Bewaartermijnen van gegevens in de kinderopvang van baby's en peuters


Bewaartermijnen vanaf 1 april 2014

Welke gegevens

Bewaartermijn (1)

Klachten en crisissituaties

 

10 jaar

Het kind en zijn gezin
·   medische gegevens van het kind
·   identificatiegegevens
·   gegevens over de vraag naar kinderopvang
·   gegevens over het gebruik van de kinderopvanglocatie door gezinnen
·   financiële gegevens en gegevens over de gezinssituatie
·  gegevens over de maatschappelijke kwetsbaarheid

 

Organisatoren, verantwoordelijken,  kinderbegeleiders en eventuele andere medewerkers 
·  attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister
·  identificatiegegevens, opleidingsgegevens en draagkrachtgegevens

 

Elke meerderjarige persoon die in de kinderopvanglocatie direct contact heeft met de opgevangen kinderen
·   attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister

 

 

 

 

5 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijken, kinderbegeleiders en  eventuele andere medewerkers: deze termijn begint te lopen vanaf het einde van hun tewerkstelling.

 

 

 

(1) decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters van 20 april 2012, art 24 (laatste alinea)

Gegevens van voor 1 april 2014: overgangsregeling voor erkende kinderdagverblijven en diensten

Voor de vroegere erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders was er een regelgeving over de bewaartermijnen van gegevens. Voor de andere opvangvoorzieningen was er geen regeling (1).
Omdat de huidige bewaartermijnen verschillen van de vorige en er geen overgangsregeling in het kinderopvangdecreet is voorzien, kan volgende overgangsregeling toegepast worden voor de bewaring van gegevens die dateren van voor 1 april 2014.

Welke gegevens

Bewaartermijn

Bewijsstukken over de erkenning voor het decreet

5 jaar (in plaats van de vroegere 10 jaar)

Persoonsgegevens van kinderen en hun gezin:

·        identificatiegegevens

·        gegevens over de tariefbepaling

·        afspraken met ouders

·        inlichtingenfiche van de kinderen (discreet, bijvoorbeeld  onder gesloten omslag)

 

·        Als ze de opvang vóór 1/4/2014 verlaten hebben: : 3 jaar na het einde van de opvang

·        Als ze voor 1/4/2014 in de opvang aanwezig waren en vanaf 1/4/2014 de opvang verlaten hebben: : 5 jaar na het einde van de opvang

Gegevens van aangesloten onthaalouders (2) 

 

 

·        Als de tewerkstelling werd beëindigd vóór 1 april 2014 : 3 jaar na het beëindigen van de tewerkstelling

·        Als de tewerkstelling wordt beëindigd vanaf 1 april 2014: : 5 jaar na het beëindigen van de tewerkstelling.

 


(1) Het vroegere ministerieel besluit van 12 juni 2001 over de erkennings-en subsidiëringsprocedure voor kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders stelde in artikel 33 bewaartermijnen vast van 3 tot 10 jaar.
(2) Enkel voor de administratieve dossiers van aangesloten onthaalouders was er een regeling voorzien, niet voor de dossiers van andere personen die in de kinderopvang werken.