Nieuw Raadgevend Comité van start bij Kind en Gezin

23 september 2009

Kind en Gezin wordt als intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid aangestuurd door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en – bij delegatie - door een leidinggevend ambtenaar, mevrouw Katrien Verhegge.

Kind en Gezin wordt in zijn taak bijgestaan door een raadgevend comité, dat op verzoek van het hoofd van het agentschap of op eigen initiatief advies verstrekt over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de taken van het agentschap. Het raadgevend comité vormt een belangrijke maatschappelijke toetssteen voor het beleid van Kind en Gezin.

Het raadgevend comité is in zijn samenstelling een weerspiegeling van het organisatieleven en van de deskundigheid die er in Vlaanderen met betrekking tot jonge kinderen aanwezig is.


Het Raadgevend Comité van Kind en Gezin bestaat uit 20 leden, waarvan:

vier vertegenwoordigers van de gebruikers van de door het agentschap georganiseerde ondersteuning,

vier vertegenwoordigers van de voorzieningen, die actief zijn op het werkterrein van het betrokken agentschap,

vier vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen,

acht onafhankelijke deskundigen.

Het Raadgevend Comité wordt benoemd voor 4 jaar. Mevrouw Martine Lemonnier is voorzitter.


Informatie over de samenstelling van het Raadgevend Comité is te vinden op de website van Kind en Gezin:
http://www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Who_is_who/Raadgevend_comite.jsp


Contactpersoon voor persvragen:
Leen Du Bois, woordvoerder, telefoon: 02 533 14 24