Ziekte en vaccineren


Handige hulpmiddelen

Te ziek voor de opvang

Wanneer kan een kind naar de opvang komen of blijft het beter thuis?

 • Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang.
 • Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat de anderen besmet en ziek worden.
 • Een kind dat ziek is voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.
 • Een kind kan ziek(er) worden in de opvang. In bepaalde situaties, bij alarmsignalen, is het (levens)noodzakelijk om direct een arts of de hulpdiensten te contacteren. 
 • Je kan een ziek kind in de opvang weigeren als :
  • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
  • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven. 
  • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom:
Toegelaten in de opvang Niet toegelaten in de opvang 
Snotneusje Rectaal gemeten koorts (>38,0°)
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of ademhalingsmoeilijkheden
Lichte verkoudheid : neusloop en hoestje zonder koorts
Gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)
Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige  stoelgang Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
Plotse huiduitslag of blaasjes

Ziek in de opvang

Je aanpak wanneer een kind ziek wordt in de opvang.
 
Vooraf

 • Zorg voor een inlichtingenfiche van elk kind:
  • gegevens over de gezondheid van het kind
  • telefoonnummers van de ouders en de behandelend arts
 • Hang telefoonnummers van arts, apotheek, noodnummers en Antigifcentrum bij elk telefoontoestel.
 • Informeer ouders voor de start van de opvang over je ziektebeleid.
Maatregelen als een kind ziek wordt tijdens de opvang

 • Breng ouders op de hoogte als hun kind ziek wordt. Maak afspraken over een eventuele medische opvolging.
  • Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, handel dan als een 'goede huisvader'. Bel zelf een arts of de hulpdiensten als je ongerust bent.
 • Volg zijn toestand goed op: hoe gedraagt het zich? Welke symptomen zijn er? 
 • Geef het kind voldoende rust
 • Verhoog het toezicht, ook als het kind slaapt
 • Aanbevelingen bij koorts
 • In bepaalde gevallen is het (levens)noodzakelijk om als opvang zelf direct een arts of de hulpdiensten te contacteren. Breng daarna de ouders zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Bel zelf direct de hulpdiensten als een kind:
   • er erg ziek uitziet
   • kreunt of zucht
   • moeilijk ademt
   • moeilijk wakker wordt, wisselend suf is, verward praat
   • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
  • Bel onmiddellijk het Antigifcentrum bij inname van een giftig product.
  • Contacteer een arts of de hulpdiensten wanneer je de ouders niet kan bereiken en:
   • het kind is jonger dan 3 maand en heeft 38°C of meer koorts
   • het kind is tussen 3 en 6 maanden en heeft 39°C of meer koorts
   • het kind vertoont alarmsignalen (ongeacht de leeftijd): uitdroging - grauwe kleur - moeilijke ademhaling - abnormale schrei  - suf, moeilijk wakker te krijgen, verward - versneld hartritme - verlaagde bloeddruk - blauwrode puntvormige huidbloedingen - stuipen
  • Als het moet, kan je zelfs tegen de wil van de ouders een arts of hulpdienst bellen. Iedereen is immers verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in gevaar verkeert.
 • Waarschuw ouders onmiddellijk als het kind niet in de opvang kan blijven.

Koorts

Een kind met koorts kan naar de opvang. Je kan het kind weigeren als:

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten
 • het kind te veel zorg vraagt, zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven

Overleg je aanpak rond koorts altijd met de ouders.

Aanbevelingen voor de opvang

 • Observeer de koorts en de algemene toestand van het kind. Hoe gedraagt het kind zich? Hoe ziet het er uit?
 • Wees alert voor tekenen van ongemak en alarmsignalen.
  • Ongemak: minder eetlust – minder actief – ongemak – pijn – huilerig – veranderend slaappatroon
  • Alarmsignalen: uitdroging - grauwe kleur - moeilijke ademhaling - abnormale schrei  - suf, moeilijk wakker te krijgen, verward - versneld hartritme - verlaagde bloeddruk - blauwrode puntvormige huidbloedingen - stuipen
 • Noteer de observaties.
 • Licht de ouders in over de koorts en de algemene toestand van het kind.
  • Bij kinderen jonger dan 3 maanden met 38°C of meer: vraag de ouders om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren.
  • Bij kinderen tussen 3 maanden en 6 maanden met 39 °C of meer: vraag de ouders hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren. Als deze kinderen koorts hebben tussen 38 °C en 39 °C: observeer de algemene toestand en wees alert voor alarmsignalen.
  • Bij alarmsignalen, ongeacht de leeftijd: vraag de ouders hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren. 
 • Als de ouders het kind niet kunnen ophalen om een arts te raadplegen of niet bereikbaar zijn: contacteer een arts of bij urgentie de MUG.
 • Bij uitgesproken ongemak: geef eventueel een eenmalige dosis van een koortswerende siroop, als de ouders hiermee akkoord zijn.
 • Vertoont het kind geen tekenen van discomfort of alarmsignalen: blijf het kind observeren. De gezondheidstoestand van het kind kan wijzigen en slechter worden.
 • Meer weten over koorts
 • Bekijk ook: word risicoanalyse - actielijst koorts

Verplichte melding infectieziekten

Een aantal infectieziekten moet je verplicht melden aan de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.
 
Wie doet de melding?

 • De meeste meldingen worden gedaan door de behandelend arts of door de betrokken microbioloog. Het is dus normaal gezien niet de taak van de kinderopvang om de ziekte te melden.
 • De kinderopvang neemt wel contact met de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid:
  • als je een vermoeden hebt van een infectieziekte die voorkomt in de bovenstaande lijst
  • als  er meer dan 2 kinderen zijn met vergelijkbare symptomen van een maag-darmontsteking (o.a .diarree) 
  • en ook als je een vermoeden hebt van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van je medische kennis of je inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.
Zo kan de dienst Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid een risico-inschatting maken en samen met jou de nodig maatregelen nemen.

Kind en Gezin verwittigen

Ook voor Kind en Gezin is het belangrijk om geïnformeerd te zijn over de infectieziekten in de opvang. Breng je dossierbeheerder op de hoogte, die vervolgens de adviserend arts van Kind en Gezin verwittigt.