Juridisch


Juridisch advies

Heb je een juridische vraag? Iedereen kan terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat.
Meer weten

Bewaartermijnen van gegevens in de kinderopvang van baby's en peuters

Hier vind je info over hoe lang je gegevens in kinderopvang over baby's en peuters moet bewaren.

Bewaartermijnen vanaf 1 april 2014

Welke gegevens

Bewaartermijn (1)

Klachten en crisissituaties

 

10 jaar

Het kind en zijn gezin
·   medische gegevens van het kind
·   identificatiegegevens
·   gegevens over de vraag naar kinderopvang
·   gegevens over het gebruik van de kinderopvanglocatie door gezinnen
·   financiële gegevens en gegevens over de gezinssituatie
·  gegevens over de maatschappelijke kwetsbaarheid

 

Organisatoren, verantwoordelijken,  kinderbegeleiders en eventuele andere medewerkers 
·  attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister
·  identificatiegegevens, opleidingsgegevens en draagkrachtgegevens

 

Elke meerderjarige persoon die in de kinderopvanglocatie direct contact heeft met de opgevangen kinderen
·   attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister

 

 

 

 

5 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijken, kinderbegeleiders en  eventuele andere medewerkers: deze termijn begint te lopen vanaf het einde van hun tewerkstelling.

 

 

 

(1) decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters van 20 april 2012, art 24 (laatste alinea)

Gegevens van voor 1 april 2014: overgangsregeling voor erkende kinderdagverblijven en diensten

Voor de vroegere erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders was er een regelgeving over de bewaartermijnen van gegevens. Voor de andere opvangvoorzieningen was er geen regeling (1).
Omdat de huidige bewaartermijnen verschillen van de vorige en er geen overgangsregeling in het kinderopvangdecreet is voorzien, kan volgende overgangsregeling toegepast worden voor de bewaring van gegevens die dateren van voor 1 april 2014.

Welke gegevens

Bewaartermijn

Bewijsstukken over de erkenning voor het decreet

5 jaar (in plaats van de vroegere 10 jaar)

Persoonsgegevens van kinderen en hun gezin:

·        identificatiegegevens

·        gegevens over de tariefbepaling

·        afspraken met ouders

·        inlichtingenfiche van de kinderen (discreet, bijvoorbeeld  onder gesloten omslag)

 

·        Als ze de opvang vóór 1/4/2014 verlaten hebben: : 3 jaar na het einde van de opvang

·        Als ze voor 1/4/2014 in de opvang aanwezig waren en vanaf 1/4/2014 de opvang verlaten hebben: : 5 jaar na het einde van de opvang

Gegevens van aangesloten onthaalouders (2) 

 

 

·        Als de tewerkstelling werd beëindigd vóór 1 april 2014 : 3 jaar na het beëindigen van de tewerkstelling

·        Als de tewerkstelling wordt beëindigd vanaf 1 april 2014: : 5 jaar na het beëindigen van de tewerkstelling.

 


(1) Het vroegere ministerieel besluit van 12 juni 2001 over de erkennings-en subsidiëringsprocedure voor kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders stelde in artikel 33 bewaartermijnen vast van 3 tot 10 jaar.
(2) Enkel voor de administratieve dossiers van aangesloten onthaalouders was er een regeling voorzien, niet voor de dossiers van andere personen die in de kinderopvang werken.

  

Privacy

Wie info over personen verwerkt, moet zich aan de Privacywet houden.

Meer weten

Afwijken van de regelgeving of aanbevelingen

Vergunning, erkenning of het attest van toezicht 

Als de regelgeving over kinderopvang niet wordt nageleefd, dan kan Kind en Gezin de vergunning, de erkenning of het attest van toezicht van de opvang intrekken.

Naast de voorwaarden die in de regelgeving staan, geeft Kind en Gezin ook heel wat aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Omdat aanbevelingen niet letterlijk in de regelgeving opgenomen zijn, kan Kind en Gezin ze niet afdwingen. De opvang beslist zelf of ze de aanbevelingen volgt of niet. Misschien kies je voor een goed overwogen alternatief dat hetzelfde resultaat heeft. 

Hou hierbij rekening met aansprakelijkheid. Als er in de opvang een fout wordt gemaakt waardoor iemand schade lijdt, dan kan een rechter de opvang aansprakelijk stellen.