Staten-Generaal


Deze Staten-Generaal werd opgestart op vraag van de ministers Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) en Philippe Muyters (Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport). De Staten-Generaal werd 24 april 2014 afgesloten met een slotcolloquium.

Perstekst

Resultaten van de drie werkgroepen

De Staten-Generaal ging van start met drie inhoudelijke werkgroepen. In elke werkgroep zaten een vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vanuit de verschillende sectoren (i.c. onderwijs, jeugd, sport en welzijn), een vertegenwoordiging van de ouders en van de kinderen, en deskundigen rond de tafel. De manier waarop de werkgroepen werden samengesteld moest een breed draagvlak creëren voor de geformuleerde aanbevelingen.

De 3 werkgroepen kwamen elk tot een inventaris van vaststellingen en problemen enerzijds, en generieke aanbevelingen en hun mogelijke consequenties anderzijds. De resultaten van de 3 werkgroepen werden voorgesteld tijdens het slotcollquium van 24 april 2014.

De aanbevelingen moeten gelezen worden als een verzameling van ideeën, een aanzet tot afbakening van begrippen en aandachtspunten zoals die binnen de werkgroepen naar voren werden geschoven.

Doorheen het proces werd duidelijk dat deze Staten-Generaal – en dit slotcolloquium – nog maar een begin is. Verder onderzoek, met betrokkenheid van de vele stakeholders, is noodzakelijk. De  komende legislatuur zal er verder moeten gewerkt worden aan een vernieuwd concept voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. 

Werkgroep 1 – Afbakening

Op 19 november 2013 werd het startschot gegeven voor de eerste werkgroep, onder leiding van Prof. Michel Vandenbroeck. In deze werkgroep werd het thema voor de Staten-Generaal afgebakend aan de hand van 5 vragen:

 • Wat willen we bereiken?
 • Waar moet het beleid zich op richten?
 • Op welke doelgroep moet het aanbod zich richten?
 • Voor welke tijdstippen moet een aanbod ontwikkeld worden?
 • Waar moet het aanbod zich situeren?

powerpoint Presentatie
pdf Eindrapport  
pdf Bijlage eindrapport  
 
Werkgroep 2 - kwaliteit

De tweede werkgroep, onder leiding van Dr. Kristien Nys, bouwde verder op de aanbevelingen van de eerste werkgroep en had als focus de kwaliteit van het opvang- en vrijetijdsaanbod. De werkgroepleden bogen zich over vragen als:

 • Moet er een kwaliteitskader ontwikkeld worden voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen?
 • Wie bepaalt deze kwaliteit?
 • Voor welke aspecten moet de kwaliteit bepaald worden?
 • Hoe omgaan met het kwaliteitskader?

powerpoint Presentatie
pdf Eindrapport

Werkgroep 3 - Organisatie, afstemming, bevoegdheden

Eveneens vertrekkende van de aanbevelingen van de eerste werkgroep dachten de leden van de derde werkgroep, onder leiding van Prof. Bram Verschuere, na over mogelijke organisatiemodellen voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De werkgroepleden bogen zich over de relatie tussen:

 • het lokale bestuur en de centrale overheid;
 • het lokaal bestuur en private actoren;
 • centrale overheid en private actoren.

powerpoint Presentatie  
pdf Eindrapport

Aanbevelingen van de drie werkgroepen gebundeld

Reflectie over de resultaten

Aansluitend op de voorstelling van de resultaten van de drie werkgroepen volgt er zowel een reflectie vanuit internationale hoek door Prof. Pat Petrie, als vanuit Vlaamse hoek via de kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen. Tot slot volgt er vanuit de Vlaamse regering, die het initiatief nam voor deze Staten-Generaal, een reflectie door minister Jo Vandeurzen.

• Vanuit een internationale context door Pat Petrie

Pat Petrie is Professor Emeritus aan het Thomas Coram Research Unit of the Institute of Education, University of London. Zij plaatst de resultaten van de drie werkgroepen van de Staten-Generaal in een internationaal perspectief.

• Vanuit het perspectief van de kinderen door Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen is sedert juni 2009 Vlaams kinderrechtencommissaris. Hij bekijkt de resultaten van de drie werkgroepen van de Staten-Generaal vanuit het perspectief van het kind.

Toelichting bij de sprekers

pdf Hier vind je een korte biografie van de verschillende sprekers.

Wat vinden kinderen belangrijk in de opvang?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) met de medewerking van de Universiteit Gent een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit pdf onderzoek (5MB) laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord.