopvangtoeslag als je kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met IKT.

Je betaalt als ouder voor dit kind geen IKT tarief omdat het wendagen zijn of nauw verwant is met de kinderbegeleider maar je kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met Inkomenstarief.

Daarenboven is deze opvang goedkoop of gratis en is het dus niet verantwoord dat je een kinderopvangtoeslag zou ontvangen.

Hoe worden de ouders geïnformeerd over de kinderopvangtoeslag?

De ouders krijgen de nodige informatie via hun uitbetalers.

Moet het HHR aangepast worden?

Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Het is belangrijk ,in het kader van de privacy, dat ouders op de hoogte zijn van de gegevens die worden doorgestuurd naar Kind en Gezin.
Voor meer informatie kan je terecht op: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/regelgeving-en-juridisch/privacy/

Wanneer eigen kinderen worden opgevangen tegen betaling in een groepsopvang, hebben deze ouders dan geen recht op een toeslag?

Als het gaat om de kinderen van de organisator niet. Je kan niet aan jezelf betalen. Als het kinderen van de kinderbegeleiders zijn, en zij betalen, dan kan het wel.

Ik ben zelfstandige onthaalouder en vang mijn eigen kind op, mijn partner betaalt de facturen voor de opvang, heb ik dan recht op de toeslag?

Als het gaat om het kind van de onthaalouder heeft men geen recht.

Registratie en doorgeven van de gegevens

Mag ik de aanwezigheden eerder doorgeven dan de 7e van de maand?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

Wordt het aantal openingsdagen opgevraagd om na te gaan of er niet teveel dagen worden doorgegeven?

Nee, er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Kind en Gezin zal wel steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles kunnen er nooit meer dagen betaald worden dan het aantal dagen in de maand.

Ben je als organisator verplicht het systeem van Kind en Gezin te gebruiken?
Neen. Kind en Gezin vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via de webservice ofwel via het gratis systeem met de QR-codes.
Als je een eigen registratiesysteem hebt en dit systeem kan de nodige gegevens elektronisch bezorgen, dan kan je dit gebruiken.

Wanneer moet ik de gegevens bezorgen aan Kind en Gezin?

Ja, je mag de gegevens doorgeven vanaf de 1ste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de 7de dag van de maand doorgestuurd worden naar Kind en Gezin. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.
Bijvoorbeeld: je heeft de gegevens van januari 2019 door ten laatste op 7 februari 2019.

Moet je als organisator het rekeningnummer van de ouders doorgeven?

Neen
  • Ouders die in Vlaanderen wonen en al een Groeipakket ontvangen, moeten geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt door dezelfde uitbetaler betaald.
  • Ouders die in Brussel of Wallonië wonen, zijn niet gekend in het Groeipakket. De uitbetalers zullen met hen contact opnemen om het rekeningnummer te krijgen. Deze ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
Waarom mag een organisator het kind niet registreren met zijn rijksregister of INSZ-nummer?

Het gebruik van het rijksregisternummer is gebonden aan strikte privacyregels. Om de organisatoren niet te verplichten aan deze regels te voldoen, werd er voor gekozen om het rijksregisternummer niet op te vragen.
 
Waarom krijg ik maar tijd tot de 7e om de gegevens door te geven?

De kinderopvangtoeslag wordt aan de ouders betaald op de 20ste van de maand na de opvangmaand.

We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:
  • de opvang een geldige vergunning heeft
  • de locatie niet werkt met inkomenstarief
  • het kind nog niet naar school gaat

Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

Betaling

Kan de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht uitbetaald worden?

Ja dit kan bv bij correcties of wanneer je als buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van je kind.

Wat wordt er verstaan onder een werkdag?

Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Wat is het verschil tussen de vijf uitbetalers?

FONS (publieke uitbetaler) en de private uitbetalers Infino, My Family, Kids Life en Parentia zijn de vijf Vlaamse uitbetalers vanaf 2019. Iedere uitbetaler betaalt, zoals nu al het geval is in de huidige kinderbijslagregeling dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening.

Algemeen

Is er een compensatie voor de organisatoren voor deze extra administratieve opdracht?

Er is geen rechtstreekse financiële tegemoetkoming voor de kinderopvangtoeslag. Begin 2018 kon de groepsopvang een basissubsidie aanvragen. De gezinsopvang kan dat nog tot 19 december 2018.

Wij begrijpen wel dat het een bijkomende administratieve last betekent. Daarom wordt er een gratis gebruiksvriendelijk registratiesysteem aangeboden voor de organisatoren die geen softwaresysteem hebben.

Daarnaast biedt de toeslag aan de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs ook aantrekkelijker.

Zal het systeem gebruikt worden om zaken te controleren?

Controle is steeds mogelijk, bv. om na te gaan of de opvang aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.

Is het verplicht om de gegevens door te geven?

Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. De registratie van de gegevens is dus inderdaad verplicht. Als de opvang de gegevens niet bezorgt zal hij daartoe worden aangemaand.

Als hier geen oplossing wordt geboden, dan kunnen de organisatoren een boete opgelegd krijgen
.
We hopen uiteraard dat dit zo weinig mogelijk zal gebeuren, vandaar we heel wat middelen en mensen inzetten om de start van de kinderopvangtoeslag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wat als de organisator de gegevens niet tijdig bezorgt?

Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete.

Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag.