Ziekte


Te ziek voor de opvang

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

 • Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang.
 • Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat de anderen besmet en ziek worden.
 • Een kind dat ziek is, voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.
 • Een kind kan ziek(er) worden in de opvang. In bepaalde situaties, bij alarmsignalen, is het (levens)noodzakelijk om direct een arts of de hulpdiensten te contacteren. 
Je kan een ziek kind in de opvang weigeren als:
 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven. 
 • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom:
Toegelaten in de opvang Niet toegelaten in de opvang 
Snotneusje Rectaal gemeten pdf koorts (>38,0°)
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
Lichte verkoudheid : neusloop en hoestje zonder koorts
Gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)
Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige  stoelgang Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
Plotse huiduitslag of blaasjes

Je kan een kind opnieuw in de opvang toelaten indien het geen symptomen uit de rechter kolom meer heeft en indien het minstens 24 u geen koorts (>38°C) maakt. Milde symptomen of chronische problemen zoals vermeld in de linker kolom kunnen in overleg met de ouders wel toegelaten zijn. Dit betekent dat je als opvang een kind weert op basis van de symptomen. Een doktersbezoek is daarvoor niet bij elke ziekte nodig. 

pdf Deze affiche (1MB) kan je uithangen voor je medewerkers en je ouders.

Je kan een kind ook weigeren bij bepaalde ziektes:
 • Bij 'Ziek?' vind je een lijst van de meest voorkomende ziektes bij kinderen. Voor elke ziekte staat er vermeld of het kind naar de opvang kan of niet.
 • De pdf checklist ziekte in de opvang geeft een handig overzicht van ziektes en geeft aan wanneer het kind naar de opvang kan gaan.
In dit filmpje geeft onze arts Bart Van Overmeire wat meer uitleg en achtergrond over zieke kinderen.

Ziek worden in de opvang

Je aanpak wanneer een kind ziek wordt in de opvang.
 
Vooraf

 • Informeer ouders voor de start van de opvang over je ziektebeleid.
 • Zorg voor een inlichtingenfiche van elk kind met volgende informatie:
  • gegevens over de gezondheid van het kind
  • afspraken met de ouders over een eventuele medische opvolging
  • telefoonnummers van de ouders en de behandelend arts
 • Hang telefoonnummers van arts, apotheek, noodnummers en Antigifcentrum bij elk telefoontoestel.
Maatregelen als een kind ziek wordt tijdens de opvang

Breng ouders op de hoogte
als hun kind ziek wordt en één van de symptomen vertoont uit de rechterkolom van de bovenstaande tabel. Volg de afspraken die je met de ouders overeengekomen bent. Als het kind koorts heeft, dan volg je het pdf stroomdiagram koorts .
 • Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, handel dan als 'goede huisvader'. Bel zelf een arts of de hulpdiensten als je ongerust bent.
 • Als het moet, kan je tegen de wil van de ouders een arts of hulpdienst bellen. Je bent verplicht om hulp te verlenen aan iemand in nood.
Bel zelf direct de hulpdiensten bij een dringende of gevaarlijke situatie en breng daarna de ouders zo snel mogelijk op de hoogte. Denk hierbij ook aan een kind dat:
 • er erg ziek uitziet
 • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
 • een grauwe kleur heeft
 • suf of moeilijk te wekken is
 • verward is
 • moeilijk ademt, kreunt of zucht
 • stuipen
 • een ongeval had (ernstig vallen, zware brandwonde,…)
Bel onmiddellijk het Antigifcentrum bij inname van een giftig product.

Volg de toestand van het kind goed op: hoe gedraagt het zich? Welke symptomen zijn er?
Geef het kind voldoende rust. Verhoog het toezicht, ook als het kind slaapt.

Koorts

Koort betekent een lichaamstemperatuur van meer dan 38° C.

Aanbevelingen voor de opvang

Als een kind zich normaal gedraagt is het niet nodig om de lichaamstemperatuur te meten. Het is niet nodig dit preventief of dagelijks te doen.

Je meet wel de lichaamstemperatuur bij ongerustheid of wanneer het kind:

 • zich anders gedraagt dan normaal
 • minder of juist meer slaapt
 • minder of geen eetlust heeft
 • lastig is
 • minder of niet speelt
 • meer huilt
 • bleek ziet of rode wangen heeft
 • warm aanvoelt

De lichaamstemperatuur wordt bij kinderen tot 3 jaar best rectaal gemeten, bij oudere kinderen onder de oksel. 

