In het kort


Kinderopvang is goed voor kinderen en voor hun ouders

De Vlaamse Gemeenschap wil de drie maatschappelijk belangrijke functies van kinderopvang waar maken.

De pedagogische functie
Kwaliteitsvolle kinderopvang biedt kinderen alles wat ze nodig hebben om zich spelenderwijze te ontwikkelen.

De economische functie
Ouders kunnen met een goed gevoel hun kind laten opvangen, zodat ze kunnen gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen.

De sociale functie
Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen. Ook hun ouders vinden in de opvang de nodige ondersteuning.

Daarom is kinderopvang goed voor kinderen én voor hun ouders.

Kinderopvang wordt makkelijker om te vinden

Er komt meer opvang. Ook het zoeken naar opvang wordt makkelijker dankzij het Lokaal Loket Kinderopvang.

Er komt meer opvang

Wat?

Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren.

Er worden 2 fases voorzien, binnen de financiële mogelijkheden van de Vlaamse overheid:

 1. Tegen 2016 wil men een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar.

 2. Vanaf 2020 wil men aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Daarom moet er meer kinderopvang komen.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de ouders die opvang zoeken, die ook vindt. Wanneer dit echter niet lukt, kunnen de gevolgen groot zijn. Sommige ouders moeten dan een job weigeren, al dan niet tijdelijk stoppen met werken of een opleiding opgeven. Het zijn vooral de kwetsbare gezinnen die hierbij eerst uit de boot vallen. Omdat kinderopvang goed is voor kinderen en hun ouders, is het belangrijk dat er een plek is voor iedereen die opvang nodig heeft.

Makkelijker om te zoeken

Wat? 

In elke gemeente komt er een Lokaal Loket Kinderopvang dat ouders zal ondersteunen om een opvangplaats te vinden. Hoe dit Lokaal Loket Kinderopvang georganiseerd wordt, wordt nog verder uitgewerkt.

Kind en Gezin zoekt naar een manier om ouders nog beter te ondersteunen om eenvoudiger opvang te vinden.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Daarom moet het makkelijk zijn om kinderopvang te zoeken.

Kinderopvang wordt makkelijker haalbaar voor ouders

Wat?

Er komt meer opvang op basis van inkomen.

Momenteel betalen de meeste ouders een inkomenstarief (prijs op basis van het inkomen). Er zal verder geïnvesteerd worden in kinderopvang met een inkomenstarief. Daarnaast zal er ook opvang bestaan met een vrije prijs, die niet op het inkomen gebaseerd is.

Het decreet voorziet bovendien extra inspanningen voor kwetsbare gezinnen zodat kinderopvang ook voor hen haalbaar is.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Daarom moet de opvang haalbaar zijn voor alle ouders. Ouders die minder verdienen, moeten de opvang kunnen betalen. Ook kwetsbare gezinnen moeten beroep kunnen doen op kinderopvang. 

Kinderopvang wordt makkelijker haalbaar voor de opvangsector

Wat?

Het decreet voert een nieuw subsidiesysteem in waarbij opvang met een vergunning gelijke toegang tot heeft. De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Het maakt dus niet uit vanuit welk statuut je de opdrachten opneemt (bv. als zelfstandige of als openbaar bestuur).

Deze omschakeling moet binnen het huidige budget van de Vlaamse Regering mogelijk zijn. Daarom zijn er 3 zaken voorzien.

 1. De vroegere subsidies zijn automatisch omgezet naar de nieuwe. 

 2. Geen enkele sector gaat er in zijn geheel op achteruit. (bv. de zelfstandige voorzieningen met IKG, de erkende kinderdagverblijven, …)

 3. Een aparte organisator die door het nieuwe subsidiesysteem financieel achteruit gaat, krijgt onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke compensatie.

 4. In het subsidiebesluit ligt het engagement voor hogere subsidies vast.

In het subsidiebesluit liggen de bedragen vast die men zal krijgen. Omwille van de huidige budgetten waaraan de Vlaamse Regering zich moet houden, kan dit bedrag nu nog niet voor iedereen worden vrijgegeven.  Daarom zijn er voor bepaalde groepen overgangstermijnen voorzien. Tijdens die periode krijgen ze een lager subsidiebedrag. Uiterlijk na de overgangsperiode, krijgen zij het hogere bedrag. Dat ligt in het besluit vast. Binnen de budgettaire grenzen van de Vlaamse overheid is een vroegere, geleidelijke verhoging eventueel mogelijk.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Omdat de opvangsector een belangrijke opdracht vervult, vindt de Vlaamse overheid dat kinderopvang ook financieel leefbaar moet zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan de leefbaarheid voor de verschillende soorten organisatoren van kinderopvang: zelfstandigen, openbare besturen, vzw’s of andere rechtsvormen.

Kinderopvang wordt nog professioneler

De kinderopvang in Vlaanderen en Brussel behoort nu al tot de wereldtop. Toch was het nog altijd mogelijk om opvang te organiseren zonder aan kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Dit is door het decreet Kinderopvang veranderd.

Vergunning verplicht

Wat?

