Kind en Gezin zet zich in voor de kwaliteit van het binnenmilieu in kinderdagverblijven

3 maart 2009

Een gezonde leefomgeving is belangrijk. Het binnenmilieu kan risico’s voor de gezondheid inhouden en dat terwijl we er meer dan 85% van onze tijd in doorbrengen. Voor heel wat jonge kinderen is dat in de kinderopvang. Kind en Gezin nam deel aan een onderzoek.
Met de steun van het Office de la Naissance et de l’Enfance, Kind en Gezin en de Dienst für Kind und Familie hebben 433 kinderdagverblijven, verspreid over het hele Belgische grondgebied, meegewerkt aan een studieproject met als doel het inzamelen van gegevens over de verschillende vormen van binnenhuisvervuiling en het reduceren ervan.

Het onderzoek is gestart in 2006 en maakt deel uit van een actieplan voor het milieu en de gezondheid van de kinderen in België (CEHAP, Children’s Environment and Health Action Plan). Het gaat om een gemeenschappelijk plan van de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid (www.nehap.be).

In een eerste fase hebben de 433 kinderdagverblijven vragen over de kwaliteit van hun binnenmilieu beantwoord aan de hand van een vragenlijst. In een tweede fase bezochten experts op het gebied van het binnenmilieu 25 crèches om de antwoorden op de enquête te valideren en om fysische, chemische en biologische analyses van het binnenmilieu te verrichten.
De kwaliteit van het binnenmilieu was in alle crèches aanvaardbaar, al waren er hier en daar enkele kleinere aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. Om hieraan te werken, om de impact van dit project op lange termijn te vergroten en om de actie een duurzaam karakter te geven, werden in de eindfase toolboxen uitgewerkt. Die bevatten meettoestellen om de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de CO2-concentratie te meten, controlelijsten voor mogelijk te ondernemen acties, een protocol voor het organiseren van bewustmakings- en opleidingssessies, thematische fiches alsook de vragenlijst en de verklarende gids, aangepast op basis van de resultaten van de statistische analyse. Deze toolboxen kunnen regelmatig worden gebruikt om een stand van zaken op te maken over de kwaliteit van het binnenmilieu in elke opvangvoorziening. Ze kunnen gratis worden geleend.

Kind en Gezin vindt het belangrijk om de kwaliteit van het binnenmilieu te bevorderen en zal het gebruik van de toolboxen actief promoten, onder andere via het Lokaal Overleg Kinderopvang. Verder wordt er ingegaan op het aanbod van de medisch milieukundigen  om de kinderdagverblijven bij te staan met advies en vorming.
Kind en Gezin neemt vandaag deel aan een studienamiddag over het binnenmilieu, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Daar worden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld en besproken met de betrokken politiek en institutioneel verantwoordelijken.


Contactpersoon voor de pers:
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, telefoon 02 533 14 24


Info:

Persbericht over de resultaten van de studie: http://www.nehap.be/
Medisch milieukundigen: http://www.mmk.be/
Nieuwsbericht Kind en Gezin:

http://www.kindengezin.be/Professioneel/Kinderopvang/Nieuws_KO/20090206rapportbinnenhuispollutie.jsp

Aanbevelingen Kind en Gezin:

http://www.kindengezin.be/Themas/Veiligheid/Thuis/Vermijden_omgevingsfactoren.jsp
http://www.kindengezin.be/Themas/Veiligheid/Thuis/Wat_zijn_VOCs.jsp
http://www.kindengezin.be/Themas/Veiligheid/Thuis/Luchtverfrisser.jsp