Paritair comité

Uitzonderingen

  • kinderopvang verbonden aan een lokaal bestuur: hiervoor gelden specifieke loonafspraken

  • kinderopvang verbonden aan een andere welzijnsvoorziening (bv. ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis): hiervoor gelden de loonafspraken van het PC van de hoofdactiviteit van de voorziening.

Opgelet: vroegere zelfstandige kinderopvang met werknemers

De sociale partners sloten voor hen een bijzondere CAO af:

  • Verschillende CAO’s die voor de vroegere erkende en gesubsidieerde opvang gelden, moeten nog niet worden toegepast voor zelfstandige werkgevers zonder subsidie, met basissubsidie of met subsidie inkomenstarief aan het tarief van de vroegere zelfstandige kinderopvang met IKG. 

  • Voor de vroegere zelfstandige kinderopvang met IKG (trap 2B) is er een stappenplan dat vastlegt hoe de lonen geleidelijk zullen stijgen en welke nu nog uitgesloten CAO’s stapsgewijs zullen worden toegepast, in de mate dat ook de subsidie zal groeien naar het niveau van vroegere erkende en gesubsidieerde kinderopvang.

Meer weten

Voor meer info over de precieze loonsvoorwaarden en toe te passen CAO’s kan je terecht: