Statuut


Aangesloten gezinsopvang (vroegere aangesloten onthaalouder)

Een kinderbegeleider die aangesloten is bij een organisator gezinsopvang (de vroegere dienst voor onthaalouders), is onderworpen aan het sociaal statuut voor onthaalouders. Hij/zij bouwt een pensioen op en kan zelf een recht op gezinsbijslag doen ontstaan. De onthaalouder is verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Als er kinderen buiten zijn/haar wil afwezig zijn, dan krijgt hij/zij van de RVA een opvanguitkering.

De sociale zekerheidsbijdragen worden door de organisator aan de bron van de kostenvergoeding ingehouden en aan de RSZ gegeven. De organisator betaalt ook zelf een bijdrage aan de RSZ.

De hoogte van de meeste sociale zekerheidsuitkeringen hangt af van de gezinssituatie, het aantal opgevangen kinderen en het aantal dagen dat die kinderen opgevangen zijn.

Werknemers

Werknemers hebben het socialezekerheidsstatuut van werknemers. Meer weten: RSZ

Aangiftes kinderbegeleiders met eigen statuut (de vroegere aangesloten onthaalouders)

Vragen over sociale zekerheid

Algemeen

contact opnemen:

Opvanguitkering

Ziekteverzekering

Beroepsziekten

Arbeidsongevallen 

Gezinsbijslagen

Pensioenen

Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders

De Vlaamse Regering gaf op 14 februari 2014 haar goedkeuring aan de conceptnota 'proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders'. Het proefproject wil nagaan of en hoe een werknemersstatuut in de praktijk kan worden toegepast bij onthaalouders die zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, en liep tot 31 december 2016. De Vlaamse Regering besliste op 24 februari 2017 om het project te verlengen met twee jaar, tot 31 december 2018. De verlenging biedt de kans om de financiële en fiscale implicaties beter in kaart te brengen en om aan te sluiten bij keuzes die zullen volgen uit de lopende strategische visie-oefening over de gezinsopvang. 

Evaluatieverslag van het proefproject

Zelfstandig statuut

Zelfstandigen zijn onderworpen aan het statuut voor zelfstandigen:

  • Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een ziekenfonds.
  • Betaling van sociale zekerheidsbijdragen en daardoor recht op een pensioen, kraamgeld, adoptiepremie, kinderbijslag en een ziekte- en invaliditeitsverzekering
    • Vermindering of vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen mogelijk. Bv. bij een bijberoep of wanneer het inkomen onder een bepaald min. blijft en je via de partner verzekerd bent. Je bouwt dan wel zelf geen socialezekerheidsrechten, zoals een pensioen.
  • Meer weten: bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Samenwerken al zelfstandige

• In de zelfstandige opvang wordt er wel eens voor gekozen om met meerdere personen op zelfstandige basis samen te werken.
• Opgelet! Iemand die zich als zelfstandige registreert maar in feite onder het gezag van een werkgever werkt, is een schijnzelfstandige. Bij controle door de sociale inspectie kan dit zware gevolgen hebben voor de werkgever.