Elke opvang die beroepsmatig en tegen betaling baby's en peuters opvangt, heeft een vergunning nodig. Om die vergunning te krijgen, moet de opvang voldoen aan voorwaarden over: 

 • de infrastructuur, de uitrusting en de inrichting
 • de veiligheid en de gezondheid
 • de omgang met de kinderen en de gezinnen
 • de personen die in de kinderopvang werken
 • het organisatorische management
 • de samenwerking met Kind en Gezin, het Lokaal Loket Kinderopvang en het lokaal bestuur

Elke gezinsopvang heeft dezelfde vergunningsvoorwaarden, net als elke groepsopvang. Overgangsregelingen zorgen ervoor dat de bestaande opvang voldoende tijd krijgt om zich aan te passen. Ook afwijkingen zijn mogelijk.

Als een kinderopvang geen vergunning (meer) heeft, dan moet die voorziening sluiten.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Als het goede kinderopvang is.

Omdat een vergunning verplicht is, moet elke opvang aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Elk kind wordt opgevangen door mensen en organisaties die het vak kennen.

Aandacht voor kwaliteit

Wat?

Kwalificaties

Elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke in de kinderopvang moet kwalificaties hebben. Men kan dit op verschillende manieren aantonen: via een diploma, een ervaringsbewijs of via een attest van verworven competenties. Voor wie nu al kinderen opvangt, zijn er voldoende lange overgangsperiodes.

Pedagogische ondersteuning

Elke organisator van kinderopvang zal een pedagogisch beleid hebben. Iedere kinderbegeleider zal pedagogisch ondersteund worden, ook wanneer hij of zij alleen werkt. Daarom moet elke organisator ondersteuning voorzien via een pedagogische ondersteuningsorganisatie. Het doel is dat elk kind zich goed voelt in de opvang, betrokken bezig kan zijn en dat zijn ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Een kwaliteitsbeleid

Elke opvang met meer dan 18 plaatsen moet vanaf april 2017 een kwaliteitsbeleid volgen. Dat is nu nog niet voor alle opvang verplicht. Het komt er op neer dat de opvang nadenkt over wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil doen, zowel pedagogisch als wat de betrokkenheid van ouders betreft. Ze evalueert en verbetert haar werking op een systematische manier.

Waarom? 

Kinderopvang is goed. Als de kinderbegeleiders goed zijn en de opvang goed georganiseerd is.

Om kinderen en gezinnen overal een kwaliteitsvolle en veilige kinderopvang te bieden, moeten ze kunnen rekenen op mensen en organisaties die het vak kennen. Daarom is het belangrijk dat personen in de opvang voldoende kwalificaties en draagkracht hebben en dat ze ondersteund worden. En dat de organisator van de opvang de werking ervan optimaal laat verlopen.

Kinderopvang wordt duidelijker

Op dit ogenblik bestaan er heel wat soorten kinderopvang, elk met hun eigen voorwaarden en subsidiesystemen. Door het decreet wordt dit heel wat eenvoudiger.

Een eenvoudiger opvangaanbod

Wat?

Het toekomstige kinderopvanglandschap bestaat uit 3 soorten opvang:

 • de gezinsopvang: maximaal 8 tegelijk aanwezige kinderen (met als streefcijfer 4 kinderen per kinderbegeleider) (de vroegere onthaalouders)

 • de groepsopvang: minimaal 9 tegelijk aanwezige kinderen (de vroegere kinderdagverblijven)

 • opvang aan huis: bij het kind thuis. Deze opvang zal in een latere fase worden geregeld.

Waarom? 

Kinderopvang is goed. Dus moet het kind centraal staan en niet de structuur.

Er bestonden in Vlaanderen en Brussel heel wat verschillende opvangsoorten, elk met hun eigen regels. Dit was verwarrend. Het garandeerde bovendien niet eenzelfde basiskwaliteit overal. Met het decreet werd de kinderopvang eenvoudiger. Elke groepsopvang heeft dezelfde kwaliteitsvoorwaarden, net als elke gezinsopvang.

Duidelijkere subsidies voor de opvang

Wat?

Het decreet voert een nieuw, eenvoudig subsidiesysteem in dat voor elke groeps- of gezinsopvang toegankelijk is.

Het systeem werkt zoals een trap. Per trede zijn er bijkomende opdrachten. Hoe hoger men klimt, hoe meer subsidies men kan verkrijgen. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

Basissubsidie

De basissubsidie is voor kinderopvang met 220 openingsdagen.

Subsidie voor inkomenstarief

Deze subsidie is voor kinderopvang waar gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen. Kinderen van bepaalde gezinnen krijgen er voorrang.

Plussubsidie

De plussubsidie is voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Kinderen van deze gezinnen krijgen er voorrang krijgen en vertegenwoordigen minstens 30% van de opgevangen kinderen.

Aanvullende subsidies

Vanuit elke trap zijn er voor een aantal specifieke opdrachten aanvullende subsidies mogelijk voor:

 • inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte

 • flexibele opvang

 • buitenschoolse opvang

Waarom?

Kinderopvang is goed. Daarom moet het voor de opvangsector financieel leefbaar zijn en is er een eenvoudig subsidiesysteem nodig dat toegankelijk is voor elke opvang met een vergunning.

Waarom een decreet?

powerpoint Presentatie (2MB) over het waarom van het decreet, de doelstellingen en de aanpak.

Artikels