Statuut


Aangesloten gezinsopvang (vroegere aangesloten onthaalouder)

Een kinderbegeleider die aangesloten is bij een organisator gezinsopvang (de vroegere dienst voor onthaalouders), is onderworpen aan het sociaal statuut voor onthaalouders. Hij/zij bouwt een pensioen op en kan zelf een recht op gezinsbijslag doen ontstaan. De onthaalouder is verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Als er kinderen buiten zijn/haar wil afwezig zijn, dan krijgt hij/zij van de RVA een opvanguitkering.

De sociale zekerheidsbijdragen worden door de organisator aan de bron van de kostenvergoeding ingehouden en aan de RSZ gegeven. De organisator betaalt ook zelf een bijdrage aan de RSZ.

De hoogte van de meeste sociale zekerheidsuitkeringen hangt af van de gezinssituatie, het aantal opgevangen kinderen en het aantal dagen dat die kinderen opgevangen zijn.

Werknemers

Werknemers hebben het socialezekerheidsstatuut van werknemers. Meer weten: RSZ

Aangiftes kinderbegeleiders met eigen statuut (de vroegere aangesloten onthaalouders)

Vragen over sociale zekerheid

Algemeen

contact opnemen:

Opvanguitkering

Ziekteverzekering

Beroepsziekten

Arbeidsongevallen 

Gezinsbijslagen

Pensioenen

Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders

De onthaalouders aangesloten bij een dienst hebben sinds 2003 een 'sui generis statuut'. Dit statuut geeft onthaalouders sociale rechten, maar niet als werknemer. De Vlaamse Regering keurde op 22 mei 2015 een proefproject voor een werknemersstatuut goed. Dit proefproject werd gefinancierd met middelen uit het VIA, aangevuld met Sociale Maribel middelen. 

2015-2016

Tijdens het eerste proefproject kregen 121,33 voltijdsequivalente (VTE) aangesloten onthaalouders: 

 • een volwaardig bediendenstatuut 
 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor huisarbeid
 • het loon van de hoogste categorie van het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen
 • een onkostenvergoeding van 30% van het bruto-maandloon. 

2017-2021

Na een eerste verlening in 2017 en 2018, besloten de Vlaamse Regering en de sociale partners om binnen VIA 5:

 • het project opnieuw met twee jaar te verlengen
 • het aantal onthaalouder hiervoor uit te breiden naar 314,13 VTE 
 • de voorwaarden te verbeteren:
  • De tewerkstellingsbreuk wordt enkel nog berekend op basis van het aantal uren.
  • Het minimumloon is verhoogd.  

De kinderbegeleiders die al deelnamen aan het proefproject werken sinds 1 januari 2019 aan de verbeterde (loon)voorwaarden, tenzij ze zelf beslissen om terug met het sui generis statuut te werken. Kinderbegeleiders die vanaf 1 april 2019 instapten, werkten meteen met de verbeterde (loon)voorwaarden.

Deze fase van het proefproject werknemersstatuut is gestart op 1 januari 2019 en loopt tot 31 maart 2021. Opgroeien maakte met de sociale partners een evaluatiekader om de gevolgen voor de organisatoren, de onthaalouders, de gezinnen en de kostprijs voor de overheid in kaart te brengen. Door COVID-19 was de geplande evaluatie in 2020 weinig zinvol. Bovendien voorziet de Federale Regering in haar regeerakkoord een evaluatie van het sui-generisstatuut. Deze resultaten worden meegenomen in de besluitvorming over het proefproject.  Daarom besliste de Vlaamse Regering het proefproject te verlengen. Het loopt nu tot 31 maart 2023.

Zelfstandig statuut

Zelfstandigen zijn onderworpen aan het statuut voor zelfstandigen:

 • Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een ziekenfonds.
 • Betaling van sociale zekerheidsbijdragen en daardoor recht op een pensioen, kraamgeld, adoptiepremie, kinderbijslag en een ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Vermindering of vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen mogelijk. Bv. bij een bijberoep of wanneer het inkomen onder een bepaald min. blijft en je via de partner verzekerd bent. Je bouwt dan wel zelf geen socialezekerheidsrechten, zoals een pensioen.
 • Meer weten: bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Samenwerken al zelfstandige

• In de zelfstandige opvang wordt er wel eens voor gekozen om met meerdere personen op zelfstandige basis samen te werken.
• Opgelet! Iemand die zich als zelfstandige registreert maar in feite onder het gezag van een werkgever werkt, is een schijnzelfstandige. Bij controle door de sociale inspectie kan dit zware gevolgen hebben voor de werkgever.