Belastingen

Spring naar:

Fiscale vrijstelling compensatiesubsidie in kader van de coronacrisis voor onthaalouders

In deze pdf brief aan minister van Welzijn Wouter Beke deelt de FOD Financiën mee welke fiscale behandeling is voorbehouden aan de compensatiesubsidie in kader van de coronacrisis voor (zelfstandige en aangesloten) onthaalouders.

In deze pdf circulaire wordt dit meer in detail uiteengezet voor de aangesloten onthaalouders.

Opvang

Info over belastingen voor de opvang

Personenbelasting of vennootschapsbelasting

Naargelang de aard van je onderneming (een eenmanszaak, een vennootschap, een VZW, enz.) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast:

 • Natuurlijke personen betalen personenbelasting.

 • Vennootschappen betalen (de gunstigere) vennootschapsbelasting.

 • VZW's kunnen, naargelang de aard van de activiteit, zowel onder het stelsel van de personenbelasting als onder dat van de vennootschapsbelasting vallen.

Kostenforfait of werkelijke beroepskosten

Vennootschap of vzw

Je belastbaar inkomen ontstaat na aftrek van je kosten van je bruto-inkomen. Als je georganiseerd bent als vennootschap of vzw, kan je geen kostenforfait toepassen. Je bent verplicht om je werkelijke beroepskosten af te trekken en deze aan te tonen met de nodige bewijsstukken.

Natuurlijke persoon of feitelijke vereniging

Ben je georganiseerd als natuurlijke persoon of als feitelijke vereniging? Dan kan je het kostenforfait gebruiken.

 • Het kostenforfait is een forfaitair bedrag dat je aanvaardt als je totale beroepskost. Het wordt van je bruto-beroepsinkomsten afgetrokken om je netto-inkomsten te berekenen.

 • Het volledige kostenforfait bedraagt 17,5 euro per dag per kind. Dit bedrag wordt niet opgesplitst voor halve dagen of een aantal uren.

 • Het forfait omvat alle beroepskosten, behalve de eventuele bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

 • Is de prijs die jij aan ouders vraagt lager dan 17,5 euro, dan mag je maximaal die prijs als kostenforfait inbrengen. Is je ouderbijdrage bijvoorbeeld 17 euro per dag per kind, dan kan je maximaal 17 euro als kostenforfait inbrengen.

Ook als je personeel tewerkstelt, kan je het kostenforfait gebruiken. Je kan als groepsopvang kiezen uit:

 • het volledige kostenforfait: 17,5 euro per dag per kind
 • een gedeeltelijk kostenforfait: 7,5 euro per dag per kind, te combineren met het bewijzen van bepaalde 'grotere' kosten

Samengevat

Bij je belastingaangifte kies je voor één van de drie manieren van aftrek van kosten:

 • kosten volledig bewijzen
 • volledig kostenforfait
 • of een combinatie van het gedeeltelijk forfait en te bewijzen kosten

Tip

Houd tijdens het jaar een overzicht van je werkelijk gemaakte kosten bij. Zo kan je voor het meest voordelige systeem kiezen. 

 • Liggen je kosten onder 17,5 euro per dag per kind, dan kies je het beste voor het kostenforfait. 

 • Liggen je kosten heel wat hoger dan het forfait, dan ga je voor het bewijzen van je werkelijke beroepskosten. 

 • Er zijn organisatoren bij wie de kosten af en toe hoger uitvallen dan 17,5 euro en die toch voor het kostenforfait kiezen, omdat het hen administratieve werkdruk bespaart.

 • pdf Meer weten: circulaire

Nieuw akkoord 2020 en 2021

Op 12/03/2020 werd een collectief akkoord met de beroepsfederaties afgesloten, met het akkoord de bevoegde Minister De Croo.
 • Het nieuw akkoord geldt van 01/01/2020 (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) tot en met 31/12/2021 ( inkomsten 2021, aanslagjaar 2022). 
 • Het globaal onkostenforfait wordt verhoogd van 17,5 euro naar 19 euro per aanwezig kind per opvangdag.
 • Het beperkt onkostenforfait wordt verhoogd van 7,5 euro naar 8 euro per aanwezig kind per opvangdag.
Voorwaarden
 • Het kostenforfait kan enkel gevraagd worden door 
  • een organisator met een vergunning van Opgroeien voor baby’s en peuters (niet voor organisatoren die enkel buitenschoolse opvang doen)
  • een natuurlijke persoon die als zelfstandige werkt (ook natuurlijke personen actief binnen een feitelijke vereniging komen in aanmerking)
  • een organisator die
   • ofwel geen subsidies krijgt (trap 0)
   • ofwel enkel de basissubsidie krijgt (trap 1)
   • ofwel de subsidie inkomenstarief trap 2B krijgt en een vergunning van maximum 28 plaatsen heeft. Het gaat over 28 plaatsen per vergunninghouder, dus zelfstandigen of feitelijke verenigingen die in trap 2B zitten mogen in het totaal niet meer dan 28 kinderen opvangen. Deze limiet van 28 kinderen geldt vanaf 01/01/2021 (aanslagjaar 2022).
 • Voor feitelijke verenigingen is het mogelijk dat ieder lid het onkostenforfait vraagt.
  • Uitzondering: is de organisator een vennootschap die werkt met zelfstandige opvangpersonen die hun kosten doorfactureren of hun prestaties factureren aan deze rechtspersoon, dan kunnen de zelfstandige opvangpersonen en de rechtspersoon geen beroep doen op het forfait. 
 • Het forfait kan niet opgesplitst worden over verschillende opvangpersonen.
Het kostenforfait kan niet gebruikt worden door:
 • vennootschappen en verenigingen (waaronder ook feitelijke verenigen op zichzelf) 
 • aangesloten onthaalouders, waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd.

Subsidies

De subsidies van Kind en Gezin zijn belastbaar.

Aanvullende en provinciebelastingen

 • Zelfstandigen en vennootschappen betalen naast directe belastingen ook aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, enz.).

 • Per provincie gelden er andere reglementen en procedures voor de provinciebelastingen. Hiervoor neem je best contact op met de dienst belastingen van jouw provincie.

Meer weten

Ouders

Ouders kunnen de kosten voor kinderopvang inbrengen in hun belastingen. Elk jaar bezorg je hen hiervoor een fiscaal attest.

Werkgevers

Bedrijven en zelfstandigen kunnen hun uitgaven voor kinderopvang in groepsopvang onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken. Meer weten