Beveiligingsfirma Chubb MDC (Tesenderlo) misbruikt de naam van Kind en Gezin en verspreidt foutieve informatie

24 juni 2009

Kind en Gezin werd opnieuw op de hoogte gebracht van wanpraktijken door een beveiligingsfirma. In februari 2009 werden verschillende opvangvoorzieningen al het slachtoffer van een andere firma, die eveneens de naam van Kind en Gezin misbruikte.
 
Kind en Gezin heeft van een opvangvoorziening vernomen dat een vertegenwoordiger van de firma Chubb MDC uit Tessenderlo contact opneemt met de verantwoordelijke met de foutieve informatie dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Kind en Gezin.
 
Zij zouden beweren dat zij samen met Kind en Gezin een beveiligingspakket hebben geselecteerd, dat op maat is van de opvang en waarvan het kostenplaatje niet hoger is dan de eenmalige financiële tegemoetkoming waarin minister Heeren voorziet voor de sector. 
  
Bovendien zouden zij beweren dat voorzieningen die de voorbije weken al op hun aanbod zijn ingegaan, de financiële tegemoetkoming van minister Heeren al zouden hebben ontvangen. Ook dat is foutieve informatie.
 
Kind en Gezin zal ook nu juridische stappen ondernemen tegen dit misbruik van zijn naam en tegen deze agressieve verkoopstechniek. 
 
Kind en Gezin benadrukt nogmaals dat er geen enkele samenwerking bestaat, noch afspraken gemaakt werden met de commerciële sector. Kind en Gezin heeft daartoe ook geen enkele intentie.
 
Wij herhalen uitdrukkelijk onze vraag om behoedzaam om te gaan met keuzes op het vlak van toegangsbeveiliging!

Nog deze maand mag je een schrijven van Kind en Gezin verwachten waarin wij uitgebreid toelichten op welke wijze je de eenmalige financiële tegemoetkoming van minister Heeren kan aanvragen. Vanaf dat moment zal ook de 'Wegwijzer Toegangscontrole' kunnen worden gedownload op onze website. Dit is een handig werkinstrument dat Kind en Gezin samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken uitgewerkt heeft, met als doel jou te helpen nagaan welke beveiliging nodig, haalbaar en betaalbaar is voor jouw opvang. Half juli 2009 zal je de gedrukte 'Wegwijzer Toegangscontrole' ook per post ontvangen. 
 
Werd ook jij benaderd door een commerciële firma die de naam van Kind en Gezin misbruikt, laat ons dat dan zo vlug mogelijk weten! Doe dat bij voorkeur per e-mail: kwaliteitshelpdesk.ko@kindengezin.be (met vermelding van de naam van de firma, (eventueel) de naam van de vertegenwoordiger en een beknopte omschrijving van het aanbod) of bel naar 02 533 12 14.