Als de lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt, volg je het pdf stroomdiagram 'Wat te doen bij koorts' . Het pdf stroomdiagram voor de ouders werd vertaald in het pdf Frans , pdf Engels , pdf Arabisch , pdf Farsi en pdf Turks .


Flowchart koorts afbeelding 

Observeer het kind nauwkeurig, op geregelde tijdstippen. Wees alert voor tekenen van ongemak. Let op of het minder eetlust heeft, niet wil drinken, een goede vochtbalans houdt, de kleur van de huid goed blijft, hoe het ademt, of het niet abnormaal huilt, of het actief is of erg stilletjes, of het ergens pijn heeft en of het alert blijft als het wakker is.

Indien één van volgende alarmsignalen aanwezig is, ongeacht de leeftijd, dan bel je onmiddellijk de hulpdiensten (MUG – Medisch Urgentie Team, telefoonnummer 112) of een arts en daarna de ouders.
Alarmsignalen
blauwrode puntvormige huidbloedingen - grauwe kleur - suf of moeilijk wakker te krijgen – verwardheid - moeilijke ademhaling

Indien het kind jonger is dan 3 maanden en er geen alarmsignalen zijn, dan vraag je de ouders om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren. Licht de ouders in over de koorts en de algemene toestand van het kind. Noteer de observaties.
 • Als de ouders hun kind niet onmiddellijk kunnen ophalen, kan je met hen overleggen om zelf een arts te raadplegen.
 • Als je de ouders niet kan bereiken en je bent ongerust, dan kan je zelf een arts raadplegen.
Je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het kind komt ophalen.

Indien het kind ouder is dan 3 maanden en er zijn geen alarmsignalen, dan observeer je of er bijkomende ernstige signalen zijn.

 • Indien ernstige signalen aanwezig zijn, dan volg je de aanbevelingen voor een kind dat jonger is dan 3 maanden (zie hierboven).
 • Indien geen ernstige signalen aanwezig zijn, dan informeer je de ouders over de koorts en de toestand van hun kind. Je vraagt de ouders of zje bij tekenen van discomfort of ongemak een eenmalige dosis paracetamol siroop mag toedienen. De dosis tot 1 jaar is 10 mg/kg, vanaf 1 jaar 15 mg/kg.
Ernstige signalen
uitdroging – abnormaal huilen – snel uitbreidende huiduitslag
Tekenen van discomfort
huilerig zijn – minder eetlust – minder actief – ongemak – pijn

Na een uur meet je opnieuw de temperatuur en je blijft het kind nauwlettend observeren tot de ouders of andere hulp het komt ophalen. Indien de situatie verandert en er ernstige of alarmsignalen optreden, dan bel je de ouders opnieuw en volg je de richtlijnen die voor die situaties beschreven zijn (zie hoger).
Zijn er geen ernstige symptomen, maar blijft het kind langer dan 3 dagen koorts maken, dan raadplegen ouders ook best hun arts.

Verplichte melding infectieziekten

Een aantal infectieziekten moet je verplicht melden aan de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.
 
Wie doet de melding?

 • De meeste meldingen worden gedaan door de behandelend arts of door de betrokken microbioloog. Het is dus normaal gezien niet de taak van de kinderopvang om de ziekte te melden.
 • De kinderopvang neemt wel contact met de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid:
  • als je een vermoeden hebt van een infectieziekte die voorkomt in de bovenstaande lijst
  • als  er meer dan 2 kinderen zijn met vergelijkbare symptomen van een maag-darmontsteking (o.a .diarree) 
  • en ook als je een vermoeden hebt van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van je medische kennis of je inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.
Zo kan de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid een risico-inschatting maken en samen met jou de nodig maatregelen nemen.

Kind en Gezin verwittigen

Ook voor Kind en Gezin is het belangrijk om geïnformeerd te zijn over de infectieziekten in de opvang. Breng je klantenbeheerder op de hoogte, die vervolgens de adviserend arts van Kind en Gezin verwittigt.

Handige hulpmiddelen