Overzicht subsidietrappen per subsidiegroep

In excel deze Excel vind je een overzicht van:

1. De vergunde locaties

Hiermee wordt alle formele kinderopvang bedoeld die een vergunning heeft van Kind en Gezin en waar baby’s en peuters worden opgevangen eventueel in combinatie met schoolgaande kinderen.

Per organisator is het aantal subsidiegroepen weergegeven met de subsidietrap en de vergunde locaties die binnen die subsidiegroep vallen.
De subsidietrap geeft het hoogste subsidietarief van de subsidiegroep weer. Subsidies worden dus toegekend op niveau subsidiegroep en niet aan de locaties. 
De organisator bepaalt zelf in welke locaties zij of hij de subsidies inzet, rekening houdend met de subsidievoorwaarden waaraan de locatie voldoet. 

Er zijn verschillende subsidietrappen:

  • Enkel T1: ontvangt basissubsidie
  • Enkel T2A: ontvangt subsidie voor inkomenstarief – hoog tarief en basissubsidie
  • Enkel T2B: ontvangt subsidie inkomenstarief – laag tarief en basissubsidie
  • T2A en T2B: ontvangt zowel subsidie T2A als T2B en basissubsidie
  • T3: plussubsidie: subsidie voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Wordt toegekend in combinatie met T2A en/of T2B subsidies en basissubsidie.
Meer info over subsidies vind je hier.

Het kenmerk IKT/niet IKT op locatieniveau duidt aan of de locatie al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor inkomenstarief en of er bij het bepalen van de prijs rekening gehouden wordt met het inkomen van de ouders. 

Meer info over de regelgeving vergunning vind je hier.


2. Buitenschoolse opvanglocaties met een attest van toezicht

Buitenschoolse opvang richt zich uitsluitend tot kinderen die al naar school gaan.
Het betreft hier groepsopvang (buitenschoolse groepsopvang AVT en AVT vakantieopvang) en gezinsopvang (buitenschoolse gezinsopvang AVT). 'AVT' staat voor 'attest van toezicht'.

Meer informatie over buitenschoolse opvang vind je hier.


3. Buitenschoolse opvanglocaties met een erkenning

Buitenschoolse opvang richt zich uitsluitend tot kinderen die al naar school gaan.
Het betreft hier groepsopvang (initiatieven voor buitenschoolse opvang, lokale diensten voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf).

Meer informatie over buitenschoolse opvang vind je hier.